Ministrarnas arbetsfördelning och ställföreträdare

Arbetsfördelningen mellan ministrarna vid samma ministerium avgörs vid statsrådets konstituerande sammanträde. De ministrar som utnämnts till samma ministerium anses vara jämställda.

Varje minister behandlar de internationella ärenden och EU-ärenden samt de utnämnings- och personalärenden som hör till ministerns ansvarsområde. Ministrarna leder också ekonomiplaneringen samt beredningen av budgeten och andra ärenden inom sina respektive ansvarsområden.

Statsministern sköter samordningen av beredningen och behandlingen i fråga om de ärenden som enligt grundlagen hör till statsrådet.

Statsrådet förordnar någon annan medlem av statsrådet till ställföreträdare för statsministern och för en annan minister, för den händelse att statsministern eller någon annan minister på grund av tillfälligt förhinder inte kan sköta sina uppgifter. Om också den medlem av statsrådet som förordnats till statsministerns ställföreträdare har förhinder, sköter den minister som är äldst till tjänsteåren statsministerns uppgifter. För de övriga ministrarna förordnas i allmänhet fyra till fem ställföreträdare.

Arbetsfördelningen mellan ministrarna vid samma ministerium och ställföreträdare i Petteri Orpos regering

Statsrådets kansli

Europa- och ägarstyrningsminister Adlercreutz behandlar de till statsrådets EU-sekretariat hörande ärenden som inte hör till statsministern samt statens ägarstyrningsärenden.

Av de ärenden som hör till statsrådets EU-sekretariat behandlar statsminister Orpo ärenden som hör till Europeiska rådet, ärenden som gäller ändring av EU-fördragen och utnämningsärenden som hänför sig till Europeiska unionen och den nationella förvaltningen av EU-ärenden samt ärenden som gäller enheten för EU-domstolsärenden. Han behandlar också statsunderstödsärenden när det gäller information till allmänheten om EU-frågor. Till statsministern hör även övriga ärenden som hör till statsrådets kansli, med undantag för de ärenden som hör till Europa- och ägarstyrningsministern.

Utrikesministeriet

Undervisningsminister Henriksson behandlar ärenden som gäller det nordiska samarbetet.

Utrikeshandels- och utvecklingsminister Tavio behandlar ärenden som gäller utvecklingssamarbete och utrikeshandel.

Utrikesminister Valtonen behandlar övriga ärenden som hör till utrikesministeriets ansvarsområde.

Justitieministeriet

Kommun- och regionminister Ikonen behandlar ärenden som gäller Åland.

Justitieminister Meri behandlar övriga ärenden som hör till justitieministeriets ansvarsområde.

Finansministeriet

Näringsminister Rydman behandlar ärenden som hör till finansministeriets finansmarknadsavdelning.

Kommun- och regionminister Ikonen behandlar ärenden som gäller kommun- och regionförvaltningen, arbetsgivar-, personal- och förvaltningspolitiken, den offentliga förvaltningens IKT-funktioner samt ärenden som sköts av finanscontrollerfunktionen och ärenden som gäller statistikföring.

Finansminister Purra behandlar övriga ärenden som hör till finansministeriets ansvarsområde.

Undervisnings- och kulturministeriet

Forsknings- och kulturminister Multala behandlar ärenden som hör till högskole- och forskningspolitiska avdelningen och kultur- och konstpolitiska avdelningen, med undantag för kyrkliga ärenden.

Idrotts- och ungdomsminister Bergqvist behandlar ärenden som hör till ungdoms- och idrottspolitiska avdelningen och ärenden som gäller studiestöd.

Undervisningsminister Henriksson är chef för undervisnings- och kulturministeriet och behandlar övriga ärenden som hör till ministeriets ansvarsområde, inklusive kyrkliga ärenden.

Arbets- och näringsministeriet

Kommun- och regionminister Ikonen behandlar de ärenden vid avdelningen för regioner och tillväxttjänster som gäller stadsutveckling.

Miljö- och klimatminister Mykkänen behandlar ärenden som hör till arbets- och näringsministeriets energiavdelning.

Näringsminister Rydman behandlar ärenden som hör till avdelningen för innovationer och företagsfinansiering, försörjningsberedskapsfrågor samt övriga ärenden som hör till avdelningen för regioner och tillväxttjänster.

Inrikesminister Rantanen behandlar de ärenden vid enheten för invandring och integration som gäller främjande av integration.

Arbetsminister Satonen behandlar ärenden som gäller avdelningen för sysselsättning och fungerande marknader samt de ärenden vid avdelningen för regioner och tillväxttjänster som gäller arbetskraftsservice. Dessutom behandlar arbetsministern ärenden som gäller arbetskraftsinvandring samt ministeriets allmänna administrativa ärenden.

Social- och hälsovårdsministeriet

Arbetsminister Satonen behandlar ärenden som gäller utkomstskydd för arbetslösa och vuxenutbildning.

Minister för social trygghet Grahn-Laasonen behandlar ärenden som hör till avdelningen för social trygghet och försäkringar, avdelningen för arbete och jämställdhet samt avdelningen för säkerhet och hälsa. 

Social- och hälsovårdsminister Juuso behandlar övriga ärenden som hör till social- och hälsovårdsministeriets ansvarsområde.