Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Hallitus esittää muutoksia verolakeihin

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 15.9.2016 13.34
Tiedote

Hallitus esittää talousarvioehdotuksen yhteydessä muutoksia muun muassa ansiotulojen verotukseen, tupakkaveroon ja energiaverotukseen. Palkansaajan verotuksen arvioidaan kevenevän ensi vuonna.

Ansiotulojen verotukseen muutoksia

Ansiotuloveroperusteisiin ehdotetaan tehtäväksi indeksitarkistus kaikilla tulotasoilla 1,1 prosentin inflaatio-oletuksen mukaisesti. Indeksitarkistus ehdotetaan toteutettavaksi korottamalla progressiivisen tuloveroasteikon kaikkia tulorajoja sekä kasvattamalla työtulovähennyksen ja perusvähennyksen enimmäismäärää.

Koska kilpailukykysopimuksen kattavuus ylittää 90 prosenttia, ehdotetaan työn verotukseen muutoksia siten, että verotus kevenee edellä mainitun indeksitarkistuksen lisäksi 515 miljoonalla eurolla. Verokevennys ehdotetaan toteutettavaksi muuttamalla valtion tuloveroasteikon marginaaliveroprosentteja, työtulovähennystä sekä tulonhankkimisvähennystä.

Kilpailukykysopimukseen liittyvien vakuutetun maksujen muutosten seurauksena palkkatulon verotus kevenee automaattisesti keski- ja suurituloisilla. Hallituksen päättämä verokevennys kohdistuu etenkin pieni- ja keskituloisille. Yhteensä palkkatulon verotus kevenee kilpailukykysopimukseen liittyen tasaisesti kaikilla tulotasoilla suunnilleen 0,6 prosenttiyksikköä.

Kun huomioidaan kaikki vuodelle 2017 tällä hetkellä tiedossa olevat vero- ja maksumuutokset sekä ansiotason nousu, keskituloisen palkansaajan verotuksen arvioidaan kevenevän ensi vuonna noin 250 euroa, pienituloisen noin 140 euroa ja suurituloisen noin 550 euroa. Arviossa on mukana kilpailukykysopimukseen liittyvien vero- ja maksumuutosten lisäksi ansiotuloverotuksen indeksitarkistus sekä muun muassa työeläkevakuutusmaksuun aikaisemmin sovittu korotus.

Työn verotuksen keventämisen lisäksi eläketulon verotusta ehdotetaan kevennettäväksi. Eläketulon verokevennys ehdotetaan toteutettavaksi muuttamalla valtionverotuksen ja kunnallisverotuksen eläketulovähennyksiä sekä eläketulon lisäveroa.

Ansiotulon tuloveroasteikko vuonna 2017

Valtionverotuksessa sovellettavan progressiivisen ansiotulon tuloveroasteikon tulorajoja ehdotetaan korotettavaksi noin 1,1 prosentilla. Alimman tuloluokan marginaaliveroprosenttia alennettaisiin 6,5 prosentista 6,25 prosenttiin ja ylimmän tuloluokan marginaaliveroprosenttia alennettaisiin 31,75 prosentista 31,5 prosenttiin. (Liite: Valtion vuoden 2017 tuloveroasteikko)

Lisätietoja: finanssisihteeri Filip Kjellberg, puh.02955 30123, filip.kjellberg(at)vm.fi

Muut muutokset ansiotuloveroperusteisiin

Työtulovähennyksen enimmäismäärää korotettaisiin 1 260 eurosta 1 420 euroon. Vähennyksen kertymäprosenttia korotettaisiin 11,8 prosentista 12 prosenttiin ja vähennyksen poistumaprosenttia korotettaisiin 1,46 prosentista 1,51 prosenttiin.

Kunnallisverotuksen perusvähennyksen enimmäismäärää korotettaisiin 3 020 eurosta 3 060 euroon. Tulonhankkimisvähennystä korotettaisiin 620 eurosta 750 euroon.

Valtionverotuksen eläketulovähennystä ehdotetaan kasvatettavaksi korottamalla eläketulovähennyksen täyden määrän laskemiseksi käytettävää kerrointa 3,80:stä 3,81:ään ja alentamalla vähennyksen poistumaprosenttia 44 prosentista 38 prosenttiin.

Kunnallisverotuksen eläketulovähennystä kasvatettaisiin korottamalla eläketulovähennyksen täyden määrän laskemiseksi käytettävää kerrointa 1,39:stä 1,393:een ja alentamalla vähennyksen poistumaprosenttia 54 prosentista 51 prosenttiin.

Eläketulon lisäveroa alennettaisiin 6 prosentista 5,85 prosenttiin ja tulorajaa korotettaisiin 45 000 eurosta 47 000 euroon.

Lisätietoja: finanssisihteeri Filip Kjellberg, puh.02955 30123, filip.kjellberg(at)vm.fi ja neuvotteleva virkamies Timo Annala, puh.02955 30318, timo.annala(at)vm.fi

Kotitalousvähennyksen vähennysprosentteja korotetaan

Kotitalousvähennyksen vähennysprosentteja ehdotetaan korotettavaksi viidellä prosenttiyksiköllä sekä maksetun työkorvauksen että palkan osalta.

Vähennykseen oikeuttavasta työkorvauksesta voisi vähentää nykyisen 45 prosentin sijasta 50 prosenttia. Kotitalousvähennykseen oikeuttavasta työstä maksetusta palkasta voisi vähentää nykyisen 15 prosentin sijasta 20 prosenttia.

Lisätietoja: neuvotteleva virkamies Timo Annala, puh.02955 30318, timo.annala(at)vm.fi

Työnantajan entiselle työntekijälleen järjestämä terveydenhuolto verovapaaksi

Työnantajan entiselle työntekijälleen kuuden kuukauden ajan työsuhteen päättymisen jälkeen järjestämä terveydenhuolto säädettäisiin verovapaaksi eduksi.

Ehdotus perustuu kilpailukykysopimuksen kirjaukseen, jonka mukaan työnantajan on tietyissä tilanteissa järjestettävä työterveyshuollon palveluita irtisanotulle työntekijälleen kuuden kuukauden ajan työntekovelvoitteen päättymisestä. Tällaista etua on perusteltua kohdella verotuksellisesti samalla tavoin kuin työntekijälle annettua vastaavaa etua.

Lisätietoja: ylitarkastaja Pertti Nieminen, puh. 02955 30178, pertti.nieminen(at)vm.fi

Teknisiä tarkistuksia vapaaehtoisten lisäeläkkeiden eläkeikiin

Vapaaehtoisten lisäeläkejärjestelyjen ja pitkäaikaissäästämissopimusten maksujen vähennyskelpoisuuden edellytyksenä olevia, työeläkelainsäädännön mukaisiin eläkeikiin kytkeytyviä eläkeikää koskevia vaatimuksia, ehdotetaan tarkistettavaksi vuoden 2017 alusta voimaan tulevien työeläkelain muutosten johdosta määrittämällä eläkeiät ikäryhmittäin tuloverolaissa. Kollektiivisen lisäeläketurvan maksuja koskevaa muutosta sovelletaan, jos verovelvollinen on tullut työnantajan järjestämän lisäeläketurvan piiriin vuoden 2013 alusta tai sen jälkeen.

Muutokset olisivat teknisluonteisia muun lainsäädännön muuttumisesta johtuvia tarkistuksia, ja ne koskisivat vakuutusmaksujen vähennyskelpoisuutta vuodesta 2017 alkaen. Muutokset eivät vaikuttaisi vakuutetun oikeuteen saada eläkettä sellaisesta vakuutussäästöstä, joka on kertynyt aikana, jona vähennyskelpoisuuden edellytyksenä oleva eläkeikä on ollut alempi.

Lisätietoja: lainsäädäntöneuvos Jukka Vanhanen puh.02955 30239, jukka.vanhanen(at)vm.fi

Sähkösavukkeissa käytetyt nesteet tupakkaveron piiriin

Sähkösavukkeissa käytettäväksi tarkoitetut nesteet ehdotetaan sisällytettäväksi tupakkaveron piiriin. Vero kohdistuisi sekä nikotiinipitoisiin että nikotiinittomiin sähkösavukenesteisiin ja se määrättäisiin kiinteänä yksikköverona. Veron määrä olisi 0,30 euroa millilitraa kohden.

Lisätietoja: finanssisihteeri Jenni Oksanen, puh.02955 30577, jenni.oksanen(at)vm.fi

Makeisten ja jäätelön ja valmisteverosta luovutaan

Makeisten ja jäätelön valmisteverosta ehdotetaan luovuttavan. Samassa yhteydessä maitoa korvaavat maustamattomat kasvipohjaiset juomat sekä jääpalat vapautettaisiin sekä virvoitusjuomaverosta että juomapakkausverosta.

Lisätietoja: neuvotteleva virkamies Pia Kivimies puh.02955 30183, pia.kivimies(at)vm.fi

Energiaverotukseen korotuksia

Liikenteen polttoaineiden sekä lämmitys-, voimalaitos- ja työkonepolttoaineiden veroa ehdotetaan korotettavaksi. Liikennepolttonesteiden kuten moottoribensiinin, dieselöljyn ja niitä korvaavien biopolttoaineiden veron sekä energia- että hiilidioksidiosuutta korotettaisiin siten, että moottoribensiinin ja sitä korvaavien biopolttoaineiden verotaso nousisi keskimäärin kolme prosenttia ja dieselöljyn ja sitä korvaavien biopolttoaineiden verotaso noin viisi prosenttia.

Lämmitys-, voimalaitos- ja työkonepolttoaineiden veron osalta korotettaisiin myös sekä veron energia- että hiilidioksidiosuutta. Korotus merkitsi yhteensä keskimäärin noin seitsemän prosentin suuruista korotusta verotasoihin. Kiinteä ja kaasumainen biomassa säilyisi edelleen verottomana, eikä sähkön tai polttoturpeen verotukseen ehdoteta muutoksia.

Lisätietoja: lainsäädäntöneuvos Leo Parkkonen puh.02955 30372, leo.parkkonen(at)vm.fi

Maksuperusteinen arvonlisäveron tilitys pienyrityksille

Hallitus esittää, että yrityksille, joiden tilikauden liikevaihto on enintään 500 000 euroa, annettaisiin mahdollisuus tilittää myynnistä suoritettava arvonlisävero ja ostoista vähennettävä arvonlisävero maksuperusteisesti. Maksuperusteinen menettely helpottaisi pienyritysten maksuvalmiutta.

Lisätietoja: erityisasiantuntija Tuula Karjalainen puh.02955 30553, tuula.karjalainen(at)vm.fi

Hallituksen esitykset julkaistaan valtioneuvoston sivuilla.

 
Sivun alkuun