Asiakirjajulkisuus ja tietopyynnöt valtioneuvoston kansliassa

Viranomaisen asiakirjat ovat julkisia, jollei niiden julkisuutta ole lailla erikseen rajoitettu. Jokaisella on oikeus saada tieto julkisesta viranomaisen asiakirjasta. Valtioneuvoston kanslia käsittelee vain valtioneuvoston kansliaa koskevia tietopyyntöjä. Muita ministeriöitä koskevat tietopyynnöt tulee osoittaa suoraan kyseiseen ministeriöön.

Viranomaisen asiakirjalla tarkoitetaan viranomaisen hallussa olevaa asiakirjaa, jonka viranomainen tai sen palveluksessa oleva on laatinut tai joka on toimitettu viranomaiselle asian käsittelyä varten tai muuten sen toimialaan tai tehtäviin kuuluvassa asiassa. Julkisuuslain mukaan viranomaisen asiakirjoja eivät kuitenkaan ole esimerkiksi muistiinpanot, luonnokset tai sisäisen työskentelyn asiakirjat, (julkisuuslaki 5 §). Tällaisia asiakirjoja ei ole velvollisuutta luovuttaa tietopyynnön perusteella.

Viranomaisen on ylläpidettävä kuvausta asiakirjajulkisuudesta. Kuvauksen tarkoituksena on auttaa tiedon tarvitsijaa kohdistamaan tietopyyntö viranomaisen asiakirjoihin tai palveluihin.

Tietoa ja asiakirjoja verkossa

Julkaisemme verkkosivuilla ajantasaista tietoa valtioneuvoston kanslian ja hallituksen toiminnasta. Verkkosivuilla julkaistaan hallitusohjelman seurantaa, ministeriöiden hankkeita, valtioneuvoston päätöksiä ja valtioneuvoston EU-asioita koskevaa tietoa. Julkaisuarkisto  sisältää kaikkien ministeriöiden julkaisuja. Julkiset hanketiedot ovat saatavilla myös avoimesta rajapinnasta.

Tietoa valtion budjetista on saatavilla osoitteista budjetti.vm.fi ja tutkibudjettia.fi. Valtionhallinnon talous-, henkilöstö- sekä tuloksellisuustietoja julkaistaan tutkihallintoa.fi-sivustolla ja tietoa valtion hankinnoista tutkihankintoja.fi-sivustolla. 

Tietopyynnön tekeminen

Jos et löydä tarvitsemaasi tietoa verkkosivuilta tai muista lähteistä, voit lähettää tietopyynnön valtioneuvoston kansliaan. Asiasi käsitellään julkisuuslain mukaisena tietopyyntönä ja rekisteröidään asianhallintajärjestelmään. Tietopyynnöt ja niihin annetut vastaukset ovat julkisuuslain mukaisia julkisia viranomaisen asiakirjoja, ellei niihin kohdistu salassapitoperustetta. Tietopyyntöihin liittyvää henkilötietojen käsittelyä on kuvattu tarkemmin alla.

Käsittelemme tietopyynnön mahdollisimman nopeasti ja noudatamme julkisuuslaissa säädettyjä määräaikoja (julkisuuslaki 14 §). Julkisuuslain mukaan tietopyyntö on käsiteltävä viivytyksettä ja tieto julkisesta asiakirjasta on annettava kahden viikon kuluessa. Erityisissä tilanteissa tietopyyntöön voidaan vastata kuukauden kuluessa.

Asiakirjojen antamisesta ja tiedon esille hakemisesta voidaan periä maksu julkisuuslain 34 §:n mukaisesti. Näissä tilanteissa ilmoitamme tietopyynnön maksullisuudesta ennen tietopyyntöön vastaamista.

Tietopyyntö on yksilöitävä siten, että viranomainen voi selvittää, mitä asiakirjaa tietopyyntö koskee. Tarvittaessa valtioneuvoston kanslia avustaa asiakirjan yksilöimisessä ja pyytää tarkentamaan tietopyyntöä.

Jos tietopyyntösi kohdistuu toisen viranomaisen aineistoon, siirrämme pyyntösi tarvittaessa käsiteltäväksi oikealle viranomaiselle. Tietopyynnön käsittelyä kuitenkin nopeuttaa se, että käännyt suoraan oikean viranomaisen puoleen.

Tietojen antamisesta päättävä viranomainen ja yhteystiedot

Valtioneuvoston kanslia päättää tietoaineistojensa antamisesta julkisuuslain mukaisesti. Jos asiakirjaa ei voida antaa, voit pyytää kirjallista päätöstä, josta voi valittaa hallinto-oikeuteen.

Valtioneuvoston kanslian tietoaineistoja koskevat pyynnöt lähetetään valtioneuvoston kansliaan kirjaamo-osoitteeseen [email protected].

Henkilötietojen tarkastaminen tietosuoja-asetuksen mukaisesti

Jos haluat tarkistaa, onko valtioneuvoston kanslia käsitellyt henkilötietojasi, voit lähettää tietopyynnön henkilötietojesi tarkistamiseksi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Hallituksen asiakirjojen käyttö tutkimustarkoituksessa

Ministereiden, ministerin toimikaudeksi nimitettyjen valtiosihteerien sekä ministereiden erityisavustajien tehtävien hoidossa syntyneet tai vastaanotetut asiakirjat, jotka eivät ole ministeriön toimialaan kuuluvia viranomaisen asiakirjoja, muodostavat hallituksen arkiston. Hallituksen asiakirjat ovat pääasiassa tutkimusluvan alaisia ja niitä koskeva tutkimuslupahakemus tehdään valtioneuvoston kanslialle ja toimitetaan kirjaamoon.

Valtioneuvoston kanslian tietoaineistot

Valtioneuvoston kanslian tietoaineistot liittyvät ministeriön tehtäviin ja vastuualueisiin.

Tietovarantojen sisältämät tiedot

Asiarekisterit

VAHVA on valtioneuvoston ja ministeriöiden yhteinen asianhallintajärjestelmä, jossa ylläpidetään tietoja ministeriöissä käsiteltävistä asioista. Järjestelmä sisältää viranomaisen vastaanottamia ja laatimia asiakirjoja metatietoineen.

Lisäksi VAHVA-asianhallintajärjestelmä sisältää valtionhallinnon EU-asioiden valmisteluosion sekä myös valtioneuvoston päätöksentekoon liittyvät aineistot.

VAHVA-järjestelmän julkisuuskuvaus

Valtioneuvoston hankeikkuna on ministeriöiden yhteinen hanketiedonhallinnan palvelu. Palvelu sisältää tiedot ja asiakirjat ministeriöiden säädös- ja kehityshankkeista, toimielimistä, valtioneuvoston strategioista ja selonteoista.

Valtioneuvoston hankeikkunan julkisuuskuvaus

Palvelut

Asiarekistereiden lisäksi ministeriössä käytetään muita tietojärjestelmiä, jotka sisältävät palvelujen tiedonhallintaan kuuluvia tietoja.

Tallennetut henkilötiedot

Yhteystiedot

kirjaamo VNK
valtioneuvoston kanslia, Valtioneuvoston hallintoyksikkö / VNHY, Tietotoimiala, Tiedonhallintayksikkö Puhelin:0295160334   Sähköpostiosoite: [email protected]