Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Finanssipoliittista lakia muutetaan

Valtiovarainministeriö
12.1.2017 13.35
Tiedote

Finanssipoliittisesta laista muutetaan kahta pykälää, joista toinen koskee kansallisen korjausmekanismin käynnistymistä ja toinen lain valvontaa.

Niin sanotulla finanssipoliittisella lailla (869/2012) pantiin vuoden 2013 alusta lähtien kansallisesti täytäntöön talousunionin vahvistamista koskeva sopimus (ns. finanssipoliittinen sopimus), jonka osapuolina ovat lähes kaikki EU:n jäsenvaltiot. Laki sisältää säännökset muun muassa julkista taloutta koskevasta finanssipoliittisesta säännöstä, korjaavista toimista ja lain noudattamisen valvonnasta.

Kansallinen korjausmekanismi on kytketty EU:n vakaus- ja kasvusopimuksen ennaltaehkäisevän osan menettelyihin. Lakimuutoksella (HE 236/2016 vp) aikaistetaan kansallisen korjausmekanismin käynnistymistä. Jatkossa valtioneuvostolla on velvollisuus antaa eduskunnalle selonteko finanssipoliittisessa laissa säädettyjen edellytysten täyttyessä. Tähän saakka selonteon antaminen on ollut valtioneuvoston harkinnassa.

Lisäksi valtioneuvoston tulee antaa jatkossa erillinen julkinen kannanotto, jos valtioneuvosto ei yhtyisi kansallisen valvontaelimen (VTV) johtopäätökseen, jonka mukaan finanssipoliittista lakia ei olisi noudatettu. Voimassaolevan lain mukaan erillisen kannanoton antaminen on ollut valtioneuvoston harkinnassa.

Lakimuutoksen taustalla ovat EU:n komission esittämät huomiot talousunionin vahvistamista koskevan sopimuksen kansallisesta täytäntöönpanosta. Valtioneuvosto esittää, että tasavallan presidentti vahvistaa lakimuutoksen ja määrää sen tulemaan voimaan 20.1.2017.

Muutoslain nimi kokonaisuudessaan on laki talous- ja rahaliiton vakaudesta, yhteensovittamisesta sekä ohjauksesta ja hallinnasta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta sekä julkisen talouden monivuotisia kehyksiä koskevista vaatimuksista annetun lain 3 ja 7 §:n muuttamisesta.

Päätökset-sivu

Hallituksen esitys

Finanssipoliittinen laki

Lisätietoja:

Budjettineuvos Niko Ijäs puh. 02955 30170, niko.ijas(at)vm.fi

Talouspolitiikka
 
Sivun alkuun