Statsministerns uppgifter

Statsministern leder statsrådets verksamhet och övervakar genomförandet av regeringsprogrammet. Statsministern ser till att beredningen och behandlingen av de ärenden som hör till statsrådet och som avgörs inom Europeiska unionen samordnas.

Om statsministern har förhinder sköts statsministerns uppgifter av den minister som utsetts till ställföreträdare. Om även ställföreträdaren har förhinder sköts statsministerns uppgifter av den enligt tjänsteår äldsta ministern.

Leder statsrådets verksamhet

Statsministern för ordet vid statsrådets allmänna sammanträde och har rätt att bestämma dagarna för föredragning vid statsrådets allmänna sammanträde och föredragningsordningen. Statsministern kan också bestämma när ett ärende som ska behandlas vid statsrådets allmänna sammanträde senast ska föredras. Statsrådets allmänna sammanträde kan på framställning av statsministern eller den minister som saken gäller besluta att ett ärende som hör till ett ministeriums behörighet överförs till statsrådets allmänna sammanträde för avgörande.

Statsministern är ordförande för alla lagstadgade ministerutskott. Statsministern är också ordförande för

  • ekonomiska rådet
  • forsknings- och innovationsrådet
  • kommissionen för hållbar utveckling
  • titelnämnden.

Är chef för statsrådets kansli

Statsministern är chef för statsrådets kansli, som har till uppgift att trygga statsministerns och regeringens verksamhetsförutsättningar under alla omständigheter. Statsrådets kansli biträder statsministern vid ledningen av statsrådets verksamhet och övervakar under statsministerns ledning genomförandet av regeringsprogrammet.

Statsrådets kansli ansvarar också för organiseringen av statsrådets verksamhet, beredningen och behandlingen av Finlands EU-politik samt för statens ägarpolitik och ägarstyrningen av de statsägda bolag som är underställda statsrådets kansli.

Till kansliets ansvarsområde hör också statsrådets kommunikation, säkerhetstjänster och sammanställning av en lägesbild för statsrådet samt ministeriernas gemensamma förvaltnings- och sakkunnigtjänster.

Leder regeringens politik

Statsministern leder regeringens politik. Statsministern samordnar regeringsgruppernas syner på regeringens linje. Statsministern ansvarar också för samordningen av regeringens och riksdagens arbete.

Den nya grundlagen som trädde i kraft 2000 stärkte statsministerns ställning. Enligt grundlagen kan republikens president endast på initiativ av statsministern och efter att ha hört riksdagsgrupperna bestämma att förtida riksdagsval ska förrättas.

Är ställföreträdare för republikens president

Statsministern är ställföreträdare för republikens president när presidenten är förhindrad att sköta sina uppgifter.