Sammanträden

Statsrådets allmänna sammanträde

Statsrådets allmänna sammanträden hålls i regel torsdagar klockan 13 i statsrådets sessionssal. Ordförande är statsministern eller statsministerns ställföreträdare. Om också ställföreträdaren har förhinder är den minister som är äldst till tjänsteåren ordförande.

I sammanträdet deltar förutom statsministern och ministrarna också justitiekanslern i statsrådet. När ärenden som gäller Helsingfors universitet behandlas har även universitetets kansler rätt att delta.

Statsrådets allmänna sammanträde är beslutfört om minst fem ministrar är närvarande.

Statsministern bestämmer föredragningsordningen vid statsrådets allmänna sammanträden. Ärendena föredras av föredragande vid statsrådet. Föredraganden behöver dock inte vara närvarande när det handlar om ärenden som avgörs utan diskussion i enlighet med föredragandens skriftliga förslag. Föredraganden ombeds att närvara vid sammanträdet endast om man vill få tilläggsuppgifter, göra ändringar i förslaget eller diskutera förslaget.

Ärenden som behandlas vid statsrådets allmänna sammanträde

Vid statsrådets allmänna sammanträde avgörs vittsyftande och principiellt viktiga ärenden samt förslag till avgörande som läggs fram för republikens president. Där avgörs bland annat regeringens propositioner, berättelser och skrivelser, statsrådets meddelanden, redogörelser och skrivelser samt förordningar av statsrådet. Vid sammanträdena behandlas årligen cirka tusen ärenden.

Bestämmelser om fördelningen av statsrådets beslutanderätt mellan statsrådets allmänna sammanträde och ministerierna i regerings- och förvaltningsfrågor finns i grundlagen och i lagen om statsrådet. Närmare bestämmelser om fördelningen av beslutanderätten finns i reglementet för statsrådet.

Behandlingen av ärenden vid statsrådets allmänna sammanträde

Behandlingen av ärenden vid statsrådets allmänna sammanträde baserar sig på en föredragningslista som innehåller föredragandens förslag till beslut. Föredragningen sker i den ministerieordning som bestäms i lagen om statsrådet.

Vid förfarande med beslutslista behandlas ärenden för vilka föredraganden inte har kallats in. De ärenden som är upptagna på beslutslistan godkänns i allmänhet utan ändringar. En minister har dock rätt att dra bort ett ärende, eller begära att få ta del av handlingarna för att närmare kunna sätta sig in i ärendet. Statsrådet har också rätt att bordlägga ärenden.

Vid föredragningsförfarande är föredraganden närvarande för att föredra sitt ärende. Också vid föredragningsförfarande kan en minister begära att få ta del av handlingarna eller dra bort ett ärende. Statsrådet har också rätt att bordlägga ärenden. Med avvikelse från förfarande med beslutslista kan innehållet i ett ärende som ska behandlas vid föredragningsförfarande ändras före beslutsfattandet.

Omröstningsförfarandet

En minister har rätt att vid statsrådets sammanträde lägga fram sitt eget förslag till avgörande i ett ärende. Om flera förslag har lagts fram under behandlingen av ärendet ska en omröstning förrättas om förslagen. Ministrarnas förslag behöver inte få understöd för att kunna gå till omröstning. Om föredraganden lägger fram ett förslag som inte stöds av en enda minister går det inte till omröstning.

I statsrådet iakttas ett kollegialt omröstningsförfarande, där alla förslag avgörs genom en enda omröstning. Den till tjänsteåren yngsta ministern framför först sin ståndpunkt och därefter de övriga ministrarna enligt tjänsteålder. Ordföranden framför sin ståndpunkt sist. Det förslag som fått flest röster avkunnas som slutligt beslut. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst.

Om en minister vill uttrycka en avvikande ståndpunkt, men inte vill framföra ett motförslag eller anmäla avvikande mening, har han eller hon rätt att lämna ett uttalande till statsrådets protokoll.

Ansvar

Alla ministrar som deltagit i statsrådets allmänna sammanträde är tillsammans med föredraganden ansvariga för de beslut som fattas. De kan dock befria sig från ansvaret genom att anmäla avvikande mening till protokollet.

En ministers ansvar kommer till uttryck som både politiskt ansvar och juridiskt ansvar. Det politiska ansvaret och den politiska kontrollen mellan riksdagen och regeringen förverkligas bland annat genom riksdagsledamöternas spörsmål och interpellationer och genom regeringens meddelanden och redogörelser. Lagenligheten i ministrarnas verksamhet kan bli föremål för utredning i riksrätten.

Föredragning för republikens president

Föredragningar för republikens president hålls i regel varannan fredag klockan 11. Republikens president fattar sina beslut i statsrådet på föredragning av den minister till vars ansvarsområde ärendet hör. Föredragningsordningen vid presidentföredragningen är densamma som vid statsrådets allmänna sammanträde. Presidenten är ordförande vid föredragningen.

Statsrådet är skyldigt att göra framställning i ärenden som föredras för republikens president. Statsrådets allmänna sammanträde kan vid behov slå fast sin ståndpunkt genom omröstning. Den föredragande ministern är då skyldig att föredra ärendet för presidenten i enlighet med den ståndpunkt som majoriteten av statsrådet omfattat.

Alla ministrar deltar i presidentföredragningen. En förutsättning för beslutsförhet är att minst fem medlemmar av statsrådet är närvarande utöver presidenten. Även justitiekanslern är närvarande.
Eftersom republikens president fattar besluten ensam vid föredragningen förrättas ingen omröstning om ärendena. Ministrarna kan dock anmäla avvikande mening till protokollet för att befrias från ansvar. Presidenten kan begära att få ta del av handlingarna för att närmare kunna sätta sig in i ärendet.

När ärenden som gäller Helsingfors universitet behandlas kan även universitetets kansler vara närvarande under behandlingen. Detsamma gäller kommendören för försvarsmakten då presidenten har övertagit avgörandet av ett militärt kommandomål. När ett visst ministeriums ärenden behandlas är respektive ministeriums kanslichef eller kanslichefens ställföreträdare närvarande.

Sommartid kan presidentföredragningarna också äga rum på Gullranda i Nådendal. Statssekreteraren vid statsrådets kansli är närvarande i stället för ministeriernas kanslichefer.