EU-tuomioistuin- ja -rikkomusasiat

Euroopan unionin tuomioistuimen (EU-tuomioistuin) tehtävänä on huolehtia siitä, että unionin perussopimusten tulkinnassa ja soveltamisessa noudatetaan lakia. Se varmistaa, että unionin oikeutta tulkitaan ja sovelletaan yhtenäisesti koko EU:n alueella. 

EU-rikkomusasialla tarkoitetaan komission jäsenvaltiota vastaan käynnistämää EU-jäsenyysvelvoitteiden rikkomista koskevaa menettelyä. Menettelyn tarkoituksena on saavuttaa yhteisymmärrys jäsenvaltion ja komission välillä ilman, että asiaa tarvitsisi viedä unionin tuomioistuimen ratkaistavaksi.

Suomea EU-tuomioistuinasioissa ja EU-rikkomusasioissa edustaa valtioneuvoston kanslia. EU-tuomioistuimessa esitettävät kannanotot ja komissiolle EU-rikkomusasioissa annettavat vastaukset valmistellaan valtioneuvoston kanslian johdolla yhteistyössä toimivaltaisten ministeriöiden edustajien kanssa. Asiat voivat koskea useamman ministeriön toimialaa. EU-tuomioistuimessa ja EU-rikkomusasioissa esitettävät Suomen kannat käsitellään myös EU-asioiden yhteensovitusjärjestelmän puitteissa.

EU-tuomioistuimessa Suomea edustaa valtionasiamies tai valtionasiamiehen sijainen. Suomen valtionasiamiehenä EU-tuomioistuimessa toimii valtioneuvoston kanslian EU-tuomioistuinasioiden yksikön päällikkö. 

EU-tuomioistuinasiat

EU-tuomioistuin koostuu unionin tuomioistuimesta ja unionin yleisestä tuomioistuimesta. Molemmat tuomioistuimet sijaitsevat Luxemburgissa.

Jäsenvaltio voi esiintyä EU-tuomioistuimessa erilaisissa rooleissa:

  • Jäsenvaltio voi nostaa kanteen unionin toimielintä tai toista jäsenvaltiota vastaan.
  • Jäsenvaltio voi joutua vastaajaksi unionin tuomioistuimeen EU-jäsenyysvelvoitteiden rikkomisesta koskevassa asiassa, jossa kantajana on Euroopan komissio.
  • Jäsenvaltiolla on oikeus esittää huomautuksia ennakkoratkaisuasioissa, joissa kansallinen tuomioistuin on pyytänyt unionin tuomioistuimen ratkaisua EU-oikeuden tulkinnasta tai pätevyydestä kansallisessa tuomioistuimessa vireillä olevassa pääasiassa.
  • Jäsenvaltiolla on oikeus osallistua unionin tuomioistuimessa vireillä oleviin asioihin väliintulijana.

EU-rikkomusasiat

Rikkomusmenettelyn aluksi komissio lähettää jäsenvaltiolle virallisen huomautuksen. Jollei jäsenvaltion viralliseen huomautukseen antama vastaus tyydytä komissiota, antaa se jäsenvaltiolle perustellun lausunnon, jonka jälkeen se voi nostaa jäsenvaltiota vastaan kanteen unionin tuomioistuimessa.

EU-tuomioistuin- ja -rikkomusasioihin liittyvää sanastoa

Yhteystiedot

Henriikka Leppo, yksikön päällikkö 
valtioneuvoston kanslia, EU-asioiden osasto, EU-tuomioistuinasioiden yksikkö Puhelin:0295161083   Sähköpostiosoite: