Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston yleisistunto 7.9.2017

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 7.9.2017 13.34
Tiedote 389/2017

Luettelossa ovat valtioneuvoston julkiset päätökset ja ratkaisuehdotukset tasavallan presidentille.

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 7.9.2017 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus maa- ja metsätalousministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta. Asetuksen 6 §:n 1 momentin 1 kohdassa säädetään muun kuin yksikön päällikkönä toimivan neuvottelevan virkamiehen, neuvoksen, tietohallintojohtajan, tutkimusjohtajan sekä kansainvälisten asioiden johtajan viran kelpoisuusvaatimuksista. Asetuksen 6 §:n 1 momentin 1 kohtaa muutetaan siten, että siinä säädetään myös viestintäjohtajan viran kelpoisuusvaatimuksista. Muilta osin 6 §:ään ei tehdä muutoksia. Asetus tulee voimaan 12.9.2017. (MMM neuvotteleva virkamies Toni Tuomainen 0295 162 052)

Valtioneuvoston asetus postin toimipisteiden sijoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta. Asetusta muutetaan siten, että tiukat toimipisteiden sijoittamisvaatimuksia koskevat kilometri- ja prosenttivaatimukset poistetaan. Palvelupisteet sijoitetaan jatkossakin nykyisten vaatimusten mukaisesti alueen muiden tavanomaisesti käytettävien palveluiden yhteyteen tai muutoin huolehtien siitä, että toimipisteet ovat helposti saavutettavissa. Asetus tulee voimaan 15.9.2017. (LVM yksikön johtaja Sabina Lindström 0295 342 576)

Valtioneuvoston asetus liikkumispalveluita koskevista olennaisista tiedoista. Liikenteen palveluista annetussa laissa velvoitetaan henkilöliikenteen liikkumispalvelun tarjoajat avaamaan palveluaan koskevat olennaiset tiedot, joita ovat ainakin reitti-, pysäkki-, aikataulu-, hinta- ja saatavuustiedot sekä esteettömyystiedot. Säännös koskee kaikkia liikennemuotoja eli tie- ja raideliikennettä, merenkulkua ja ilmailua. Se on myös lain määritelmien mukaisesti mahdollisimman laaja, ja koskee kaikkia toimijoita perinteisistä kuljetuspalveluista erilaisiin tukipalveluihin. Olennaiset tiedot ovat osittain erilaisia eri liikkumispalveluissa. Asetuksella säädetään tarkemmin, mitä olennaisilla tiedoilla eri palveluissa tarkoitetaan. Asetus tulee voimaan 1.1.2018. (LVM lainsäädäntöneuvos Kirsi Miettinen 0295 342 570)

Valtioneuvoston asetus markkinoille saatettavien savukkeensytyttimien lapsiturvallisuuden varmistamisesta ja muiden kuin savukkeensytytintä muistuttavien savukkeensytyttimien markkinoille saattamisen kieltämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta. Asetuksella on pantu täytäntöön Euroopan komission määräaikainen päätös 2006/502/EY, jonka voimassaoloa ei ole enää jatkettu. Komission päätöstä vastaavat turvallisuusvaatimukset on sisällytetty standardiin EN 13869:2016 ”Savukkeensytyttimet. Lapsiturvallisuus. Turvallisuusvaatimukset ja testausmenetelmät”, jonka viitetiedot komissio on julkaissut Euroopan unionin virallisessa lehdessä 11.8.2017. Koska savukkeensytyttimien lapsiturvallisuusvaatimuksia koskevan standardin viitetiedot on julkaistu EUVL:ssä eikä komission määräaikaisen päätöksen voimassaoloa ei ole sen vuoksi enää jatkettu, voidaan asetus kumota tarpeettomana. Asetus tulee voimaan 14.9.2017. (TEM vanhempi hallitussihteeri Laura Holkko 0295 060 092)

Valtioneuvoston asetus Etelämannerta koskevaan sopimukseen liittyvän ympäristönsuojelupöytäkirjan liitteen V alaisten toimenpiteiden voimaansaattamisesta. Toimenpiteet ovat voimassa 30.8.2017 lukien. Asetus tulee voimaan 12.9.2017. (YM hallitussihteeri Charlotta von Troil 0295 250 364)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 7.9.2017 seuraavat päätökset:

Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä eduskunnan käsittelemän kansalaisaloitteen johdosta (KAA 2/2016 vp) pöytäkirjaan. Eduskunta on hylännyt kansalaisaloitteen avioliiton säilyttämisestä aidosti tasa-arvoisena, miehen ja naisen välisenä liittona ja sukupuolineutraalin avioliittolain kumoamisesta. (OM apulaisosastopäällikkö Antti Leinonen 0295 150 264)

Päätös määrätä oikeustieteen maisteri Antti Valtteri Vaaja vakuutusoikeuden työoloja tai yritystoimintaa tuntevaksi asiantuntijajäseneksi käsittelemään ja ratkaisemaan oikeudenkäynnistä vakuutusoikeudessa annetun lain 6 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuja asioita (työeläkeasiat) 1.10.2017 lukien asiantuntijajäsenten 31.12.2019 päättyväksi toimikaudeksi. (OM kehittämispäällikkö Tuula Pääkkönen 0295 150 082)

Päätös määrätä valtiovarainministeriön erityisasiantuntija Erkki Papunen valtioneuvoston esittelijäksi. (VM hallitussihteeri Karri Safo 0295 530 223)

Päätös myöntää vähemmistökielisen sanomalehdistön tukea Nyhetsbyrån FNB Ab:lle 400 000 euroa ruotsinkielisen uutispalvelun tuottamisen tukemiseen, Alma Media Kustannus Oy / Lapin Kansalle 40 000 euroa saamenkielisen uutisaineiston tuottamiseen, Svenska Presstjänst Ab:lle 40 000 euroa ruotsinkieliseen uutis- ja sisällöntuotantoon, jossa pääpaino on digitaalisella medialla sekä Karjalan kielen seura ry:lle 20 000 euroa karjalankielisen verkkojulkaisun julkaisukustannusten alentamiseen. Svenska hörselförbundet rf:n hakemus hylätään. (OKM hallitusneuvos Satu Paasilehto 0295 330 240)
Tiedote

Päätös muuttaa digitaaliseen maanpäälliseen joukkoviestintäverkkoon Digita Oy:lle kanavanippuihin A ja F sekä kanavanippuun E myönnettyjä verkkotoimilupia. Digita Oy on pyytänyt muuttamaan kanavanippujen A ja F verkkotoimilupaa siten, että kanavanipussa A olisi mahdollista siirtyä käyttämään DVB-T2 –jakelutekniikkaa ja MPEG-4 –pakkaustekniikkaa 1.4.2020 lähtien. Digita Oy on lisäksi pyytänyt muuttamaan E-kanavanipun verkkotoimilupaa siten, että toimiluvasta poistettaisiin velvollisuus jaella Ruotsin yleisradioyhtiö SVT:n kahden kanavan ohjelmia. Kanavanippujen A ja F verkkotoimilupaa sekä kanavanipun E verkkotoimilupaa muutetaan toimilupien haltijan Digita Oy:n hakemuksen mukaisesti. Samalla poistetaan toimiluvanhaltijan suostumuksella kanavanipun E verkkotoimiluvasta rakentamissuunnitelman vuosittaista selvittämistä koskeva ehto sekä rakentamissuunnitelmaa koskevat liitteet. (LVM viestintäneuvos Kaisa Laitinen 0295 342 608)

Päätös jakaa valtion vuoden 2017 ensimmäisen lisätalousarvion momentin 32.30.51 (Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut) määrärahaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille 9 760 000 euroa seuraavasti: Uusimaa 1 500 000 euroa, Varsinais-Suomi 800 000 euroa, Satakunta 500 000 euroa, Pirkanmaa 1 400 000 euroa, Kaakkois-Suomi 500 000 euroa, Pohjois-Savo 400 000 euroa, Pohjois-Karjala 500 000 euroa, Keski-Suomi 550 000 euroa, Etelä-Pohjanmaa 500 000 euroa, Pohjanmaa 900 000 euroa, Pohjois-Pohjanmaa 1 510 000 euroa, Kainuu 250 000 euroa ja Lappi 450 000. Työ- ja elinkeinoministeriöön jätetään myöhemmin jaettavaksi ministeriön tarpeelliseksi katsomalla tavalla 240 000 euroa. Työ- ja elinkeinoministeriö oikeutetaan tarvittaessa tekemään muutoksia päätösehdotuksen mukaisiin ELY-keskuskohtaisiin määrärahoihin. (TEM työmarkkinaneuvos Kimmo Ruth 0295 048 073)
Tiedote

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 7.9.2017 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 46/2017 vp) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (keskitetty ECRIS-TCN-järjestelmä). Ehdotetun asetuksen tavoitteena on perustaa EU-tasoinen keskitetty tietojärjestelmä, jonka avulla voitaisiin määrittää, missä Euroopan unionin jäsenvaltioissa on kolmannen maan kansalaisia koskevia rikosrekisteritietoja. Asetusehdotuksella täydennetään vuonna 2016 annettua direktiiviehdotusta, jonka tavoitteena on tehostaa kolmannen maan kansalaisia koskevaa rikosrekisteritietojen vaihtoa. ECRIS-TCN-järjestelmä täydentäisi eurooppalaista rikosrekisteritietojärjestelmää (ECRIS), jonka avulla jäsenvaltiot vaihtavat rikosrekisteritietoja sähköisesti pääasiallisesti rikosasian käsittelyä varten. (OM lainsäädäntöneuvos Tanja Innanen 0295 150 338)
Tiedote

Valtioneuvoston kirjelmä (U 47/2017 vp) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavasta eurooppalaisesta virastosta ja siihen liittyvistä lainsäädäntötoimista (eu-LISA). Asetusehdotuksen tarkoituksena on uudistaa laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueella vastaavan eurooppalaisen viraston (eu-LISA) perustamisasetus. Ehdotuksen mukaan virasto toimisi edelleen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavana virastona. Viraston toiminnasta tehdyn ensimmäisen sääntömääräisen arvioinnin perusteella viraston toimeksiantoa ehdotetaan kuitenkin laajennettavaksi. Asetuksella viraston tehtäviin voitaisiin lisätä toimialan uusien tietojärjestelmien valmistelu, kehittäminen ja operatiivinen hallinnointi. Viraston tehtävänä olisi myös tietojen laadun varmistaminen ja tarvittavien toimien kehittäminen järjestelmien yhteentoimivuuden mahdollistamiseksi. Uusiin järjestelmiin liittyvistä erityistehtävistä säädetään ao. järjestelmiä koskevissa asetuksissa. Lisäksi viraston toimeksiantoa tarkastettaisiin muun muassa tutkimustoiminnan sekä jäsenvaltioille ja komissiolle annettavan tuen osalta. (SM johtava asiantuntija Tapio Puurunen 0295 488 254)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 48/2017 vp) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi keskusvastapuolten toimilupamenettelyjen ja tunnustamista koskevien vaatimusten muuttamiseksi ja suosituksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan keskuspankin perussäännön muuttamisesta (keskusvastapuolten valvonta). Asetusehdotuksella muutettaisiin Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaista koskevan asetuksen (EU) N:o 1095/2010 ja OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä annetun asetuksen (EU) N:o 648/2012 sääntelyä Euroopan unionissa ja kolmansissa maissa perustettujen keskusvastapuolten osalta. Euroopan keskuspankki esittää (EKP/2017/18) samassa yhteydessä, että Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussääntöä muutettaisiin niin, että Euroopan keskuspankki voisi antaa asetuksia rahoitusvälineiden selvitysjärjestelmien ja keskusvastapuolten toiminnan tehokkuuden sekä vakauden varmistamiseksi unionissa ja kolmansien maiden kanssa. Keskusvastapuolet ovat markkinaosapuolia, jotka asettuvat rahoitusmarkkinoilla markkinaosapuolten väliin. Euroopan unionin sääntely ja kansainväliset sitoumukset edellyttävät, että vakioidut markkinapaikkojen ulkopuoliset eli niin sanotut OTC-johdannaiset määritetään keskusvastapuolissa. Johdannaismarkkinoiden ja keskusvastapuolten sääntely on kansainvälisesti ja EU-tasolla keskeisimpiä keinoja vastata finanssikriisin esille nostamiin ongelmiin. Keskeinen syy esitysten antamiseen tässä vaiheessa on Yhdistyneen kuningaskunnan eroaminen Euroopan unionista ja sinne sijoittuneiden keskusvastapuolten merkittävä asema Euroopan johdannaismarkkinoiden määritystoiminnassa. (VM finanssineuvos Jyrki Knuutinen 0295 530 103)
Uutinen

Valtioneuvoston kirjelmä (U 49/2017 vp) eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi Euroopan yhteisön kansallisten varustamoyhdistysten keskusjärjestön (ECSA) ja Euroopan kuljetustyöntekijöiden liiton (ETF) tekemän sopimuksen täytäntöönpanosta neuvoston direktiivin 209/13/EY muuttamiseksi (merityöyleissopimuksen vuoden 2014 muutokset). Kansainvälisen työjärjestö ILO:n merityöyleissopimuksen pakottavat määräykset ovat Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen jäsenvaltioissa voimassa myös direktiivin 2009/13/EY perusteella. Direktiivin liitteessä luetellaan merityöyleissopimuksen pakottavat määräykset. Euroopan komissio on 27.7.2017 tehnyt ehdotuksen direktiivin liitteen muuttamiseksi vastaamaan merityöyleissopimukseen vuonna 2014 tehtyjä muutoksia. Suomi on ratifioinut merityöyleissopimuksen ja hyväksynyt lailla yleissopimukseen vuonna 2014 tehdyt muutokset. Suomi on myös toteuttanut lainsäädännössään muutokset, joita yleissopimuksen vuoden 2014 muutokset edellyttivät. Näin ollen Suomen lainsäädäntö täyttää jo nyt direktiiviehdotuksen vaatimukset. (TEM vanhempi hallitussihteeri Nico Steiner 0295 049 001)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 7.9.2017 seuraavat nimitysasiat:

Filosofian maisteri Suvi Albert valtioneuvoston kanslian neuvottelevan virkamiehen virkaan 1.10.2017 lukien. (VNK erityisasiantuntija Anna Leppäkoski 0295 160 418)

Valtioneuvosto myönsi virkavapautta ulkoasiainneuvos Pasi Hellmanille 1.11.2017-31.10.2018. (UM henkilöstöjohtaja Pirjo Tulokas 0295 351 413)

Valtioneuvosto myönsi neuvotteleva virkamies Sanna Sutterille virkavapautta sisäministeriön maahanmuutto-osaston neuvottelevan virkamiehen virasta 2.10.2017-31.7.2020. (SM erityisasiantuntija Hanne Huvila 0295 488 313)

Valtioneuvosto myönsi neuvotteleva virkamies Mikael Lohselle virkavapautta sisäministeriön poliisiosaston neuvottelevan virkamiehen virasta 1.1.2018-31.7.2021. (SM johtava asiantuntija Tuija Saari 0295 488 566)

Valtiotieteiden maisteri Susanna Niinivaara liikenne- ja viestintäministeriön viestintäjohtajan virkaan 9.10.2017-8.10.2022. (LVM kansliapäällikkö Harri Pursiainen 0295 342 389)
Tiedote

VALTIONEUVOSTON RATKAISUEHDOTUKSET TASAVALLAN PRESIDENTILLE

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti vahvistaisi seuraavat lait:

Laki vesilain muuttamisesta, laki ympäristönsuojelulain 68 ja 69 §:n muuttamisesta ja laki eräistä vesien käyttämistä varten myönnettävistä oikeuksista annetun lain kumoamisesta (HE 262/2016 vp). Vesilain omaksi lunastamista ja käyttöoikeuden perustamista koskevat säännökset saatetaan sopusointuun perustuslain kanssa. Ympäristönsuojelulakiin tehdään vesilain muuttamisesta johtuvat teknisluonteiset tarkistukset. Vesilain mukaan luvanvaraisten hankkeiden piiriä rajataan siten, että johdon sijoittaminen valtaväylän ja tunnelin sijoittaminen valtaväylän tai kulkuväylän alitse ei enää kaikissa tapauksissa edellytä lupaa. Luvanvaraisuus määräytyy yksinomaan hankkeen vaikutusten perusteella. Lupaa edellyttämättömästä valtaväylän alittavasta johdosta on tehtävä ilmoitus vesilain mukaiselle valvontaviranomaiselle. Lait tulevat voimaan 1.1.2018. (OM lainsäädäntöneuvos Jari Salila 0295 150 584)
Tiedote

Laki rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain muuttamisesta, laki rajavartiolain muuttamisesta, laki henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain 39 §:n muuttamisesta, laki poliisilain 9 luvun muuttamisesta ja laki ampuma-aselain 17 §:n muuttamisesta (HE 40/2017 vp). Rajavartiolaitoksen virkojen eroamisikäsäännökset muutetaan vastaamaan julkisten alojen eläkelaissa säädettyä eläkkeelle siirtymisen myöhentämistä. Rajavartiolaitoksen palvelussitoumuksia koskevaa sääntelyä täsmennetään virasta eroamisen määrittelyn ja lentävältä henkilöstöltä vaadittavan palvelussitoumuksen osalta. Rajavartiolakiin, henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annettuun lakiin ja ampuma-aselakiin tehdään Eurooppalaisesta raja- ja merivartiostosta annetusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksesta johtuvat lakitekniset muutokset. Rajavartiolakiin lisätään säännökset valtioneuvoston yleisistunnon päätöksenteosta ja Euroopan unionin nopeisiin rajainterventioryhmiin kuuluvien virkamiesten toimivaltuuksista tilanteessa, jossa Suomi on velvoitettu ottamaan Euroopan raja- ja merivartioviraston koordinoimaa tukea alueelleen ilman omaa pyyntöään. Poliisilakiin lisätään säännökset poliisin osallistumisesta Euroopan raja- ja merivartioviraston palautustoimenpiteisiin, operaatioihin ja muuhun toimintaan. Lait tulevat voimaan 1.10.2017. (SM lainsäädäntöneuvos Jaana Heikkinen 0295 421 603)
Tiedote

Laki ampuma-aselain muuttamisesta, laki rikoslain 41 luvun 1 §:n muuttamisesta ja laki poliisilain 2 luvun muuttamisesta (HE 266/2016 vp). Lait uudistavat aselupamenettelyä aseturvallisuutta vaarantamatta. Hankkimis- ja hallussapitolupamenettely sekä yksityistä valmistamislupaa koskeva lupamenettely yhdistetään aselupamenettelyksi. Aselupaa voi hakea sähköisesti, mikä joustavoittaa ja nopeuttaa lupamenettelyä ja vähentää henkilökohtaisen asioinnin tarvetta. Sähköisen menettelyn rinnalla säilyy mahdollisuus hakea lupaa poliisilaitoksella asioiden. Aseluvan hakemista ei ole sidottu hakijan kotikuntaan tai kotipaikkaan, vaan lupahakemuksen voi jättää haluamalleen poliisilaitokselle. Lait tulevat voimaan 1.12.2017. (SM lainsäädäntöjohtaja Katriina Laitinen 0295 488 559)
Tiedote

Laki postilain muuttamisesta (HE 272/2016 vp). Laki tarjoaa mahdollisuuden tuottaa posti- ja jakelupalveluja hyvin erilaisilla tavoilla eikä sääntely estä uusien palvelujen syntymistä. Kokonaisuudistuksen jälkeen postiyritykset voivat toimia kannattavasti muuttuvassa toimintaympäristössä ja samalla turvata laadukkaat ja kattavat jakelupalvelut koko maan alueella. Yleispalvelun tarjoamiseen asetettuja velvoitteita sopeutetaan muuttuvaan toimintaympäristöön, mahdollistetaan yleispalvelun tarjoajan toiminta ilman valtion tukea, avataan postinumero- ja osoiterekisteritietoja sekä poistetaan muuta alan toimintaa tai toimijoita haittaavaa tai vanhentunutta sääntelyä. Laki tulee voimaan 15.9.2017. Lain 17 § tulee kuitenkin voimaan 1.7.2018. (LVM yksikön johtaja Sabina Lindström 0295 342 576)
Tiedote

Laki jätelain muuttamisesta, laki ympäristönsuojelulain 221 a §:n muuttamisesta, laki merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta, laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun lain muuttamisesta ja laki rikoslain 48 luvun 1 §:n muuttamisesta (HE 69/2017 vp). Laeissa annetaan Euroopan unionin aluskierrätyksestä annetun asetuksen täytäntöönpanon kannalta tarpeelliset merenkulkua, jätehuoltoa, ympäristönsuojelua, työsuojelua ja rangaistuksia koskevat kansalliset säännökset. Laeilla nimetään aluskierrätysasetuksen mukaiset toimivaltaiset viranomaiset. Lait tulevat voimaan 15.9.2017. Laki rikoslain 48 luvun 1 §:n muuttamisesta tulee voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana. (YM lainsäädäntöneuvos Tuomas Aarnio 0295 250 330)

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti hyväksyisi lentoliikenteestä Dominikaanisen tasavallan kanssa tehdyn sopimuksen ja vahvistaisi lain lentoliikenteestä Dominikaanisen tasavallan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 66/2017 vp). Sopimus on luonteeltaan kahdenvälinen lentoliikennesopimus, jossa sovitaan muun muassa siitä, miten ja millä edellytyksillä osapuolet voivat nimetä lentoyhtiöitä käyttämään sopimuksella myönnettyjä liikenneoikeuksia. Lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. (LVM neuvotteleva virkamies Timo Koskinen 0295 342 401)

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti hyväksyisi lentoliikenteestä Mauritiuksen kanssa tehdyn sopimuksen ja vahvistaisi lain lentoliikenteestä Mauritiuksen kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 64/2017 vp). Sopimus on luonteeltaan kahdenvälinen lentoliikennesopimus, jossa sovitaan muun muassa siitä, miten ja millä edellytyksillä osapuolet voivat nimetä lentoyhtiöitä käyttämään sopimuksella myönnettyjä liikenneoikeuksia. Lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. (LVM neuvotteleva virkamies Timo Koskinen 0295 342 401)

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti hyväksyisi lentoliikenteestä Seychellien kanssa tehdyn sopimuksen ja vahvistaisi lain lentoliikenteestä Seychellien tasavallan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 67/2017 vp). Sopimus on luonteeltaan kahdenvälinen lentoliikennesopimus, jossa sovitaan muun muassa siitä, miten ja millä edellytyksillä osapuolet voivat nimetä lentoyhtiöitä käyttämään sopimuksella myönnettyjä liikenneoikeuksia. Lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. (LVM neuvotteleva virkamies Timo Koskinen 0295 342 401)

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti hyväksyisi lentoliikenteestä Sri Lankan kanssa tehdyn sopimuksen ja vahvistaisi lain lentoliikenteestä Sri Lankan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 65/2017 vp). Sopimus on luonteeltaan kahdenvälinen lentoliikennesopimus, jossa sovitaan muun muassa siitä, miten ja millä edellytyksillä osapuolet voivat nimetä lentoyhtiöitä käyttämään sopimuksella myönnettyjä liikenneoikeuksia. Lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. (LVM neuvotteleva virkamies Timo Koskinen 0295 342 401)

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti hyväksyisi jätteen ja muun aineen mereen laskemisen aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä tehdyn vuoden 1972 yleissopimuksen vuoden 1996 pöytäkirjan sekä siihen vuosina 2009 ja 2013 tehdyt muutokset ja päättäisi ilmoituksen antamisesta ja vahvistaisi lain jätteen ja muun aineen mereen laskemisen aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä tehdyn vuoden 1972 yleissopimuksen vuoden 1996 pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä jätteen ja muun aineen mereen laskemisen aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä tehdyn yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta, lain jätteen ja muun aineen mereen laskemisen aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä tehdyn vuoden 1972 yleissopimuksen vuoden 1996 pöytäkirjaan vuonna 2009 tehtyjen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, lain jätteen ja muun aineen mereen laskemisen aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä tehdyn vuoden 1972 yleissopimuksen vuoden 1996 pöytäkirjaan vuonna 2013 tehtyjen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä lain Suomen talousvyöhykkeestä annetun lain 3 §:n muuttamisesta (HE 61/2017 vp). Lakien voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella, kuitenkin laki Suomen talousvyöhykkeestä annetun lain 3 §:n muuttamisesta tulee voimaan 15.9.2017. (YM hallitussihteeri Sara Viljanen 0295 250 315)

TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUKSET

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti antaisi seuraavat asetukset:

Tasavallan presidentin asetus arvonimistä annetun tasavallan presidentin asetuksen liitteen 1 muuttamisesta. Asetuksen liitettä 1 tarkistetaan muuttamalla ryhmässä 2 oleva arvonimi erikoislähettiläs ja täysivaltainen ministeri muotoon erikoislähettiläs sekä lisäämällä ryhmään 8 kaksi uutta arvonimeä: korkeakouluneuvos ja taideneuvos. Asetus tulee voimaan 1.10.2017. (VNK hallinnollinen notaari Merja Saaritsa-Lantta 0295 160 270)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat nimitysasiat:

Maputon suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Laura Torvisen sivuakkreditointi Madagaskarille. (UM henkilöstöjohtaja Pirjo Tulokas 0295 351 413)

Apulaisvaltakunnansyyttäjä Raija Toiviainen valtakunnansyyttäjän määräaikaiseen virkasuhteeseen 11.9.2017-28.2.2018, kuitenkin enintään viran vakituisen haltijan virantoimituksesta pidättämisen ajaksi. (OM kansliapäällikkö Asko Välimaa 0295 150 248)
Tiedote

 
Sivun alkuun