Fråga eller ge respons

Du kan skicka in frågor och respons med responsblanketten. Vi behandlar responsen under tjänstetid och besvarar den så snart som möjligt, dock senast inom två veckor. Vi kan svara på respons och frågor endast om kontaktuppgifter har fyllts i (e-postadress eller namn och adress). Vi svarar i första hand per e-post.

Se till att inte uppge konfidentiella eller känsliga uppgifter på responsblanketten. Vid personliga frågor och ärenden eller begäran om information och handlingar ber vi dig kontakta vårt registratorskontor. För närvarande har arbetet hopat sig på registratorskontoren på grund av coronaläget.

Vänligen ge respons endast under eget namn eller, om du så vill, anonymt. Uppträdande under någon annans namn kan tolkas som identitetsstöld eller jämställas med exempelvis ärekränkning.

Respons

Det här fältet är obligatoriskt. Mitt ärende gäller
Mitt ärende gäller
Det här fältet är obligatoriskt. Respons

Kontaktinformation

Det här fältet är obligatoriskt. Namn
Epostadressen är inte giltig