Statsrådets kanslis ledning och organisation

Statsministern är chef för statsrådets kansli. Statssekreteraren, som utnämns för statsministerns mandatperiod, leder kansliets verksamhet biträdd av understatssekreteraren. Understatssekreteraren leder, övervakar och utvecklar verksamheten vid kansliets avdelningar och enheter samt tjänstemännens verksamhet.

Statssekreteraren

Statssekreterare vid statsrådets kansli är Risto Artjoki.

Till statsrådets kansli har sedan 1990 utnämnts en statssekreterare för statsministerns mandatperiod. Statsministerns statssekreterare leder som ministerns närmaste medhjälpare beredningen i statsrådet, främjar och följer genomförandet av regeringsprogrammet samt ansvarar för samarbetet med ministerierna.

Statssekreteraren leder statsrådets kanslis verksamhet biträdd av understatssekreteraren. Statssekreteraren är också ordförande för ministeriernas kanslichefsmöten. 

Risto Artjoki, statssekreterare 
statsrådets kansli, ledning Telefon:0916022006   E-postadress:


Veera Välikangas, administrativ medarbetare 
statsrådets kansli, personalenheten, sekreterargruppen för högsta ledningen Telefon:0295160251   E-postadress:

Understatssekreteraren

Understatssekreterare Timo Lankinens uppgift är att leda och övervaka kansliets verksamhet. Understatssekreteraren sörjer för kvaliteten på lagberedningen och för samordningen av tjänstemannaberedningen inom kansliet samt svarar för beredningen av målsättningarna inom kansliet och för uppföljningen av dem.

Understatssekreteraren leder och utvecklar kansliets förvaltning samt sörjer för den allmänna säkerheten och beredskapen inom kansliet. Dessutom är understatssekreteraren föredragande vid statsrådet när regeringen bildas.

Timo Lankinen, understatssekreterare 
statsrådets kansli, ledning Telefon:0295160300   E-postadress:


Sofia Kangasniemi, administrativ medarbetare 
statsrådets kansli, personalenheten, sekreterargruppen för högsta ledningen Telefon:0295160688   E-postadress:

Organisation

Vid kansliet finns fem avdelningar: avdelningen för EU-ärenden, avdelningen för ägarstyrning, kommunikationsavdelningen, strategiavdelningen och statsrådets förvaltningsenhet. Vid kansliet finns dessutom fyra fristående enheter: sessionsenheten, beredskapsenheten, personalenheten, och ekonomienheten.