Talouden ja toiminnan suunnittelu ja seuranta

Valtioneuvoston kanslian toiminnan ja talouden suunnittelun raamit antaa voimassa oleva hallitusohjelma sekä hallituksen muut sitä täsmentävät asiakirjat ja julkisen talouden suunnitelma. Muita ohjaavia lähteitä ovat valtioneuvoston selonteot, periaatepäätökset ja muut kannanotot. Toiminta- ja taloussuunnittelua koskevat asiakirjat laaditaan talousarviolain ja asetuksen sekä valtiovarainministeriön antamien määräysten ja ohjeiden mukaisesti.

Valtioneuvoston kanslian toiminnan ja talouden suunnittelun asiakirjat sisältävät

  • nelivuotisen julkisen talouden suunnitelman (ml. kehyspäätökset),
  • vuosittaiset talousarviot sekä 
  • tulossuunnitelman.

Keskeisin talouden seurannan asiakirja on tilinpäätös.

Valtioneuvoston kanslian pääluokan talousarviomäärärahat ovat vuosittain n. 200 milj. euroa. Tästä valtioneuvoston kanslian toimintamenot ovat n. 130 milj. euroa. Toimintamenot sisältävät valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteisten hallinto- ja palvelutehtävien määrärahat.

Valtiontalouden kehykset

Hallitus päättää vaalikauden alussa vaalikauden kehyksestä eli valtion budjetin menojen katosta, sekä kehysmenettelyn säännöistä koko nelivuotiselle vaalikaudelle. Kehyksen hallinnonaloittainen jako tarkistetaan vaalikauden kehyksen sisällä vuosittain maalis-huhtikuussa osana julkisen talouden suunnitelmaa. Päätökset tehdään ministeriöiden hallinnonalojensa menoja koskevien kehysehdotusten pohjalta.

Talousarvioehdotukset

Valtioneuvoston kanslia antaa vuosittain talousarvioehdotuksensa valtiovarainministeriölle.

Tulossuunnitelmat

Tulossuunnitelma sisältää valtioneuvoston kanslian keskeiset tulostavoitteet ja niitä toteuttavat toimet.

Tilinpäätökset

Valtioneuvoston kanslian tilinpäätökset sisältävät toimintakertomukset ja tilinpäätöslaskelmat. Vuosittaisissa toimintakertomuksissa esitellään muun muassa valtioneuvoston kanslian tulostavoitteet ja niiden toteutuminen, tietoja henkilöstöstä, toiminnan tuotot ja kulut sekä talousarvion toteutuminen.