Statsbudgeten

Statsbudgeten är en årlig plan för statsfinanserna och statens finansförvaltning. I statsbudgeten ingår statens utgifter och inkomster för det följande året. I budgeten beslutas vid behov också om eventuell upplåning för att täcka underskottet.

På hösten överlämnar regeringen en proposition om statens budget för det följande året till riskdagen som fattar beslut om användningen av statens medel.

Om statens inkomst- och utgiftsbudget ändras under året, överlämnar regeringen en proposition om tilläggsbudget till riksdagen. I tilläggsbudgeten beaktas ändringar i användningen av statens medel.

Planen för de offentliga finanserna

Det upprättas årligen en plan för de offentliga finanserna om användningen av statens och hela offentliga sektorns medel. Planen för de offentliga finanserna gäller statens, välfärdsområdenas och kommunernas ekonomi samt arbetspensionsanstalter och övriga socialskyddsfonder. Planen för de offentliga finanserna upprättas årligen alltid för fyra år i sänder.

I planen för de offentliga finanserna ingår ett rambeslut för statsfinanserna som sätter upp ett tak för de flesta utgifter i statsbudgeten. Regeringen behandlar planen för de offentliga finanserna vanligtvis på våren vid regeringens förhandlingar, som i allmänhet kallas för regeringens ramförhandlingar.

Ministrar Sari Essayah, Riikka Purra, Petteri Orpo och Anna-Maja Henriksson.

Planen för de offentliga finanserna 2025–2028

Regeringens överläggning om planen för de offentliga finanserna 2025–2028, de så kallade ramförhandlingarna, hölls i statsrådets festvåning den 15–16 april.

Regeringens ramförhandlingar 2024

Upprättande av statsbudgeten

Upprättandet av statsbudgeten framskrider årligen enligt följande:

  1. I januari överlämnar ministerierna sina ramförslag till finansministeriet.
  2. Finansministeriet utarbetar sitt eget förslag till statens anslagsramar utgående från ministeriernas förslag.
  3. I mars–april förhandlar regeringen om planen för de offentliga finanserna och anslagsramarna vid ramförhandlingar. Planen för de offentliga finanserna behandlas efter regeringens förhandlingar av finansutskottet och vid statsrådets allmänna sammanträde samt publiceras på nätet.
  4. Beredningen av statsbudgeten inleds konkret på våren, när ministerierna börjar bearbeta budgetpropositioner för sina förvaltningsområden utgående från planen för de offentliga finanserna och finansministeriets anvisningar. Varje ministerium sammanställer en budgetproposition för sitt förvaltningsområde. Propositionen överlämnas till finansministeriet i maj.
  5. Budgetpropositionerna behandlas vid finansministeriet. I juli–augusti fattar finansministern beslut om finansministeriets proposition om statsbudget och överlämnar propositionen till ministerierna.
  6. I augusti–september behandlar regeringen propositionen vid regeringens budgetförhandlingar, det vill säga under budgetmangling. Under budgetmanglingen beslutar regeringen om och godkänner innehållet i budgetpropositionen för det följande året.
  7. Finansministeriet färdigställer budgetpropositionen därefter den godkänns vid statsrådets allmänna sammanträde. Efter detta överlämnas budgetpropositionen till riksdagen för behandling och publiceras på nätet.
  8. Riksdagens finansutskott granskar budgetpropositionen och ger sitt betänkande om den. Därefter för riksdagen diskussion om budgetens innehåll. Slutligen i december godkänner riksdagen statens budget vid plenum.

Så här blir statsbudgeten till