Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Arbetsgrupp föreslår en ny verksamhetsmodell för regeringspolitiken:
Ett strategiskt regeringsprogram som preciseras genom en handlingsplan

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 9.1.2015 10.30
Pressmeddelande 8/2015

När regeringens centrala mål är klara och processerna styrs till att säkerställa att målen uppnås får man resurser och krafter att åstadkomma verkliga förändringar. För att lyckas med detta behöver regeringen en strategiprocess som konsekvent matas med information. Detta föreslår finansministeriets och statsrådets kanslis gemensamma projekt för utvecklandet av statens styrsystem. Avsikten är att på regeringens arbetsagenda lyfta fram 3–5 stora samhälleliga frågor som det politiska arbetet och resurserna särskilt spetsar sig på. Föreslagen i rapporten gäller nästa regeringsperiod. Projektets centrala förslag är en ny slags strategihelhet för regeringen. Regeringens strategi ska skapas i två faser: när regeringsprogrammet görs upp och omedelbart efter detta när regeringen utarbetar en handlingsplan.

Projektets slutrapport offentliggjordes i dag den 9 januari. Rapporten överlämnades till statsminister Alexander Stubb av statsrådets kanslis statssekreterare Olli-Pekka Heinonen och finansministeriets statssekreterare Martti Hetemäki.

Regeringsprogrammet drar upp linjerna, handlingsplanen preciserar metoderna

Projektet för utvecklandet av statens styrsystem föreslår att regeringsprogrammet klarare än nu ska staka ut målsättningar och att man ska undvika att definiera detaljerade åtgärder som är bindande för hela regeringsperioden. Avsikten är att programmet tydligt ska räkna upp regeringens centrala politiska mål, vilka är 3–5 till antalet. I det skede när regeringens handlingsplan utarbetas skapas för dessa mål åtgärdshelheter, s.k. politikpaket, vilkas framskridande regeringen som helhet främjar. Regeringens handlingsplan och planen för de offentliga finanserna samordnas.

Syftet är att få till stånd en rejäl minskning av antalet statsrådets strategiska styrningsdokument som är fristående från regeringens handlingsplan under den följande regeringsperioden.

Handlingsplanen kommer att lämnas till riksdagen som en redogörelse och ses över årligen

Avsikten är att regeringens handlingsplan blir klar i augusti 2015 samtidigt som budgetpropositionen för 2016 och ges till riksdagen som en redogörelse. Regeringen justerar handlingsplanen årligen på våren samtidigt med planen för de offentliga finanserna.

Det väsentliga i reformen är att politikens innehåll och resurser samordnas bättre. Detta förutsätter ett nära samarbete mellan statsrådets kansli och finansministeriet samt mellan de övriga ministerierna. Avsikten är att inrätta en ministergrupp för varje politikpaket. Utöver dessa ministergrupper ska det endast i undantagsfall inrättas andra forum för ministerberedning. På tjänstemannanivå ska det generalsekretariat som samordnar beredningen vara processägare för handlingsplanen. Generalsekretariatet leds av statsministerns statssekreterare i samarbete med finansministeriets statssekreterare. Kanslichefsmötets roll när det gäller att samordna ministeriernas gemensamma frågor stärks och vid sidan av statsrådets kanslis statssekreterare som ordförande kommer i fortsättningen finansministeriets statssekreterare att vara vice ordförande för mötet.

Andra förslag

En av hörnstenarna i projektets strategimodell är en strukturerad och systematisk information till grund för beslutsfattandet. För detta föreslås det bl.a. att det i statsrådet ska inrättas en sakkunnigenhet för konsekvensbedömning av författningar och övriga politikåtgärder. Enheten, som först inrättas för viss tid, ska stödja ministerierna och regeringen i att producera ordentliga konsekvensbedömningar till stöd för besluten.

Projektets bakgrund och fortsatta åtgärder

Förvaltnings- och kommunminister Henna Virkkunen tillsatte projektet för utvecklandet av statens styrsystem i november 2013 som ett led i projektet för att reformera centralförvaltningen. Projektets syfte var att stärka statsrådets strategiska styrning och göra politik-, lagstiftnings- och resursstyrningen i statsrådet mer enhetlig samt stärka det kunskapsunderlag och den verkställighetsförmåga som stöder dessa.

Åtgärdsrekommendationerna bereddes i en beredningsgrupp som bestod av projektets tjänstemän. Gruppens ordförande var enhetschef Sirpa Kekkonen från statsrådets kansli. Projektet har haft en uppföljnings- och stödgrupp med statssekreterare Olli-Pekka Heinonen från statsrådets kansli som ordförande och statssekreterare Martti Hetemäki från finansministeriet som vice ordförande.

För att konkretisera förslagen i projektet för utvecklandet av statens styrsystem har trafik- och kommunminister Paula Risikko tillsatt ett genomförandeprojekt, vars arbete fortsätter över regeringsskiftet, till utgången av juni 2015.

Ytterligare information: Olli-Pekka Heinonen, statssekreterare, statsrådets kansli, tfn 0295 160 280, och Martti Hetemäki, statssekreterare, finansministeriet, tfn 0295 530 292

Alexander Stubb Paula Risikko regeringen
 
Tillbaka till toppen