Vastuullisuus valtio-omisteissa yhtiöissä

Yhtiöiden vastuullisuus vaikuttaa yhä enemmän niiden kilpailukykyyn ja samalla omistaja-arvoon. Valtio-omistaja edellyttää yhtiöiltään yritysvastuun edelläkävijyyttä.

Valtio-omistajan vastuullisuusodotukset 

Valtio-omistajan odotuksia vastuullisuudesta on kuvattu omistajapoliittisessa periaatepäätöksessä. Lisäksi vastuullisuudesta raportoidaan joka vuosi osana hallituksen vuosikertomuksen liitettä 4, joka käsittelee valtion yhtiöomistuksia.

Vastuullisuuden jalkautus valtionyhtiöihin

Valtio-omistajan keskeisiä keinoja vastuullisuuden jalkauttamisessa ovat hallitusvalinnat, yhtiökokoukset ja yritystapaamiset. 

Omistajaohjauksen kannalta keskeinen päätöksentekoelin on yhtiön hallitus, ja sen kokoonpanolla on omistajalle merkitystä. Kun hallitusjäseniä valitaan, kiinnitetään huomiota yritysvastuuosaamiseen. Valtio-omistaja analysoi säännöllisesti yhtiöiden hallituksen kokoonpanoa suhteessa yhtiön strategiaan ja tulevaisuudennäkymiin. Samalla arvioidaan, onko hallituksen vastuullisuusosaaminen sillä tasolla, mitä yritys tarvitsee haasteiden ja mahdollisuuksien näkökulmasta. 

Yhtiökokouksessa valtio-omisteiset yhtiöt raportoivat vastuullisuustavoitteistaan ja niiden saavuttamisesta. 

Vastuullisuusteemat ovat säännöllisesti esillä myös silloin, kun valtio-omistajan edustajat tapaavat yrityksiä. 

Vastuullisuuden seuranta ja analyysi

Yritysvastuu on kiinteä osa omistajaohjausta. Yhtiöiden vastuullisuutta seurataan ja analysoidaan osana muuta omistajastrategista työtä. Omistajaohjausosastolla on yritysvastuutiimi, joka keskittyy vastuullisuuden kehittämiseen ja koordinointiin valtio-omisteisissa yhtiöissä.

Yhtiöiden vastuullisuudesta kerätyn datan ja raportoinnin perusteella valtio-omistaja tekee johtopäätöksiä siitä, mitkä vastuullisuusasiat vaikuttavat yrityksen menestykseen ja onko vastuullisuus riittävästi integroituna yrityksen strategiaan ja tavoitteisiin. Omistajaohjausosasto arvioi myös, suoriutuuko yhtiö vastuullisuustehtävissään ja -tavoitteissaan omistajan edellyttämällä tavalla. Nämä asiat omistaja ottaa huomioon kunkin yrityksen omistajastrategiassa, ja niistä myös käydään keskustelua yhtiöiden johdon kanssa.

Vastuullisuus osana palkitsemista

Valtio-omistaja odottaa yhtiöiltä yritysvastuun integroimista palkitsemiseen. Sellaisille valtion kokonaan omistamille yhtiöille, jotka tuottavat kansalaisille tärkeitä peruspalveluja, suositellaan palkitsemismittareihin asiakastyytyväisyyteen, palvelun laatuun ja saatavuuteen liittyviä mittareita.