Gemensamt personuppgiftsansvar

Statsrådets kansli och de övriga ministerierna är gemensamt personuppgiftsansvariga när de behandlar personuppgifter i statsrådets gemensamma informationssystem:

 • ärendehanteringssystem där medborgarbrev, begäranden om information och andra meddelanden sparas (VAHVA, MAHTI, Oskari, Vilma, Doktori, Acta, Aski)
 • statsrådets publikationsplattform YJA
 • statsrådets intranät Kampus
 • statsrådets interna projekthanteringstjänst Projektportalen
 • statsrådets elektroniska stödsystem för beslutsfattande PTS
 • statsrådets interna system för servicehantering Virkku.

Statsrådet har tillsammans fastställt ansvarsområden för de gemensamt personuppgiftsansvariga. Statsrådets kansli och de övriga ministerierna ser till att dina personuppgifter behandlas i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning och tillämplig nationell lagstiftning. I fråga om gemensamt personuppgiftsansvar ska det finnas en rättslig grund för utlämnande av personuppgifter mellan ministerierna.

Statsrådets kansli och varje ministerium ansvarar för sin egen myndighetsverksamhet, bland annat för uppgifternas riktighet och tillgodoseendet av de registrerades, våra kunders, rättigheter. Därtill ansvarar statsrådets kansli för följande aspekter i fråga om dataskyddet i de gemensamma informationssystemen:

 • att det i tekniska lösningar finns en rättslig grund enligt dataskyddslagstiftningen för behandling av personuppgifter
 • att den tekniska säkerheten och förmågan att garantera tjänsternas konfidentialitet är tryggad
 • att man med dem som behandlar personuppgifter har ingått avtal i enlighet med dataskyddsförordningen (dataskyddsombudet ger mer information om dem som behandlar dina personuppgifter)
 • att systemen följer dataskyddsprinciperna
 • att nödvändiga konsekvensbedömningar av dataskyddet genomförs.

När du uträttar ärenden hos oss kan du utöva dina rättigheter gällande dataskydd genom att kontakta det ministerium ärendet gäller.