Justitiekanslern

Justitiekanslern övervakar lagenligheten av de beslut som fattas vid statsrådets allmänna sammanträde och vid föredragning för republikens president.

I det skede då besluten bereds ska justitiekanslern

  • på begäran förse republikens president, statsrådet och ministerierna med upplysningar och utlåtanden som gäller de juridiska frågorna i anslutning till besluten vid presidentföredragningar och statsrådets allmänna sammanträden
  • förhandsgranska alla handlingar som ska föredras för statsrådet och presidenten. De fel som upptäcks vid granskningen rättas före sammanträdet eller också skjuts föredragningen vid behov upp.

Justitiekanslern närvarar vid statsrådets allmänna sammanträden, föredragningar för republikens president samt regeringens aftonskolor och överläggningar. Vid behov ger justitiekanslern under sammanträdet en anmärkning om att beslutsprocessen är lagstridig. Justitiekanslern har dock inte rätt att förhindra beslutsprocessen. Om anmärkningen inte beaktas ska justitiekanslern låta protokollföra sitt ställningstagande och vid behov vidta andra åtgärder.

Efter beslutsprocessen granskar justitiekanslern protokollen och behandlar de klagomål som anförts över besluten. Justitiekanslern kan också på eget initiativ i efterhand undersöka ett beslut där det finns skäl att misstänka ett felaktigt förfarande.

Statsrådsborgen

Justitiekanslern i statsrådet

Justitiekanslersämbetet har till uppgift att bistå justitiekanslern och biträdande justitiekanslern i deras arbete. Justitiekanslersämbetet är ett självständigt ämbetsverk i anslutning till statsrådet.

Justitiekanslersämbetet