Fördelning av statens bolagsinnehav

Statens bolagsinnehav är indelade enligt följande tre grunder för ägandet: finansiellt intresse, strategiskt intresse eller skötsel av en specialuppgift.

Finansiellt intresse innebär att staten som ägare endast eller nästan uteslutande har ett starkt placerarintresse.

Strategiskt intresse innebär att bolaget är förknippat förutom med ett placerarintresse också med andra intressen som gör det motiverat att staten tills vidare förblir en stark ägare.

En specialuppgift innebär att bolaget har en av staten fastställd näringspolitisk, samhällspolitisk eller annan politisk uppgift eller någon annan särskild roll.

Majoritets- och minoritetsägda bolag

Med bolag med statlig majoritet avses bolag där den statliga ägaren har majoriteten av rösterna.

Minoritetsägda bolag är de bolag där statens innehav av aktiestocken och den rösträtt som innehavet medför är mindre än 50 procent.

Solidium

Solidium Oy är ett aktiebolag som i sin helhet ägs av finska staten. Bolaget har till uppgift att stärka och stabilisera det inhemska ägandet i nationellt sett viktiga företag och på lång sikt öka det ekonomiska värdet av innehavet. I Solidiums aktieportfölj ingår börsnoterade bolag i vilka bolaget är minoritetsägare.

Statens bolaginnehav enligt bransch 2023

Vid utgången av 2022. För börsbolagens del marknadsvärdet, för de olistade bolagens del ägarstyrningens uppskattning av värdet.

Nyckeltal 2023

  • Portföljens värde 37 md € 
  • Omsättning 131,5 md €
  • Investeringar 7,6 md €
  • Rörelsevinst 10,4 md €
  • Skatteavtryck 7,8 md €
  • Antal anställda 298 000

Ändringar i statens bolagsinnehav och inkomster

Ändringar i statens bolagsinnehav kan innebära utvidgning av bolagens ägarunderlag eller utökning av statens innehavsandelar. Statens inkomster från bolagsinnehavet består i huvudsak av utdelnings- och försäljningsinkomster.

Statens kapitalinkomst enligt en kassabaserad översikt (milj. euro 2016 - 2021)