Forsknings- och innovationsrådet

Forsknings- och innovationsrådet är ett rådgivande organ som verkar under ledning av statsministern. Rådet granskar teman som är väsentliga för utvecklandet av en forsknings- och innovationspolitik som stöder välfärd, tillväxt och konkurrenskraft.

Forsknings- och innovationsrådet har som uppgift att stöda statsrådet i utvecklandet och samordnandet av en långsiktig forsknings-, teknologi- och innovationspolitik. Rådet följer förändringarna i den nationella och internationella verksamhetsmiljön på området och tar initiativ som anknyter till forsknings- och innovationspolitik.

Rådets mandatperiod sammanfaller med riksdagens. De ministrar som ingår i rådet gör det endast så länge de är medlemmar i statsrådet.

Forsknings- och innovationsrådets sammansättning

Till rådet hör statsministern som ordförande, forsknings- och kulturministern och näringsministern som vice ordförande samt tre andra ministrar som utnämns av statsrådet.

Förutom ministerledamöterna har rådet sex eller sju andra ledamöter, som utnämns av statsrådet efter föredragning från undervisnings- och kulturministeriet för riksdagens mandatperiod. Ledamöterna ska företräda en bred sakkunskap inom forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet.

Forsknings- och innovationsrådets sammanträden

Rådet sammanträder ungefär varannan månad. Diskussionerna under rådets sammanträden grundar sig på inledningar av sakkunniga och på utredningar som sammanställts för rådet.

Kontaktinformation

Johanna Moisio, generalsekreterare 
statsrådets kansli, strategiavdelningen, ­­Enheten för planering av samhällspolitiken Telefon:0295160625   E-postadress:


Antti Pelkonen, vetenskaplig expert 
statsrådets kansli, strategiavdelningen, ­­Enheten för planering av samhällspolitiken Telefon:0295160533   E-postadress:


Harri Länsipuro, ledande sakkunnig 
arbets- och näringsministeriet, Innovaatiot ja yritysrahoitus, Osaaminen, innovaatiot ja uudistuminen Telefon:0295047305   E-postadress:


Jussi Alho, ledande sakkunnig 
undervisnings- och kulturministeriet, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto ( KTPO ), Tiedepolitiikan vastuualue ( TIEVA ) Telefon:0295330388   E-postadress: