Fråga eller ge respons

Vi behandlar respons och frågor under tjänstetid. Vi svarar på respons och frågor eller vidarebefordrar dem till den ansvariga personen så snart som möjligt, senast inom två veckor.

Du kan få svar på ditt meddelande endast om du har fyllt i dina kontaktuppgifter (e-postadress eller namn och adress). Vi svarar i första hand per e-post. 

Se till att inte uppge konfidentiella eller känsliga uppgifter på responsblanketten. Gäller det personliga ärenden, förfrågningar eller begäranden om information eller handlingar hänvisar vi dig vänligen till vårt registratorskontor

Vänligen ge respons endast under eget namn eller, om du så vill, anonymt. Uppträdande under någon annans namn kan tolkas som identitetsstöld eller jämställas med exempelvis ärekränkning.

Respons