Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media
Valtioneuvosto framsida

Nationell översyn av genomförandet av Agenda 2030 i Finland
Finland i topp i internationella jämförelser av hållbar utveckling

Kommissionen för hållbar utvecklingStatsrådets kommunikationsavdelning
3.6.2020 7.00 | Publicerad på svenska 3.6.2020 kl. 10.22
Pressmeddelande 383

Finland har redan nått eller är nära att nå FN:s globala mål för hållbar utveckling som gäller minskad fattigdom, hälsa, utbildning, vatten och energi, minskad ojämlikhet samt fred och rättsstatens principer. De största utmaningarna i Finland har att göra med klimatförändringar, konsumtion och produktion, biologisk mångfald och utvecklingsfinansiering. Detta framgår av den nationella översyn av genomförandet av Agenda 2030 i Finland som publicerades i dag.

Det globala handlingsprogrammet för hållbar utveckling, Agenda 2030, och dess 17 mål för hållbar utveckling har sedan 2016 styrt FN:s medlemsländer på vägen mot en hållbar utveckling. Agenda 2030 syftar till att öka välfärden med hänsyn till naturens bärkraft och till att utrota extrem fattigdom. Genomförandet av de globala målen för hållbar utveckling fortsätter fram till 2030. Framstegen i fråga om målen följs upp med hjälp av nationella översyner, som länderna utarbetar på frivillig basis. Finland har nyligen färdigställt sin andra nationella översyn.

Enligt Finlands nationella översyn placerar vi oss tillsammans med de övriga nordiska länderna i toppen av internationella jämförelser av hållbar utveckling. Situationen i Finland är god med tanke på flera av de mål som hänför sig till social hållbarhet, ekonomi och arbete.

”Målen för hållbar utveckling och ett långsiktigt tänkande över generationerna utgör fortfarande grunden för hållbar välfärd i Finland. Regeringen har som mål att ställa om Finland till ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle”, kommenterar statsminister Sanna Marin i förordet till den nationella översynen. Statsminister Marin är ordförande för Finlands kommission för hållbar utveckling.

De största utmaningarna i Finland hänför sig till behoven att ändra konsumtions- och produktionssätten, att stärka klimatåtgärderna, att stoppa utarmningen av den biologiska mångfalden och att stödja andra länder i genomförandet av Agenda 2030.

”Den ekonomiska tillväxten ska också vara till nytta för människorna och jorden. Samtidigt måste klimatåtgärderna främja människors hälsa och välfärd och skapa nytt ekonomiskt mervärde och nya arbetstillfällen. Människornas och samhällenas välfärd får inte främjas på bekostnad av miljön”, fortsätter statsminister Marin.

Enligt den nationella översynen har Finland lyckats bekämpa ojämlikhet bland annat tack vare omfattande sociala trygghet och goda utbildningsmöjligheter. Många som tillhör en synlig minoritet blir dock utsatta för diskriminering i Finland. Den bärande principen i Agenda 2030 är att ingen ska lämnas utanför utvecklingen.

Finland har fått internationellt beröm för sitt sätt att engagera hela samhället. Också den färska nationella översynen blev till tack vare betydande insatser från det finländska samhället. Bland annat företrädare för näringslivet, det civila samhället, forskarsamhället, städer, regioner och unga har bidragit till den nationella översynen. Fokus ligger på utvärdering av framstegen i fråga om vart och ett av de 17 målen för hållbar utveckling. Utvärderingen gjordes i samarbete mellan myndigheter och över 50 organisationer.

Ytterligare information: Marja Innanen, ledande sakkunnig, tfn 040 777 5582, statsrådets kansli

 
Tillbaka till toppen