Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yksityisistä teistä; Hallituksen esityksen valmistelu

LVM082:00/2015 Säädösvalmistelu

Yksityistielain kokonaisuudistuksen tavoitteena on nykyaikainen ja selkeä yksityistielaki, joka antaisi hyvät edellytykset yksityistieverkoston kehittämiselle ja ylläpidolle. Lakiuudistuksella pyritään mahdollistamaan uudenlaista elinkeinotoimintaa lisäämällä ammattimaisuutta yksityisteiden tienpitoon.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero LVM082:00/2015

Asianumerot LVM/2302/03/2015

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu 9.12.2015 –

Asettamispäivä 9.12.2015

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Sipilä

Digitalisaatio, kokeilut ja normien purkaminen

Kärkihankkeet Sujuvoitetaan säädöksiä

Toimenpiteet Perataan säädökset, puretaan turhaa sääntelyä ja uudistetaan tarvittavat säädökset

Lainvalmistelu

HE yksityistielaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 147/2017 vp) täydentämisestä
 • 1

  Valmistelussa

  Lisätty istuntokauden suunnitelmaan 28.2.2018
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  Arvioitu uusi esittelyviikko 9/2018
 • 3

  Meneillään oleva vaihe: Annettu eduskunnalle

  1.3.2018
 • 4

  Säädös hyväksytty

HE 147/2017 vp täydentävällä HE:llä poistetaan maakuntauudistusta koskevat kirjaukset ja lisäksi mukana on muutamia yksityistielakiehdotusta selkeyttäviä muutoksia. Syksyllä 2018 olisi tarkoitus antaa erillinen hallituksen esitys, jossa huomioitaisiin maakuntauudistuksen tarpeet.

VastuuministeriLiikenne- ja viestintäministeri Berner

Lisätietoa

 • Annetaan eduskunnalle kiireellisenä: eduskunnan vastaus ennen eduskunnan istuntotaukoa.

 • Käsittely: Lainsäädännön arviointineuvosto

Kevätistuntokauden 2018 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Kaisa Kuukasjärvi, ylitarkastaja
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Yksityistielain kokonaisuudistuksen tavoitteena on uudenlainen, täysin puhtaalta pöydältä valmisteltu yksityistielaki, joka mahdollistaa uudenlaisen elinkeinotoiminnan varsinkin maaseudulla. Uudistuksen tavoitteena on uusien palveluiden ja työpaikkojen syntymisen edistäminen ja uudenlaisten ansainta- ja palvelutapojen mahdollistaminen.

Uuden lain tulee olla selkeä, joustava ja helppolukuinen, jotta kansalaiset osaavat lukea ja käyttää sitä oikein. Tahtotila on, että vain välttämättömistä asioista säädetään lailla ja valtio toimii mahdollistajana, sillä tärkeänä tavoitteena on myös sääntelyn sujuvoittaminen ja turhan sääntelyn purkaminen.

Yksityistielain kokonaisuudistuksen yhteydessä halutaan erityisesti tarkastella rahoitukseen ja käyttöoikeuksiin liittyviä kysymyksiä. On tärkeää pohtia, mikä on käyttöoikeuksien ja tienkäyttömaksujen välinen suhde tulevaisuudessa ja mikä on valtion avustusten suhde niihin.

Myös valtion avustusjärjestelmien yhdistämistä sekä yleistä toteutusta on tarkoitus pohtia laajasti kokonaisuudistuksen yhteydessä. Kuntien ja valtion rooleja on tarkoitus tarkastella myös laajemmin. Tärkeänä tavoitteena on kuntien tehtävien vähentäminen.

Kuntien tielautakunnat on tarkoitus lakkauttaa. Toimitustehtävät ovat siirrettävissä Maanmittauslaitokselle. Muutoksenhakuasiat siirtynevät sekä Maanmittauslaitokselle että käräjäoikeuteen. Muukin ratkaisu on mahdollinen.

Teiden luokittelua ja niiden merkitystä on tarkoitus tarkastella liikennejärjestelmänäkökulmasta käsin. Lainvalmistelun yhteydessä pohditaan ratkaisua yksityisteiden kuntorekisterin luomiseen sekä yksityisteiden hallinnollisen tiedon parempaan saatavuuteen.

Tiekuntien oikeudellista muotoa pohditaan nimenomaan byrokratian vähentämisen sekä toiminnan sujuvoittamisen näkökulmasta. Tämän lisäksi lakiuudistuksella on tarkoitus mahdollistaa tiekunnille myös muita tehtäviä kuin vain tienpito, kuten jäte- ja vesi-infran hoitoa.

Johtojen ja kaapelien sijoittamista tiealueelle on tarkoitus sujuvoittaa. Myös maanteiden, katujen ja yksityisteiden rajapinnassa olevien tienpitovastuiden uudelleenarviointi on tärkeää.

Tiivistelmä

Yksityistielain kokonaisuudistuksen tavoitteena on nykyaikainen ja selkeä yksityistielaki, joka antaisi hyvät edellytykset yksityistieverkoston kehittämiselle ja ylläpidolle. Lakiuudistuksella pyritään mahdollistamaan uudenlaista elinkeinotoimintaa lisäämällä ammattimaisuutta yksityisteiden tienpitoon.

Lähtökohdat

Yksityistielaki on poikkeuksellisen vanha laki ja se säädettiin aikoinaan hyvin erilaiseen toimintaympäristöön. Lukuisten osauudistusten johdosta se on menettänyt yhtenäistä rakennettaan ja selkeyttään eikä se nykyisessä muodossaan anna riittävästi tukea maaseudun infrastruktuurin tehokkaaseen ja joustavaan hallinnointiin. Myöskään lain rakenne ja lakikieli eivät vastaa enää nykyisiä ohjeita.

Modernisointitarpeita aiheuttavat myös kaupungistuminen ja maaseudun ikärakenteen muuttuminen ja toisaalta luonnonvaratalouden ja elinkeinoelämän tarpeet.

Lain uudistamistarpeet on tunnistettu ja sitä koskien on tehty viime vuosina erinäisiä selvityksiä. Liikenne- ja viestintäministeriössä esiselvitettiin vuonna 2013 yksityisteiden avustusjärjestelmän kehittämistä. Syksyllä 2014 julkaistussa raportissa esiteltiin selvitysmies Esko Hämäläisen arvioita ja ehdotuksia yksityistielain uudistamistarpeista. Edellä mainitut selvitykset ja niihin annetut lausunnot antavat hyvän pohjan jatkotyölle.

Kokonaisuudistus on tarkoitus valmistella virkatyönä liikenne- ja viestintäministeriössä avoimessa vuorovaikutuksessa hallinnonalan virastojen, laitosten ja toimialan sidosryhmien sekä muiden viranomaistahojen kanssa. Kokonaisuudistuksen edetessä on tarkoituksena järjestää pienempiä työpaja-tyyppisiä palavereita aihealueittain sekä laajempia keskustelutilaisuuksia. Lisäksi perustetaan säädöstyöryhmä, jossa on avoin jäsenyys. Mukaan kutsutaan ministeriöt, virastot sekä sidostyhmätilaisuudessa 17.11.2015 läsnä olleet tahot.

Lisätietoja