Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston yleisistunto 12.2.2015

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 12.2.2015 13.47
Tiedote 74/2015

Valtioneuvosto antoi eduskunnalle hallituksen esityksen vuoden 2015 lisätalousarvioksi. Tuloarviota ehdotetaan alennettavaksi nettomääräisesti 36 miljoonalla eurolla. Määrärahoja ehdotetaan lisättäväksi nettomääräisesti 312 miljoonalla eurolla. Vuoden 2015 lisätalousarvioesitys lisää nettolainanoton tarvetta 348 miljoonalla eurolla.

Luettelossa ovat valtioneuvoston julkiset päätökset ja ratkaisuehdotukset tasavallan presidentille.

HALLITUKSEN ESITYKSET

Valtioneuvosto antoi 12.2.2015 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Hallituksen esitys (HE 362/2014 vp) eduskunnalle vuoden 2015 lisätalousarvioksi. Tuloarviota ehdotetaan alennettavaksi nettomääräisesti 36 miljoonalla eurolla. Määrärahoja ehdotetaan lisättäväksi nettomääräisesti 312 miljoonalla eurolla. Vuoden 2015 lisätalousarvioesitys lisää nettolainanoton tarvetta 348 miljoonalla eurolla. Valtion nettolainanotoksi vuonna 2015 arvioidaan 5,1 miljardia euroa. Vuoden 2015 jakamattomaksi varaukseksi jäisi 30,3 miljoonaa euroa. (VM budjettineuvos Juha Majanen 0295 530 247)
Tiedote
 

Hallituksen esitys (HE 363/2014 vp) eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain 3 ja 149 a §:n sekä kuitintarjoamisvelvollisuudesta käteiskaupassa annetun lain 2 §:n muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakia muutettavaksi siten, että tilikauden liikevaihdon perustella laskettava verovelvollisuuden alaraja nostettaisiin 8 500 eurosta 10 000 euroon. Lisäksi verovelvollisuuden euromääräiseen alarajaan liittyvän veronhuojennuksen yläraja nostettaisiin 22 500 eurosta 30 000 euroon. Kuitintarjoamisvelvollisuudesta käteiskaupassa annettua lakia muutettaisiin vastaavasti siten, että lakia sovellettaisiin vain sellaiseen liike- ja ammattitoimintaan, jonka tilikauden liikevaihto ylittää 10 000 euroa. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2016. Lakeja sovellettaisiin lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen alkavaan tilikauteen. (VM hallitusneuvos Tommi Parkkola 0295 530 344)

Hallituksen esitys (HE 364/2014 vp) eduskunnalle laiksi perintö- ja lahjaverolain 56 §:n muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi perintö- ja lahjaverolakia. Maatilan ja muun yrityksen sukupolvenvaihdoshuojennukseen liittyvää veron maksuajan pidentämistä koskevaa säännöstä muutettaisiin siten, että vero, jonka maksamiseen on myönnetty pidennystä, voitaisiin kantaa enintään seitsemän vuoden aikana nykyisen enintään viiden vuoden sijasta. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.6.2015. Lakia sovellettaisiin, kun verovelvollisuus on alkanut 1.1.2015 tai sen jälkeen. (VM lainsäädäntöneuvos Jukka Vanhanen 0295 530 239)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 365/2014 vp) eduskunnalle laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 ja 56 §:n, maatilatalouden tuloverolain 10 f §:n ja rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 15 §:n muuttamisesta. Elinkeinotulon verottamisesta annetun lain ja maatilatalouden tuloverolain muutoksella ammattikorkeakoulut saatettaisiin koulutusvähennyksen ja koulutuskorvauksen osalta samaan asemaan kuin yliopistot. Ammattikorkeakouluosakeyhtiöillä olisi jatkossa mahdollisuus saada koulutusvähennystä taloudelliselta arvoltaan vastaavaa koulutuskorvausta työntekijöidensä koulutuksen osalta. Ammattikorkeakouluosakeyhtiöiltä poistettaisiin vastaavasti mahdollisuus elinkeinotulon ja maatalouden tulon verotuksessa tehtävään koulutusvähennykseen. Elinkeinotulon verottamisesta annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi myös siten, että elokuvatuottajille valtion tai Suomen elokuvasäätiön varoista myönnetyn tuotantotuen verovapaus laajennettaisiin koskemaan kotimaisten elokuvatuottajien lisäksi Euroopan talousalueella asuvia elokuvatuottajia. Rajoitetusti verovelvollisen saaman pääomatulon veroprogressiota ehdotetaan muutettavaksi siten, että se vastaisi yleisesti verovelvollisen saaman pääomatulon veroprogressiota. Pääomatulosta suoritettavan korkeamman verokannan soveltamisen rajaa alennettaisiin nykyisestä 40 000 eurosta 30 000 euroon ja ylempi verokanta korotettaisiin nykyisestä 32 prosentista 33 prosenttiin. Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 ja 56 §:n muuttamisesta ja laki maatilatalouden tuloverolain 10 f §:n muuttamisesta on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.5.2015. Lakeja sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuodelta 2015 toimitettavassa verotuksessa. Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 15 §:n muuttamisesta on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2016. Sitä sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuodelta 2016 toimitettavassa verotuksessa. (VM erityisasiantuntija Tarja Järvinen 0295 530 089)

Hallituksen esitys (HE 366/2014 vp) eduskunnalle ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan muutosten ja Islannin osallistumisesta Euroopan unionin, sen jäsenvaltioiden ja Islannin velvoitteiden yhteiseen täyttämiseen Kioton pöytäkirjan mukaisella toisella velvoitekaudella tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi muutosten ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Ilmastonmuutosta koskeva Yhdistyneiden kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan Dohassa, Qatarissa, pidetty kahdeksas osapuolikokous hyväksyi päätöksen Kioton pöytäkirjan muutoksista. Dohan muutoksella Kioton pöytäkirjaan lisätään toinen velvoitekausi, joka kattaa vuodet 2013-2020. Päätöksen hyväksymisen yhteydessä EU, sen jäsenvaltiot ja Islanti antoivat lausuman, jonka mukaan ne täyttävät Dohan muutoksen mukaiset päästövähennysvelvoitteensa yhteisesti ja tallettavat hyväksymiskirjansa yhtäaikaisesti. Esityksessä ehdotetaan myös, että Suomi antaisi yhdessä EU:n, sen muiden jäsenvaltioiden ja Islannin kanssa pöytäkirjan muutosten hyväksymisen yhteydessä ilmoituksen Kioton pöytäkirjan 4 artiklassa tarkoitetusta taakanjakosopimuksesta. EU:n sisäinen taakanjako perustuu voimassaolevaan EU:n ilmasto- ja energiapaketin mukaiseen lainsäädäntöön. (YM neuvotteleva virkamies Tuomas Kuokkanen 050 379 0429)

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 12.2.2015 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston ohjesäännön muuttamisesta. Ohjesäännössä muutetaan kaikille ministeriöille kuuluvia tehtäviä koskevaa 11 §:ää, valtioneuvoston kanslian toimialaa koskevaa 12 §:ää, valtiovarainministeriön toimialaa koskevaa 17 §:ää sekä työ- ja elinkeinoministeriön toimialaa koskevaa 21 §:ää. Ohjesäännön 11 ja 12:ää muutetaan valtioneuvoston annetun lain 2 §:n muuttamisesta annetun lain (1137/2014) ja arkistolain 1 §:n muuttamisesta annetun lain (1138/2014) voimaantulosta johtuen. Lait tulevat voimaan 1.3.2015. Valtioneuvostosta annetun lain 2 §:n muutoksen mukaan valtioneuvoston kanslia vastaa valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteisistä hallinto- ja palvelutehtävistä ja ohjaa ja yhteensovittaa yhteisiin hallinto- ja palvelutehtäviin liittyviä toimintatapoja. Arkistolain 1 §:n muutoksen mukaan valtioneuvosto ja ministeriöt ovat yksi arkistonmuodostaja. Lain muutosten johdosta ohjesäännön 12 §:ään lisätään valtioneuvoston kanslian toimialaan asiat, jotka 1.3.2015 lukien ovat valtioneuvoston kanslian vastuulle kuuluvia valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteisiä hallinto- ja palvelutehtäviä. Valtiovarainministeriön toimialalta siirretään samassa yhteydessä valtioneuvoston yhteinen tietohallinto valtioneuvoston kanslian toimialaan. Lisäksi samassa yhteydessä tehdään eräitä muita lisäyksiä valtioneuvoston kanslian toimialaan ja selkiytetään työ- ja elinkeinoministeriön toimialaa nykytilaa vastaavaksi. Asetus tulee voimaan 1.3.2015. (VNK alivaltiosihteeri Timo Lankinen 0295 160 300)

Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston kansliasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetuksen 1 §:ään lisätään valtioneuvoston ohjesäännön muutosta vastaavasti valtioneuvoston kanslialle kuuluvat valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteiset hallinto- ja palvelutehtävät. Ohjesäännön muutos annetaan samassa yhteydessä. Säännöksillä täsmennetään valtioneuvoston kanslian tehtäviä koskevassa säännöksessä valtioneuvoston kanslian toimialaa koskevaa ohjesäännön sääntelyä. Lisäksi asetukseen tehdään muita yhteisten hallinto- ja palvelutehtävien organisoinnin edellyttämiä muutoksia. Lisäksi asetuksen 2 §:n säännös valtioneuvoston kanslian toimialaan kuuluvista valtio-omisteisista yhtiöistä ajantasaistetaan. Asetus tulee voimaan 1.3.2015. (VNK alivaltiosihteeri Timo Lankinen 0295 160 300)

Valtioneuvoston asetus käräjäoikeusasetuksen 15 §:n muuttamisesta. Lautamieskokoonpanoa on kevennetty toukokuun alusta 2014 voimaan tulleella uudistuksella. Uudistuksen johdosta tarkistetaan käräjäoikeusasetuksen 15 §:n sääntelyä lautamiesten osallistumisesta istuntoihin. Lautamiesten istuntoihin osallistumiselle ei enää säädetä vähimmäismäärää. Jotta istuntopäivät jakautuvat lautamiesten kesken mahdollisimman tasaisesti, istuntoihin osallistumisen enimmäismäärää pienennetään nykyisestä 24 päivästä 20 päivään vuodessa. Lautamiesten istuntoihin osallistuminen tulee jatkossakin toteuttaa vuorojärjestyksessä. Asetus tulee voimaan 1.3.2015. (OM ylitarkastaja Jennimari Huovinen 0295 150 394)

Valtioneuvoston asetus rajavartiolaitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 9 ja 16 §:n muuttamisesta. Raja- ja merivartiostojen toiminnan tarkoituksenmukaiseksi järjestämiseksi muutetaan rajavartiostojen ja merivartiostojen asetuksen 16 §:n mukaista toimialuejakoa. Haminan kihlakunnan alueella sijaitsevat merialueet siirtyvät Kaakkois-Suomen rajavartioston toimialueelta Suomenlahden merivartioston toimialueeseen. Imatran kihlakunnan alueella Parikkalan Pyhäjärven vesialue siirtyy Kaakkois-Suomen rajavartioston toimialueelta Pohjois-Karjalan rajavartioston toimialueeseen. Asetuksen 9 §:n ruotsinkieliseen sanamuotoon tehdään kielellinen korjaus. Asetus tulee voimaan 1.3.2015. (SM lainsäädäntöneuvos Jaana Heikkinen 0295 421 603)

Valtioneuvoston asetus Fintoto Oy:n rahapelien toimeenpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta. Valtioneuvoston asetuksella säädetään kuinka suuri osuus rahapelejä toimeenpantaessa kertyvistä pelimaksuista on maksettava pelaajille voittoina, miten voitot on pyöristettävä sekä miten perimättä jääneet voitot on jaettava. Valtioneuvoston asetus Fintoto Oy:n rahapelien toimeenpanosta (1286/2011) tuli voimaan 1.1.2012. Asetuksen 2 §:ssä säädetään pelimaksuista pelaajille voittoina maksettavista osuuksista. Asetuksen 2 §:n 2 kohdan mukaan voittajapelissä (Voittaja) ja sijapelissä (Sija) pelaajille on kertyvistä pelimaksuista kalenterivuosittain maksettava voittoina keskimäärin 80-85 prosenttia kokonaisvaihdosta. Asetuksen 2 §:n 3 kohdan mukaan kaksoispelissä (Kaksari) pelaajille on kertyvistä pelimaksuista kalenterivuosittain maksettava voittoina keskimäärin 75-80 prosenttia kokonaisvaihdosta. Asetuksella muutetaan 2 §:n 2 kohtaa siten, että sekä voittaja että sijapelissä pelimaksusta kalenterivuosittain kertyvistä voitoista maksetaan pelaajille keskimäärin 80-88 prosenttia kokonaisvaihdosta. Edelleen asetuksella muutetaan 2 §:n 3 kohta siten, että kaksoispelissä pelimaksusta kalenterivuosittain kertyvistä voitoista maksetaan pelaajille keskimäärin 75-85 prosenttia kokonaisvaihdosta. Säädösteknisesti muutos toteutetaan korvaamalla asetuksen 2 § uudella 2 §:llä, vaikka sisällöllisesti muutos koskee ainoastaan pykälän 2 ja 3 kohtia. Muutoksen tavoitteena on parantaa Fintoto Oy:n mahdollisuuksia kanavoida rahapeleihin kohdistuvaa kysyntää lailliseen tarjontaan. Hevospelaaminen laittomille toimijoille Suomesta ulkomaille on yleistynyt merkittävästi viimeisten vuosien aikana. Merkittävänä syynä tähän on peleistä pelaajalle maksettavien voitto-osuuksien suuruus. Asetus tulee voimaan 12.2.2015. (SM ylitarkastaja Jukka Tukia 0295 488 573)

Valtioneuvoston asetus väliaikaisesta poikkeuksellisesta tuesta maidontuottajille. Tukea maksetaan väliaikaisesta poikkeuksellisesta tuesta maidontuottajille Suomessa annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1370/2014 perusteella Venäjän 7.8.2014 asettamasta tiettyjen maataloustuotteiden tuontikiellosta aiheutuneiden haittojen vuoksi. Asetuksella säädetään tuen jakoperusteista, tuen määrästä ja myöntämisestä. Asetus tulee voimaan 17.2.2015. (MMM osastopäällikkö Risto Artjoki 0295 162 254)
Tiedote

Valtioneuvoston asetus sikatalouden kriisituesta. Sikatalouden kriisitukea myönnetään Venäjän asettaman elintarvikkeiden tuontikiellon vaikutusten lievittämiseksi sikataloutta harjoittaville tuen hakijoille. Tuki esitetään myönnettäväksi maatalousalan vähämerkityksisenä ns. de minimis -tukena (Komission asetus (EU) N:o 1408/2013) ja tukitaso määritellään tilojen kokoluokittain. Tukea on mahdollista saada sekä emakoiden että lihasikojen perusteella. Asetus tulee voimaan 18.2.2015. (MMM vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo 0295 162 347)

Valtioneuvoston asetus eläinten hyvinvointikorvauksesta. Asetuksella säädetään tarkemmin eläinten hyvinvointikorvauksen eläinlajikohtaisista toimenpiteistä, toimenpiteiden valinnasta ja niistä luopumisesta, eläinmäärän laskemisesta, hyvinvointikorvauksen myöntämisestä, hyvinvointikorvauksen määrästä ja maksamisesta sekä korvausta koskevien seurantatietojen antamisesta. Hyvinvointikorvauksen toimenpiteitä on mahdollista valita nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja siipikarjatiloilla. Asetus tulee voimaan 17.2.2015. (MMM vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska 0295 162 248)
Tiedote

Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta ja valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden maakuljetusten turvallisuusneuvonantajasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetuksia muutetaan vaarallisten aineiden kuljetuksesta annettuun lakiin tehtyjen muutosten huomioon ottamiseksi. Lakiin tehtyjen muutosten myötä Liikenteen turvallisuusvirastolla on valtuudet antaa jatkossa teknisiä tie- ja rautatiekuljetusmääräyksiä, jotka tähän mennessä on annettu liikenne- ja viestintäministeriön asetuksilla. Valtioneuvoston asetuksiin tehdään tästä muutoksesta aiheutuvat tekniset muutokset. Muutosten tavoitteena on viimeistellä teknisen norminannon siirto liikenne- ja viestintäministeriöltä Liikenteen turvallisuusvirastolle. Lisäksi asetuksiin tehdään eräitä luonteeltaan teknisiä muutoksia. Asetukset tulevat voimaan 1.3.2015. (LVM hallitusneuvos Tiina Ranne 0295 342 004)

Valtioneuvoston asetus tieliikenneasetuksen muuttamisesta. Asetusta muutetaan vaarallisten aineiden kuljetuksesta annettuun lakiin tehtyjen muutosten huomioon ottamiseksi. Lakiin tehtyjen muutosten myötä Liikenteen turvallisuusvirastolla on valtuudet antaa jatkossa teknisiä tiekuljetusmääräyksiä, jotka tähän mennessä on annettu liikenne- ja viestintäministeriön asetuksilla. Tieliikenneasetukseen tehdään tästä muutoksesta aiheutuvat tekniset muutokset. Lisäksi asetukseen lisätään uusi liikennemerkin lisäkilpi, jolla voidaan osoittaa tunneliin liittyvä vaarallisten aineiden kuljetuskielto. Muutosten tavoitteena on viimeistellä teknisen norminannon siirto liikenne- ja viestintäministeriöltä Liikenteen turvallisuusvirastolle. Asetus tulee voimaan 1.3.2015. (LVM yli-insinööri Mikko Karhunen 0295 342 104)

Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitettujen pakkausten, säiliöiden ja irtotavarakonttien vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta ja tähän liittyviä tehtäviä suorittavista tarkastuslaitoksista. Uudella valtioneuvoston asetuksella otetaan pääasiasiallisesti huomioon vuoden 2014 alusta voimaantulleita vaarallisten aineiden kuljetuksesta, jäljempänä VAK, annetun lain muutoksia. Uuden asetuksen sisältö säilyy melko pitkälti samana kumottavan valtioneuvoston VAK-tarkastuslaitosasetuksen (1008/2011) kanssa, jonka eräitä säännöksiä tarkennetaan. Uuteen asetukseen siirretään myös eräitä säännöksiä muista asetuksista. Lisäksi tehdään joitakin säädöstasomuutoksia. Asetus tulee voimaan 1.3.2015 siirtymäsäännöksin. (LVM neuvotteleva virkamies Mari Suominen 0295 342 306)

Valtioneuvoston asetus kotitaloustyöntekijöiden ihmisarvoista työtä koskevan Kansainvälisen työjärjestön vuoden 2011 yleissopimuksen voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Laki (1001/2014) tulee voimaan sopimuksen voimaantulopäivänä 8.1.2016. Asetus tulee voimaan 15.3.2015. (TEM hallitusneuvos Liisa Heinonen 0295 064 131)

Valtioneuvoston asetus alkoholijuomista ja väkiviinasta annetun asetuksen 4 §:n muuttamisesta. Asetuksen 4 §:ssä säädetään eräiden alkoholijuomien maantieteellisen merkinnän suojasta. Pykälässä nykyisin määriteltyjen Suomalaisen Vodkan, Suomalaisen Marjaliköörin ja Suomalaisen Hedelmäliköörin maantieteellisen merkinnän suoja on ollut voimassa tislattujen alkoholijuomien määritelmää, kuvausta ja esittelyä koskevista yleisistä säännöistä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1576/89 nojalla. Kyseinen asetus on kumottu tislattujen alkoholijuomien määritelmistä, kuvauksesta, esittelystä, merkinnöistä ja maantieteellisten merkintöjen suojaamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1576/89 kumoamisesta annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 110/2008. Tämän asetuksen mukainen suoja edellyttää, että komissiolle toimitetaan tuotteiden ominaisuuksia koskevat tekniset asiakirjat viimeistään 20.2.2015. Asetuksessa määritellään ne kyseisten tuotteiden ominaisuudet, joiden perusteella maantieteellinen suoja on perusteltu. Ominaisuudet liittyvät erityisesti kyseisten alkoholijuomien valmistukseen liittyviin raaka-aineisiin, juomien ominaisuuksiin ja valmistusmaahan. Asetus tulee voimaan 16.2.2015. (STM hallitusneuvos Ismo Tuominen 0295 163 341)
Tiedote

Valtioneuvoston asetus romuajoneuvoista sekä vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa. Asetus korvaa voimassa olevat valtioneuvoston asetukset romuajoneuvoista ja eräiden vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa. Asiasisällöltään asetus vastaa pitkälti voimassa olevia valtioneuvoston asetuksia, mutta siitä poistetaan jätelain kanssa päällekkäinen sääntely. Asetusta ja siinä käytettyä terminologiaa myös mukautetaan uuden jätelain käsitteistöön ja säännöksiin. Asetuksessa säädetään ajoneuvon tuottajan velvollisuudesta järjestää romuajoneuvojen jätehuolto sekä romuajoneuvojen käsittelyä koskevista vähimmäisvaatimuksista. Lisäksi asetuksessa asetetaan tiettyjä ajoneuvojen suunnittelua ja valmistusta sekä ajoneuvon osien ja materiaalien merkitsemistä koskevia velvoitteita. Asetuksessa säädetään romuajoneuvojen uudelleenkäytön valmistelua ja kierrätystä sekä uudelleenkäytön valmistelua ja hyödyntämistä koskevista määrällisistä velvoitteista. Vaadittua hyödyntämistasoa ei kuitenkaan koroteta nykyisestä. Asetuksessa täsmennetään tuottajan jätelakiin perustuvaa velvollisuutta järjestää käytöstä poistettujen tuotteiden jätehuolto säätämällä romuajoneuvojen ja ajoneuvojen korjaustoiminnasta peräisin olevien käytettyjen osien vastaanottopaikkojen vähimmäismäärästä. Tuottajien tulee huolehtia siitä, että romuajoneuvojen ja ajoneuvojen korjaustoiminnasta peräisin olevien käytöstä poistettujen osien vastaanottopaikkojen verkostoon kuuluu vähintään 200 kiinteää vastaanottopaikkaa. Kiinteiden vastaanottopaikkojen verkostoa tulee täydentää tarpeen mukaan noutopalvelulla tai muulla vastaavalla keräysjärjestelyllä. Vastaanoton tulee ulottua jokaiseen kuntaan. Asetus tulee voimaan 27.2.2015. (YM neuvotteleva virkamies Tarja-Riitta Blauberg 0295 250 059)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 12.2.2015 seuraavat päätökset:

Päätös virkojen ja määräaikaisten virkasuhteiden siirroista muista ministeriöistä valtioneuvoston kansliaan 1.3.2015 lukien. Valtioneuvosto voi siirtää ministeriöön perustetun viran ministeriöiden toimialajaon muutosta vastaavasti toiseen ministeriöön. Samoin voidaan valtion virkamieslain (750/1994) 9 §:n 1 momentissa tarkoitettu määräajaksi nimitetty virkamies siirtää toisen ministeriön palvelukseen määräajan päättymiseen saakka. Virka ja virkamies voidaan siirtää ilman virkamiehen suostumusta vain, jos siirto ei vaikuta virkamiehen vapauteen valita asuinpaikkansa. Virkojen ja määräaikaisten virkasuhteiden siirto muista ministeriöistä valtioneuvoston kansliaan liittyy valtioneuvoston hallintoyksikön perustamiseen ja valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteisten hallinto- ja palvelutehtävien yhteen kokoamiseen. Yhteisten hallinto- ja palvelutehtävien yhteen kokoamisen säädösperusta on valtioneuvostosta annetun lain 2 §:n ja arkistolain 1 §:n 1.3.2015 voimaantulevat muutokset (lait 1137/2014 ja 1138/2014). Näiden lakimuutosten edellyttämästä ministeriöiden toimialamuutosta koskevasta valtioneuvoston ohjesäännön muutoksesta on oma päätösehdotuksensa samassa istunnossa kuin tämä asia. Tällä päätöksellä siirretään valtioneuvoston kansliaan siirtyviä tehtäviä tekevien henkilöiden virat ja henkilöt sekä valtioneuvoston sisäisissä ilmoittautumismenettelyissä siirtyviksi valittuja henkilöitä virkoineen. Virkojen ja henkilöiden siirtojen perustana on vuoden 2015 talousarvioon tehdyt voimavarasiirrot muista ministeriöstä valtioneuvoston kansliaan. Ministeriöt ovat ilmoittaneet siirtyviä tehtäviä tekevät henkilöt virkasiirtoja varten. Ilmoittautumismenettelyssä henkilö on ilmoittanut halukkuudestaan siirtyä, mikäli tulee tehtävään valituksi. Myös ilmoittautumismenettelyssä valittuja henkilöitä vastaavat voimavarat on siirretty vuoden 2015 talousarviossa. Virkojen siirtoa koskevaa päätöstä on tarkoitus vielä täydentää. Osa samaan toimialamuutokseen liittyvistä virkojen siirroista tehdään mahdollisesti 1.3.2015 jälkeen. (VNK alivaltiosihteeri Timo Lankinen 0295 160 300)

Päätös antaa eduskunnalle selonteko Suomen osallistumisesta turvallisuussektorin koulutusyhteistyöhön Irakissa. Suomi valmistautuu osallistumaan turvallisuussektorin koulutusyhteistyöhön Irakissa kokonaisvahvuutena enintään 50 sotilasta. (UM ulkoasiainneuvos Mikko Kinnunen 0295 351 820)

Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä eduskunnan oikeusasiamiehen toiminnastaan vuonna 2013 antaman kertomuksen johdosta pöytäkirjaan sekä saattaa perustuslakivaliokunnan mietintö myös valtioneuvoston oikeuskanslerin tietoon. (OM kansliapäällikkö Tiina Astola 0295 150 168)

Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomuksesta vuodelta 2013 pöytäkirjaan ja saattaa perustuslakivaliokunnan mietintö valtioneuvoston oikeuskanslerin tietoon. (OM kansliapäällikkö Tiina Astola 0295 150 168)

Päätös valtion virastoista, joista tehtäviä ja toimintoja siirretään valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annetun lain 5 §:ssä tarkoitettuun palvelukeskukseen Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtoriin. Päätöksellä vahvistetaan valtion virastojen ja laitosten perustietotekniikka- ja tietojärjestelmäpalveluihin liittyvien tehtävien ja toimintojen siirtäminen Valtoriin sen mukaisesti kuin siitä sovitaan tehtäviä ja toimintoja siirtävien virastojen ja Valtorin välillä. Geologian tutkimuskeskuksesta, Innovaatiorahoituskeskus Tekesistä, opetus- ja kulttuuriministeriöstä, Patentti- ja rekisterihallituksesta, Taiteen edistämiskeskuksesta ja Turvallisuus- ja kemikaalivirastosta siirretään tehtävät, joita Valtori tuottaa ja kehittää valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annetun lain 5 §:n 1 momentin ja 5 §:n 3 momentin nojalla annetun valtioneuvoston asetuksen mukaisesti. Tehtävien ja toimintojen siirtojen yhteydessä siirtyvät näihin tehtäviin ja toimintoihin liittyvät sopimukset ja sitoumukset, niihin liittyvät oikeudet ja velvollisuudet sekä vireillä olevat asiat sekä siirrettävissä tehtävissä olevat henkilöt siten kuin niistä sovitaan tarkemmin siirtosopimuksissa. Siirrot toteutetaan 1.3.2015. Patentti- ja rekisterihallituksen NOVUS-kaupparekisterijärjestelmän konesali- ja kapasiteettipalveluiden siirto toteutetaan 31.12.2015, jotta vuonna 2014 valmistuneen järjestelmän toimivuus voidaan vakauttaa ennen palveluiden siirtoa. (VM lainsäädäntöneuvos Hannele Kerola 0295 530 199)

Päätös vapauttaa eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Lenita Toivakka kalenterivuotta 2014 koskevasta Valtion vakuusrahaston tilintarkastajan tehtävästä ja määrätä tilintarkastajaksi koskien kalenterivuotta 2014 kansanedustaja Jukka Kopra. (VM finanssineuvos Markku Puumalainen 0295 530 206)

Päätös nimetä elinkeinoministeri Jan Vapaavuori Suomen valtion ehdokkaaksi Euroopan investointipankin hallitukseen 1.9.2015 alkavalle neljän vuoden toimikaudelle. (VM finanssineuvos Kristina Sarjo 0295 530 055)

Päätös ratkaista Bror Levi Söderståhlin jäämistöstä tehdyt hakemukset ja ilmoitus. (VM budjettineuvos Petri Syrjänen 0295 530 065)

Päätös ratkaista Irja Kyllikki Seppälän jäämistöstä tehdyt hakemukset ja ilmoitus. (VM budjettineuvos Petri Syrjänen 0295 530 065)

Päätös ratkaista Pekka Tapani Tuohen jäämistöstä tehdyt hakemukset ja ilmoitukset. (VM budjettineuvos Petri Syrjänen 0295 530 065)

Päätös Suomen valtion omistuksessa ja Senaatti-kiinteistöjen hallinnassa olevan kiinteistövarallisuuden luovuttamisesta. Senaatti-kiinteistöt oikeutetaan myymään omistajahallinnassaan olevat tai kaupungin kanssa tehtävien tontinosavaihtojen perusteella omistukseensa tulevat yhteensä noin 20 600 m2 suuruiset kaksi määräalaa kiinteistöstä 92-420-10-60 niillä olevine rakennuksineen. Kiinteistö sijaitsee Vantaan kaupungissa osoitteessa Jokiniementie 5. Luovutettavilla määräaloilla sijaitsee tienpidon tarpeisiin rakennettuja rakennuksia ja katoksia, jotka tullaan purkamaan tulevan asuinrakentamisen edellytyksenä. Omaisuus luovutetaan YIT Rakennus Oy:lle tai edellä mainitulle osakeyhtiölle perustettavan yhtiön tai perustettavien yhtiöiden lukuun 5,5 miljoonan euron kauppahinnasta. Myytävä omaisuus on ollut julkisessa markkinoinnissa ja valituksi on tullut omaisuudesta saatu korkein tarjous. (VM neuvotteleva virkamies Pauliina Pekonen 0295 530 081)

Periaatepäätös Kansallinen metsästrategia 2025:sta. Valtioneuvosto antoi helmikuussa 2014 eduskunnalle metsäpoliittisen selonteon, joka ohjaa metsiemme käyttöä vuoteen 2050 asti. Kansallinen metsästrategia 2025:ssa priorisoidaan tavoitteet ja yksityiskohtaisemmat toimenpiteet metsäpoliittisessa selonteossa asetettujen strategisten päämäärien saavuttamiseksi. (MMM osastopäällikkö Juha Ojala 0295 162 415)
Tiedote

Päätös poistokalastukseen tarkoitettujen määrärahojen jakamisesta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille. Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle jaetaan vuoden 2014 talousarviosta alueellisia käyttöoikeuksia yhteensä 150 000 euroa ja vuoden 2015 talousarviosta käyttöoikeuksia yhteensä 100 000 euroa käytettäväksi poistokalastushankkeiden rahoitukseen. Varojen tarkoituksenmukaisen käytön mahdollistamiseksi maa- ja metsätalousministeriö oikeutetaan omalla päätöksellään siirtämään ELY-keskukselle myönnettyä alueellista käyttöoikeutta vähäisiltä osin toisille ELY-keskuksille ilman valtioneuvoston ja valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnan käsittelyä. (MMM neuvotteleva virkamies Harri Kukka 0295 162 377)

Päätös asettaa seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta toimikaudeksi 16.2.2015-15.2.2018. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: oikeustieteen maisteri Mika Leppinen; varapuheenjohtaja: dosentti Laura Hänninen; jäsenet: päätoimittaja Tapio Eerola (puheenjohtaja Tapio Toivola), puheenjohtaja Veikko Saarela (eläinlääketieteen lisensiaatti Teija Viita-Aho), eläinlääketieteellinen asiantuntija Pia Raistakka (hallituksen jäsen Ismo Kovanen), filosofian maisteri Joonas Gustafsson (puheenjohtaja Jarmo Tuutti), projektitutkija Tarja Koistinen (kliininen opettaja Anna Hjelm-Björkman), valtiotieteen maisteri, filosofian maisteri Paula Hirsjärvi (dosentti Elisa Aaltola), eläinlääkintöylitarkastaja Tiina Pullola (lainsäädäntöneuvos Pirjo Tomperi), ylitarkastaja Taina Mikkonen (tutkimusyksikönjohtaja Marjukka Anttila), valvontaeläinlääkäri Maria Wahlfors (läänineläinlääkäri Jessica Löfgren-Eriksson), toiminnanjohtaja Kati Pulli (eläinsuojeluasiantuntija Laura Uotila), eläinlääketieteen tohtori Mari Vainionpää (erikoiseläinlääkäri Anne Sjöholm), puheenjohtaja Juha Strengell (varapuheenjohtaja Harri Laakso) ja lakimies Timo Niemi (Santeri Pienimäki). (MMM hallitussihteeri Jarno Virta 0295 162 105)

Päätös myöntää ero johtokunnan jäsen Pentti Hakkaraiselle Huoltovarmuusneuvoston jäsenyydestä ja nimittää johtokunnan jäsen Seppo Honkapohja Huoltovarmuusneuvoston jäseneksi 30.6.2015 päättyväksi toimikaudeksi. (TEM kaupallinen neuvos Matti Oivukkamäki 0295 047 040)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 12.2.2015 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 46/2014 vp) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan strategisten investointien rahastosta (ESIR) ja asetusten (EU) N:o 1291/2013 ja (EU) N:o 1316/2013 muuttamisesta. Asetusehdotuksella perustetaan Euroopan investointipankin yhteyteen Euroopan strategisten investointien rahasto (ESIR), luodaan 8 miljardin takuurahasto, perustetaan Euroopan investointineuvontakeskus ja luodaan investointihankejatkumo. Asetusehdotus kattaa myös unionin talousarviosta takuurahastoon siirrettävät määrärahat, yhteensä 6 miljardia vuoteen 2020 mennessä Verkkojen Eurooppa -välineestä ja Horisontista sekä ehdotuksen 2 miljardin marginaalin käyttöönotosta. Ehdotukseen liittyy myös komission lisätalousarvioesitys nro 1/2015. Rahastosta tuettaisiin kahta osa-aluetta, joista ensimmäinen on taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti merkittäviä strategisia investointeja. Toinen osa-alue on pienet ja keskisuuret yritykset sekä pienet mid-cap-yritykset (alle 3 000 työntekijän yrityksiä). Ehdotuksen mukaan rahaston toimet olisi kohdennettava korkeamman riski-/tuottoprofiilin hankkeisiin kuin nykyisillä Euroopan investointipankin hankkeilla on, jotta voitaisiin varmistaa, että rahastolla saadaan aikaan lisää toimia. Tavoitteena on, että rahasto aloittaisi toimintansa kesäkuussa 2015. (VM neuvotteleva virkamies Joanna Tikkanen 0295 530 099)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 12.2.2015 seuraavat nimitysasiat:

Ulkoasiainsihteerit Terhi Bunders, Anna Esko, Ann-Mari Fröberg, Sandra Hatzidakis, Reetta Härönoja, Keijo Karjalainen, Henna Knuuttila, Kim Kuivalainen, Flora Kuparinen, Ville Lahelma, Mari Lankinen, Anna Merrifield, Juha Mustonen, Hanna Nissinen, Matti Nissinen, Sirpa Nyberg, Jukka Pajarinen, Kirsti Pohjankukka, Antti Putkonen, Miia Rantanen, Jussi Tanner sekä Lauri Voionmaa lähetystöneuvoksen virkoihin 1.3.2015 lukien. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295 351 439)

VALTIONEUVOSTON RATKAISUEHDOTUKSET TASAVALLAN PRESIDENTILLE

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti vahvistaisi seuraavat lait:

Laki geenitekniikkalain muuttamisesta (HE 331/2014 vp). Eräitä geenitekniikan lautakuntaan ja sen toimintaan liittyviä geenitekniikkalain säännöksiä muutetaan. Lainmuutoksella vahvistetaan lautakunnan tieteellistä asiantuntemusta. Opetus- ja kulttuuriministeriö lisätään lautakunnan kokoonpanoon. Toimintansa selkeyttämiseksi lautakunta vahvistaa työjärjestyksen, jolla annetaan tarkemmat määräykset lautakunnan toiminnasta. Laki tulee voimaan 1.5.2015. (STM hallitussihteeri Helena Korpinen 0295 163 317)

 
Sivun alkuun