Ansvarsfullhet i statsägda bolag

Ansvarsfull verksamhet bidrar allt mer och mer till bolagens konkurrenskraft och samtidigt deras ägarvärde. Staten som ägare förutsätter att dess bolag är föregångare i fråga om företagsansvar.

Den statliga ägarens förväntningar i fråga om ansvarsfullhet beskrivs i det ägarpolitiska principbeslutet.

Förankring av ansvarsfullhet i statsägda bolag

Centrala metoder för staten som ägare att förankra ansvarsfullheten är styrelseval, bolagsstämmor och företagsbesök.

Ett centralt beslutsfattande organ med tanke på ägarstyrningen är bolagets styrelse, och styrelsens sammansättning är av betydelse för ägaren. Vid valet av styrelsemedlemmar fästs det vikt vid medlemmarnas kunnande om företagsansvar. Staten som ägare analyserar regelbundet bolagsstyrelsens sammansättning i förhållande till bolagets strategi och framtidsutsikter. Samtidigt bedöms om styrelsens kunnande om ansvarsfrågor är på den nivå som behövs med tanke på utmaningarna och möjligheterna för bolaget.

De statsägda bolagen rapporterar om sina mål gällande ansvarsfullhet och framstegen i fråga om dem vid bolagsstämmorna.

Ansvarsteman tas också regelbundet upp vid möten mellan bolagen och företrädare för den statliga ägaren.

Uppföljning och analys av ansvarsfullheten

Företagsansvar är en integrerad del av ägarstyrningen. Ansvarsfullheten i bolagens verksamhet följs och analyseras som ett led i det övriga ägarstrategiska arbetet. Vid avdelningen för ägarstyrning finns ett team som arbetar med frågor som gäller företagsansvar och som har till uppgift att utveckla och samordna ansvarsfullheten i de statsägda bolagens verksamhet.

Staten som ägare drar utifrån data och rapporter om bolagens ansvarsfullhet slutsatser om vilka ansvarsfrågor som påverkar bolagens framgång, och om ansvarsfullheten är en tillräckligt integrerad del av bolagets strategi och mål. Avdelningen för ägarstyrning bedömer också om bolaget klarar av sina uppgifter och mål gällande ansvarsfullhet på det sätt som ägaren förutsätter. Ägaren beaktar dessa frågor i sin ägarstrategi för varje bolag och diskuterar dem med bolagens ledning.

Ansvarsfullhet i ersättningar

Staten som ägare förväntar sig att bolagen integrerar företagsansvaret i sina ersättningar. För sådana bolag som helt och hållet ägs av staten och som tillhandahåller basservice som är viktig för medborgarna rekommenderas ersättningsindikatorer som gäller kundtillfredsställelse och servicens kvalitet och tillgänglighet.