Ekonomiska rådet

Ekonomiska rådet, som leds av statsministern, är ett samarbetsorgan för regeringen, de viktigaste intresseorganisationerna och Finlands Bank. Rådet granskar finans- och samhällspolitiska frågor som är centrala med tanke på nationens välgång.

Ekonomiska rådet syftar till att skapa en gemensam lägesbild och att stärka och fördjupa den omfattande, analytiska diskussion om ekonomins tillväxt, balans och struktur som föregår de finanspolitiska besluten.

Ekonomiska rådet är också ett diskussionsforum för regeringen, Finlands Bank och intresseorganisationerna i frågor som gäller Europeiska centralbankens penningpolitik. Finlands ekonomiska råd deltar i samarbetet mellan de ekonomiska råden i EU-länderna.

Ekonomiska rådets verksamhet grundar sig på lagen och förordningen om ekonomiska rådet. Till rådets uppgifter enligt förordningen hör att

  1. på basis av undersökningar och utredningar granska läget i samt strukturen och utvecklingstrenden för landets ekonomi och ekonomiska verksamhetsmiljö samt den ekonomiska politiken
  2. diskutera främjande av en balanserad ekonomisk utveckling nationellt och med åtgärder på EU-nivå, med beaktande av produktionstillväxten, sysselsättningen, den offentliga ekonomins balans samt inkomstfördelningen mellan individer, områden och generationer
  3. sprida information om euroområdets gemensamma penningpolitik
  4. främja en mer omfattande samhällelig diskussion om frågor som hör till dess ansvarsområde
  5. bedriva internationellt samarbete inom sitt ansvarsområde och särskilt vara i kontakt med Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och med motsvarande nationella råd utomlands.

Ekonomiska rådet sammanträder i regel en gång i månaden, med undantag för sommarmånaderna. Diskussionen vid mötena grundar sig på expertanföranden och på undersökningar och utredningar som utarbetats för rådet. Ekonomiska rådets diskussioner är konfidentiella.

Ekonomiska rådet tillsätts för regeringsperioden. Mandattiden för de ministrar som är medlemmar i rådet är bunden till medlemskapet i statsrådet.