Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Statsminister Juha Sipiläs tal vid riksdagens aktuella debatt om den framtida utvecklingen i EU

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 12.12.2018 14.29 | Publicerad på svenska 12.12.2018 kl. 15.37
Tal

(det talade ordet gäller)

Ärade talman

Under de senaste två åren har vi i Europa fått en läxa i populism. Vi har fått se hur man genom förenkling söker svar på svåra och komplicerade frågor. Så gick det till i Storbritannien, och resultatet av detta kan alla se. Nu bör vi dra lärdom av det som hänt. Europeiska unionen är inte perfekt. Det finns mycket utrymme för utveckling. Fördelarna med EU är dock så pass många att det är värt att göra ansträngningar för att åtgärda problemen. Det lönar sig inte att ge upp, så som de mest framträdande förespråkarna för brexit gjorde. Vi måste hitta konkreta svar på utmaningarna på EU-nivå, och utmaningarna ska hanteras på ett sådant sätt att medborgarna upplever att de har en möjlighet att påverka.

När det gäller brexit är nycklarna till lösningen i Storbritanniens händer. Vi har förhandlat fram ett avtal och håller oss till det. Vi alla hoppas att även Storbritannien uppnår konsensus för att säkerställa ett kontrollerat utträde.

Europeiska rådet, som sammanträder i morgon och i övermorgon, har tungt vägande frågor på sin agenda. Vi kommer att diskutera budgetramar, EMU, migration, inre marknaden, brexit och yttre förbindelser. Dessa är de centrala frågor som för närvarande väcker diskussion i Europa. Frågorna har också en stark koppling till tillväxt och säkerhet, teman som vi aktivt har lyft fram.

Tillväxt och säkerhet har varit viktiga temaområden då vi har bidragit till rådets femårsstrategi som det fattas beslut om nästa vår, och då vi har berett vårt EU-ordförandeskap som inleds nästa sommar. När det gäller tillväxt kommer Finlands inflytande särskilt att synas i klimat- och miljöfrågor, försvaret av frihandel och utvecklandet av inre marknaden. När det gäller säkerhet vill jag lyfta fram EU:s försvarssamarbete och bekämpning av hybridpåverkan. I båda dessa frågor har vi arbetat i framkanten för gemensam utveckling. Ett konkret exempel är hybridkompetenscentret som inrättades i Helsingfors. Också i miljöfrågor har vi strävat efter konkretion. Som exempel på våra konkreta insatser kan nämnas beskogningsprogrammet i Afrika och initiativet till en koldioxidbörs, där de som orsakar utsläpp betalar för sina utsläpp och de som har lösningar för att avlägsna koldioxid från atmosfären får ersättning.

Miljö och frihandel var centrala teman även under mitt besök i Förenta staterna i slutet av november. Mina enskilda möten där visade att Europa tyvärr inte kommer att få sällskap av Förenta staterna som en förebild i arbete mot klimatförändringen. I fråga om frihandel har landets ledning delade åsikter. Mitt budskap var – och hela Europeiska unionens budskap till Förenta staterna ska vara – att frihandel bör försvaras och att höjda tullavgifter inte gynnar någondera parten.

Ärade talman

Regeringens mål är att Finland ska vara en stark ordförande som syns och har en röst som hörs. Vi måste vara lyhörda mot alla samt främja enighet och därigenom gemensamma beslut. För Finland är det också av avgörande betydelse att trygga unionens grundläggande fri- och rättigheter och värderingar: respekt för människovärdet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstatsprincipen och respekt för de mänskliga rättigheterna, inklusive rättigheter för personer som tillhör minoriteter. Finland ska vara ett ordförandeland som inte är rädd för att försvara dessa värderingar inom unionen eller i de yttre förbindelserna.

Jag kommer att ha enskilda möten med alla mina EU-kolleger före valet i april. Jag vill säkerställa att varje medlemsstat känner till målen för vårt ordförandeskap. Fastän vi redan nu håller regelbundet och aktivt kontakt kollegerna emellan, skapar ytterligare aktivitet en god grund för konkreta resultat under ordförandeskapsperioden.

 
Tillbaka till toppen