Partistöd

I syfte att stödja politisk verksamhet beviljar statsrådet varje år understöd till partierna och landskapet Åland.

Understöden fördelas i proportion till det antal riksdagsmandat som partierna fått vid det senaste riksdagsvalet. Understöd kan beviljas partier som är företrädda i riksdagen och införda i det partiregister som justitieministeriet för.

Statsrådets kansli beviljar sådana understöd som avses i partilagen. Statens revisionsverk övervakar användningen av understöden.

Anslagen för understödjande av politisk verksamhet finns i statsbudgeten under statsrådets kanslis huvudtitel Understödjande av partiverksamhet.