Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
Skräddarsydda åtgärder behövs för att uppnå hållbar tillväxt inom sektorn för naturturism och rekreationstjänster

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 19.1.2018 9.32
Pressmeddelande 23/2018

I det urbaniserade Finland är naturen en viktig källa till välbefinnande och rekreation. Också utländska turister är allt mer intresserade av den finska naturen. Därför finns det betydande tillväxtmöjligheter för turist- och rekreationstjänster i skogs- och vattenområden. Det bristfälliga informationsunderlaget försvårar dock utvecklingen av turist- och rekreationstjänsterna och skapandet av en gemensam vision.

Tillväxten inom naturturism och rekreationstjänster har en stark anknytning till privata små och medelstora företags utveckling. Sektorns verksamhet grundar sig på en mångsidig och vacker naturmiljö som ofta också är förknippad med kulturella värden. När det gäller att utveckla sektorns verksamhet är det viktigt att verksamheten och verksamhetsmiljön är hållbara. I och med att det traditionella ekonomiska utnyttjandet av skogar och vattenområden i fortsättningen blir effektivare, är det också viktigt att trygga miljöns kvalitet med tanke på turismens och rekreationsanvändningens behov.

Utvecklingsförslagen inom ramen för projektet ”Uudet keinot metsä- ja vesialueiden kestävän virkistys- ja matkailukäytön kehittämiseksi ja turvaamiseksi” (VirKein 2016–2018) hänför sig till utveckling av naturturismens affärsverksamhet och verksamhetsmiljö, utveckling av statistiken över och uppföljningen av turist- och rekreationstjänster samt tryggande av naturmiljöns kvalitet. För att affärsverksamheten och nya produkter ska kunna utvecklas, bör innovationsverksamheten och den kundorienterade marknadsföringen och försäljningen stärkas samt offentlig finansiering riktas till sådan verksamhet inom sektorn som motsvarar verksamhet i expertgemenskaper och som förenar företags- och forskningssektorn.

Tillgången till information och datainsamlingens kostnadseffektivitet bör förbättras när det gäller statistik över och uppföljning av rekreationsanvändning och turisttjänster. I fortsättningen bör naturturismens omfattning och effekterna av naturturismen på ekonomin och sysselsättningen kunna avskiljas från turism i allmänhet. Tryggandet av naturmiljöns kvalitet förutsätter å sin sida att goda verksamhetsmodeller sprids till nya områden. För att utveckla nya finansierings- och verksamhetsmodeller behövs dessutom praktiska försök och forskning som stöder dessa. För att tillväxtmöjligheterna ska kunna realiseras är det viktigt att de parter som styr sektorns utveckling har en gemensam vision om sektorns mål. Dessutom behövs tätare samarbete mellan naturresursbranschen och dem som producerar turist- och rekreationstjänster.

VirKein-projektet har syftat till att lyfta fram nya metoder för att utveckla och trygga en hållbar användning av skogar och vattenområden för rekreation och turism. Projektet genomfördes inom ramen för statsrådets utrednings- och forskningsplan för 2016. Projektet genomfördes i samarbete mellan Naturresursinstitutet, Östra Finlands universitet och Finlands miljöcentral. I projektets styrgrupp deltog företrädare för arbets- och näringsministeriet, miljöministeriet, jord- och skogsbruksministeriet och Statistikcentralen. Till gruppen bjöds också in sakkunnigmedlemmar från Forststyrelsen och Visit Finland.

VirKein-projektets slutrapport (på finska)

Policy Brief (på finska)

Mer information om statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet finns på tietokayttoon.fi

Mer information om VirKein-projektet (på finska)

Ytterligare information: Liisa Tyrväinen, forskningsprofessor, Naturresursinstitutet, tfn 050 391 4553, liisa.tyrvainen(at)luke.fi och Hanna-Mari Kuhmonen, överinspektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7008, hanna-mari.kuhmonen(at)tem.fi

 
Tillbaka till toppen