Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Hallitus ehdottaa täydennyksiä vuoden 2024 talousarvioesitykseen

valtioneuvoston viestintäosastovaltiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 23.11.2023 14.01
Tiedote 527/2023
Kuvassa teksti budjetti 2024 ja valtioneuvoston logo

Hallitus antoi torstaina 23. marraskuuta eduskunnalle esityksensä vuoden 2024 talousarvioesityksen täydentämisestä. Esitykseen sisältyy muun muassa Ukrainan tukemiseen sekä sote-siirtolaskelmaan ja kuntien valtionosuuksiin liittyviä ehdotuksia. Täydennysesityksessä tuloarvioita korotetaan 76 miljoonalla eurolla ja määrärahatarve pienenee 48 miljoonalla eurolla.

Ukrainan tukeminen ja jälleenrakentaminen

Puolustusvoimien materiaalihankintojen UKR 2023 -tilausvaltuuden enimmäismäärään ehdotetaan 95,7 miljoonan euron lisäystä vuosille 2024–2028. Ehdotus kattaa Ukrainalle myönnetystä 19. materiaalipaketista aiheutuvat korvaavat hankinnat. Vuodelle 2024 kohdentuva määrärahavaikutus olisi 20,7 miljoonaa euroa. Tilausvaltuuden enimmäismäärä kasvaisi 1 451 miljoonaan euroon. 

Suomen kansallisen Ukrainan jälleenrakentamissuunnitelman valmistelun yhteydessä on tunnistettu rahoitusratkaisuja, jolla helpotetaan suomalaisten yritysten osallistumista Ukrainan jälleenrakentamiseen.

Tähän liittyen ehdotetaan Finnfundin pääoman korottamista kohdennetusti 25 miljoonalla eurolla Ukrainaan kohdistuvia sijoituksia ja lainoja varten. Samalla ehdotetaan valtuutta valtion tappiokorvaussitoumuksen antamiseksi Teollisen yhteistyön rahasto Oy:stä annetun lain nojalla kattamaan 80 % sijoitusten arvosta, yhteensä enintään 20 miljoonaa euroa.

Lisäksi ehdotetaan eduskunnan suostumusta siihen, että työ- ja elinkeinoministeriö voisi korvata Finnvera Oyj:lle Ukrainaan kohdistuvan viennin ja investointien edistämiseksi myönnettyjen vientitakuiden luottotappioita enintään 50 miljoonaa euroa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistus

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistukseen liittyvä rahoituksen siirto kunnilta hyvinvointialueille on tarkistettu vastaamaan kuntien vuoden 2022 tilinpäätöstietojen mukaisia siirtyvien palveluiden järjestämisen kustannuksia sekä verotulojen osalta tietoja verovuoden 2022 valmistuneesta verotuksesta. Marraskuussa saatujen lopullisten verotulotietojen perusteella laskettu valtionosuuden vähennystarve poikkeaa huomattavasti valtion vuoden 2024 talousarvioesityksen valmistelun yhteydessä ennakoidusta tasosta ja siitä, mihin kunnat ovat voineet varautua talousarviovalmistelussaan. Verotietojen perusteella tehdyllä tarkistuksella ei ole vaikutusta hyvinvointialueiden rahoituksen tasoon.

Kuntatalouteen vuonna 2024 kohdistuvia vaikutuksia ehdotetaan lievennettäväksi. Vuotta 2023 koskeva jälkikäteinen valtionosuusvähennys siirrettäisiin vuosien 2024 ja 2025 sijasta tehtäväksi vuosina 2025–2027. Lisäksi vuoden 2024 valtionosuuteen tehtäisiin 192 miljoonan euron määräaikainen lisäys, jota vastaavasti valtionosuutta vähennettäisiin määräaikaisesti vuosittain 64 miljoonaa euroa vuosina 2025–2027.

Hallitusohjelmaan sisältyvä investointiohjelma

Osana hallitusohjelmaan sisältyvää investointiohjelmaa ehdotetaan 22,0 miljoonan euron valtuutta hankkeeseen Pääradan kehittäminen: Riihimäki–Tampere kehittämisen suunnittelu. Tästä vuodelle 2024 kohdentuva määrärahatarve olisi 0,5 miljoonaa euroa.

Lisäksi Itä-Uudenmaan ja Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueiden ruotsinkielisten palveluiden määräaikaiseen kehittämishankkeeseen ehdotetaan 1 miljoonaa euroa.

Muutoksia hallitusohjelman mukaisiin säästöihin ja määrärahalisäyksiin

Hallitusohjelman mukaiseen julkisen talouden sopeutustoimien kokonaisuuteen (hallitusohjelman liite B) ehdotetaan joitain muutoksia, jotka johtuvat muun muassa lakiesitysten valmisteluaikataulun tarkentumisesta. Esimerkiksi vastaanottorahaa koskevan hallituksen esitys annettaisiin aikaisintaan keväällä 2024. Tästä johtuen 13,4 miljoonan euron säästö ehdotetaan tässä vaiheessa poistettavaksi talousarviosta.

Arviot yleiseen asumistukeen tehtävien muutosten vaikutuksista voimaantulovuonna 2024 ovat tarkentuneet. Yleisen asumistuen määrärahaa ehdotetaan tästä syystä korotettavaksi 76 miljoonalla eurolla. Vastaavasti perustoimeentulotukeen ehdotetaan 15,2 miljoonan euron vähennystä.

Opintorahan huoltajakorotuksen nostoon ehdotetaan 5 miljoonan euron määrärahalisäystä osana perhepakettia.

EU:n T&K-hankkeiden kansallinen vastinrahoitus

EU:n T&K-hankkeiden kansalliseen vastinrahoitukseen korkeakouluille ja valtion tutkimuslaitoksille vuoden 2024 talousarvioesityksessä ehdotettu 35 miljoonan euron määräraha ehdotetaan siirrettäväksi pääosin eri hallinnonalojen tutkimuslaitosten toimintamenoihin sekä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen valtionrahoitukseen. Siirto tehdään siinä suhteessa, kuin ko. organisaatiot ovat saaneet EU-rahoitusta T&K-hankkeisiin kuluvan puiteohjelmakauden aikana. Rahoituksella kannustetaan tutkimusorganisaatioita osallistumaan jatkossa aiempaa laajemmin EU:n T&K-hankkeisiin.

Muita muutoksia

CMI – Martti Ahtisaari Peace Foundation -järjestön perustaman Rauhanrahaston pääomasijoitusten maksamiseen ehdotetaan 5 miljoonaa euroa. Rahoitus pohjautuu Suomen itsenäisyyden juhlarahaston tekemään yhteensä 10 miljoonan euron lahjoituspäätökseen. Lisäksi presidentti Ahtisaaren valtiollisia hautajaisia ja hautamuistomerkkiä varten ehdotetaan 0,45 miljoonaa euroa.

Valtioneuvoston kanslian toimintamenojen määrärahasta ehdotetaan varattavan 5 miljoonaa euroa valtioneuvoston yhteiseen hallitusohjelman toimeenpanoon. Tarkoitusta varten siirrettäisiin muiden ministeriöiden toimintamenomomenteilta yhteensä 4,76 miljoonaa euroa.

Sisäministeriön avustuksiin ehdotetaan lisättävän 1 miljoonaa euroa Helsingin kaupungille maksettavaan avustukseen pelastajakoulutettavamäärän lisäämiseksi.

Puolustusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenoja ehdotetaan vähennettävän noin 277 miljoonalla eurolla, koska monitoimihävittäjien hankintaan liittyvien arvonlisäveromenojen vuosittainen kohdentuminen on tarkentunut.

Veteraaniperinteen vaalimiseen ehdotetaan 0,5 miljoonan euron lisäystä kohdennettavaksi puolustusministeriön erillisellä valtionavustuspäätöksellä.

Datahuoneen vakinaistamiseen ja laajentamiseen ehdotetaan yhteensä 0,9 miljoonan euron määrärahaa Tilastokeskuksen ja Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimintamenoihin sekä Aalto-yliopistolle.

Riistatalouden edistämiseen ehdotetaan 960 000 euron lisäystä ampumaratojen ympäristölupahankkeen jatkorahoitukseen.

Kielikylpytoiminnan ja kaksikielisen opetuksen järjestämiseen ehdotetaan 470 000 euron lisämäärärahaa.

Lukulahja lapselle -hankkeessa neuvola lahjoittaa kirjakassin jokaiselle syntyvälle lapselle. Tähän toimintaan ehdotetaan 350 000 euron määrärahaa.

Ylimääräisiin urheilijaeläkkeisiin ehdotetaan kohdennettavaksi 30 000 euron lisämääräraha.

4H-toiminnan valtionavustukseen ehdotetaan 0,5 miljoonan euron lisäystä.
Audiovisuaalisen alan tuotantokannustimeen ehdotetaan 2 miljoonan euron valtuutta. Lisäksi tki-valtuutta uudelleenkohdennetaan tuotantokannustimeen, jolloin sitä on yhteensä käytettävissä 12 miljoonaa euroa vuonna 2024. Laivanrakennuksen innovaatiotukeen ehdotetaan 1,5 miljoonan euron valtuutta uuteen alushankkeeseen. Business Finlandin tki-avustusvaltuutta vähennetään saman verran, jotta valtion T&K-rahoitus vuoden 2024 talousarviossa säilyisi ennallaan.

Tuloarviota korotetaan 76 miljoonalla eurolla

Kokonaisuudessaan tuloarviota korotetaan 76 miljoonalla eurolla yhteensä 76,4 miljardiin euroon. Verotuloarviota ehdotetaan korotettavaksi 44 miljoonalla eurolla. Yhteisöveron tuottoarviota ehdotetaan korotettavaksi 113 miljoonalla eurolla johtuen Ilmastorahasto Oy:n omistuksessa olleiden Neste Oyj:n osakkeiden siirrosta takaisin valtiolle koituvasta kertaluonteisesta veroseuraamuksesta. Varainsiirtoveron tuottoarviota ehdotetaan alennettavaksi 69 miljoonalla eurolla johtuen varainsiirtoverolain muuttamisesta.

Valtion nettolainanotto alenee 124 miljoonalla eurolla

Vuoden 2024 määrärahoja ehdotetaan vähennettäväksi 48 miljoonalla eurolla yhteensä 87,8 miljardiin euroon. Määrärahojen ja tuloarvioiden muutokset huomioiden ehdotus alentaa valtion nettolainanottoa 124 miljoonalla eurolla. Kokonaisuudessaan nettolainanoton vuonna 2024 arvioidaan olevan noin 11,4 miljardia euroa. 

Lisätietoja: pääministerin talouspoliittinen erityisavustaja Mikko Martikkala, p. 0295 16001, valtiovarainministerin talouspoliittinen erityisavustaja Jussi Lindgren, p. 0295 530 514, opetusministerin erityisavustaja Laura Ollila, p. 0295 330 130, maa- ja metsätalousministerin erityisavustaja Marjo Loponen, p. 050 308 5411

 
Sivun alkuun