Hoppa till innehåll

Regeringen föreslår kompletteringar i budgetpropositionen för 2024

finansministerietstatsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 23.11.2023 14.01
Pressmeddelande 527/2023
Bilden visar texten

Torsdagen den 23 november lämnade regeringen en proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2024. I propositionen ingår bland annat förslag som gäller stöd till Ukraina, överföringskalkyler för social- och hälsovården och kommunernas statsandelar. Inkomstposterna höjs med 76 miljoner euro i den kompletterande budgetpropositionen. Behovet av anslag minskar med 48 miljoner euro.

Stöd till och återuppbyggnad av Ukraina

I maximibeloppet för beställningsfullmakten UKR 2023 som gäller Försvarsmaktens materielanskaffningar föreslås ett tillägg på 95,7 miljoner euro 2024–2028. Förslaget omfattar ersättande anskaffningar till följd av det 19:e materielpaketet till Ukraina. Detta får en anslagseffekt på 20,7 miljoner euro 2024. Maximibeloppet för beställningsfullmakten ökar till 1 451 miljoner euro.

I samband med beredningen av Finlands nationella plan för återuppbyggnad av Ukraina har det identifierats finansieringslösningar som ska underlätta finländska företags deltagande i återuppbyggnaden av Ukraina.

I anslutning till detta föreslås en riktad ökning av Finnfunds kapital med 25 miljoner euro med avseende på investeringar och lån som riktar sig till Ukraina. Samtidigt föreslås en fullmakt att med stöd av lagen om aktiebolaget Fonden för industriellt samarbete Ab avge en statlig förbindelse om ersättning av förluster som täcker 80 procent av investeringarnas värde, sammanlagt högst 20 miljoner euro.

Dessutom föreslås det att riksdagen ger sitt samtycke till att arbets- och näringsministeriet kan ersätta Finnvera Abp för kreditförluster av exportgarantier som beviljats för främjande av export till och investeringar i Ukraina till ett belopp av högst 50 miljoner euro.

Reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet

Överföringen av finansieringen från kommunerna till välfärdsområdena i anslutning till reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet har justerats så att den motsvarar kommunernas kostnader för att ordna de tjänster som överförts utifrån bokslutsuppgifterna för 2022 och i fråga om skatteinkomsterna utifrån den slutförda beskattningen för skatteåret 2022. Det behov av att minska statsandelen som kalkylerats på basis av de slutliga uppgifterna om skatteinkomsterna från november avviker avsevärt från den nivå som förutspåddes i samband med beredningen av budgetpropositionen för 2024 och från vad kommunerna har kunnat förbereda sig på i sin budgetberedning. Justeringen på basis av skatteuppgifterna inverkar inte på nivån på välfärdsområdenas finansiering.

Det föreslås att konsekvenserna för den kommunala ekonomin 2024 lindras. Den minskning av statsandelen i efterhand som gäller 2023 senareläggs så att minskningen görs 2025–2027 i stället för 2024 och 2025. I statsandelen för 2024 görs det dessutom en tidsbegränsad ökning på 192 miljoner euro. På motsvarande sätt minskas statsandelen tidsbegränsat med 64 miljoner euro per år 2025–2027.

Investeringsprogrammet enligt regeringsprogrammet

Som en del av investeringsprogrammet enligt regeringsprogrammet föreslås en fullmakt på 22,0 miljoner euro för projektet för utvecklande av huvudbanan: planering av utvecklandet av Riihimäki–Tammerfors. Detta innebär ett anslagsbehov på 0,5 miljoner euro för 2024.

Dessutom föreslås 1 miljon euro för ett tidsbegränsat utvecklingsprojekt som gäller tjänster på svenska i Östra Nylands och Västra Nylands välfärdsområden.

Ändringar i besparingarna och anslagsökningarna enligt regeringsprogrammet

I regeringsprogrammets helhet av anpassningsåtgärder inom de offentliga finanserna (bilaga B till regeringsprogrammet) föreslås vissa ändringar som bland annat beror på preciserade tidsplaner för beredningen av lagförslag. Till exempel regeringens proposition om mottagningspenning lämnas tidigast våren 2024. Därför föreslås det att besparingen på 13,4 miljoner euro i detta skede stryks i budgeten.

Bedömningarna av effekterna av ändringarna i det allmänna bostadsbidraget under ikraftträdandeåret 2024 har preciserats. Därför föreslås det att anslaget för allmänt bostadsbidrag höjs med 76 miljoner euro. På motsvarande sätt föreslås det ett avdrag på 15,2 miljoner euro i det grundläggande utkomststödet.

För en höjning av studiepenningens försörjarförhöjning föreslås en anslagsökning på 5 miljoner euro som en del av familjepaketet.

Nationell medfinansiering av EU:s forsknings- och utvecklingsprojekt

Det anslag på 35 miljoner euro som i budgetpropositionen för 2024 föreslås för nationell medfinansiering av EU:s forsknings- och utvecklingsprojekt till högskolor och statens forskningsinstitut föreslås i huvudsak bli överfört till omkostnaderna för forskningsinstituten inom olika förvaltningsområden samt till den statliga finansieringen av universiteten och yrkeshögskolorna. Överföringen görs i förhållande till den EU-finansiering som organisationerna i fråga har fått för forsknings- och utvecklingsprojekt under den pågående ramprogramperioden. Genom finansieringen uppmuntras forskningsorganisationerna att i större utsträckning än tidigare delta i EU:s forsknings- och utvecklingsprojekt.

Övriga ändringar

För betalning av kapitalplaceringar i Fredsfonden, som inrättats av organisationen CMI – Martti Ahtisaari Peace Foundation, föreslås 5 miljoner euro. Finansieringen grundar sig på ett donationsbeslut på sammanlagt 10 miljoner euro av Jubileumsfonden för Finlands självständighet. För president Ahtisaaris statsbegravning och gravvård föreslås dessutom 0,45 miljoner euro.

Det föreslås att 5 miljoner euro av anslaget under omkostnaderna för statsrådets kansli reserveras för statsrådets gemensamma genomförande av regeringsprogrammet. För detta ändamål överförs sammanlagt 4,76 miljoner euro från de övriga ministeriernas omkostnadsmoment.

För inrikesministeriets understöd föreslås ett tillägg på 1 miljon euro för understöd till Helsingfors stad för en ökning av antalet personer som genomgår räddningsutbildning.

Det föreslås att mervärdesskatteutgifterna inom försvarsministeriets förvaltningsområde minskas med cirka 277 miljoner euro, eftersom den årliga fördelningen av mervärdesskatteutgifterna för anskaffningen av multirollflygplan har preciserats.

För vårdande av veterantraditionen föreslås ett tillägg på 0,5 miljoner euro, som ska fördelas genom ett separat statsunderstödsbeslut av försvarsministeriet.

För permanentande och utvidgning av datarummet föreslås ett anslag på sammanlagt 0,9 miljoner euro för Statistikcentralens och Statens ekonomiska forskningscentrals omkostnader samt för Aalto-universitetet.

För främjande av vilthushållningen föreslås ett tillägg på 960 000 euro för fortsatt finansiering av projektet för miljötillstånd för skjutbanor.

För ordnande av språkbadsverksamhet och undervisning på två språk föreslås ett tilläggsanslag på 470 000 euro.
Inom projektet En läsgåva till barnet delar rådgivningen ut en bokkasse till varje barn som föds. För denna verksamhet föreslås ett anslag på 350 000 euro.

För extra idrottspensioner föreslås ett tilläggsanslag på 30 000 euro.

I statsunderstödet för 4H-verksamheten föreslås ett tillägg på 0,5 miljoner euro.

För produktionsincitamentet för den audiovisuella branschen föreslås en fullmakt på 2 miljoner euro. Dessutom omfördelas en del av FoUI-fullmakten till produktionsincitamentet, varvid sammanlagt 12 miljoner euro står till förfogande 2024. För innovationsstöd för skeppsbyggnad föreslås en fullmakt på 1,5 miljoner euro för ett nytt fartygsprojekt. Business Finlands FoUI-understödsfullmakt minskas i samma grad för att statens FoU-finansiering i budgeten för 2024 ska förbli oförändrad.

Inkomstposterna höjs med 76 miljoner euro

I sin helhet höjs inkomstposterna med 76 miljoner euro så att de uppgår till sammanlagt 76,4 miljarder euro. Det föreslås att kalkylen över skatteinkomster höjs med 44 miljoner euro. Dessutom föreslås det att intäktskalkylen för samfundsskatten höjs med 113 miljoner euro till följd av den skattepåföljd av engångsnatur som återförandet till staten av de aktier i Neste Abp som varit i Klimatfonden Ab:s ägo medför. Det föreslås också att intäktskalkylen för överlåtelseskatten sänks med 69 miljoner euro på grund av ändringen av lagen om överlåtelseskatt.

Statens nettoupplåning minskar med 124 miljoner euro

Det föreslås att anslagen för 2024 minskas med 48 miljoner euro, till en nivå på 87,8 miljarder euro. Med hänsyn till ändringarna i anslagen och inkomstposterna minskar förslaget statens nettoupplåning med 124 miljoner euro. I sin helhet beräknas statens nettoupplåning uppgå till cirka 11,4 miljarder euro 2024.

Ytterligare information: Mikko Martikkala, statsministerns finanspolitiska specialmedarbetare, tfn 0295 16001, Jussi Lindgren, finansministerns finanspolitiska specialmedarbetare, tfn 0295 530 514, Laura Ollila, undervisningsministerns specialmedarbetare, tfn 0295 330 130, Marjo Loponen, jord- och skogsbruksministerns specialmedarbetare, tfn 050 308 5411