Asiakirjajulkisuus ja tietopyynnöt

Viranomaisen asiakirjat ovat julkisia, jollei niiden julkisuutta ole lailla erikseen rajoitettu. Jokaisella on oikeus saada tieto julkisesta asiakirjasta.

Viranomaisen asiakirjalla tarkoitetaan viranomaisen hallussa olevaa asiakirjaa, jonka viranomainen tai sen palveluksessa oleva on laatinut tai joka on toimitettu viranomaiselle asian käsittelyä varten tai muuten sen toimialaan tai tehtäviin kuuluvassa asiassa. Viranomaisen on ylläpidettävä kuvausta asiakirjajulkisuudesta. Kuvauksen tarkoituksena on auttaa tiedon tarvitsijaa kohdistamaan tietopyyntö viranomaisen asiakirjoihin tai palveluihin.

Tietoa ja asiakirjoja verkossa

Julkaisemme verkkosivuilla ajantasaista tietoa valtioneuvoston toiminnasta, kuten ministeriöiden hankkeista, valtioneuvoston päätöksistä ja valtioneuvoston EU-asioiden käsittelystä. Julkaisuarkisto sisältää kaikkien ministeriöiden julkaisuja. Julkiset hanketiedot ovat saatavilla myös avoimesta rajapinnasta.

Jos julkista tietoa ei ole saatavissa verkkosivuilla, voit pyytää sitä valtioneuvoston kansliasta. Asiasi käsitellään tietopyyntönä: se rekisteröidään asianhallintajärjestelmään ja välitetään eteenpäin pyynnön käsittelijälle.

Tietopyynnön tekeminen

Voit lähettää tietopyynnön valtioneuvoston kansliaan. Käsittelemme pyynnön mahdollisimman nopeasti ja noudatamme julkisuuslaissa säädettyjä määräaikoja. Asiakirjojen antamisesta ja tiedon esille hakemisesta voidaan periä maksu julkisuuslain 34 § mukaisesti. Näissä tilanteissa ilmoitamme asiasta.

Jos tietopyyntösi kohdistuu toisen viranomaisen aineistoon, voimme siirtää pyyntösi käsiteltäväksi oikealle viranomaiselle.

Tietojen antamisesta päättävä viranomainen ja yhteystiedot

Valtioneuvoston kanslia päättää tietoaineistojensa antamisesta. Jos asiakirjaa ei voi antaa, pyynnöstä tehdään kirjallinen päätös, josta voi valittaa hallinto-oikeuteen.

Valtioneuvoston kanslian tietoaineistoja koskevat pyynnöt lähetetään valtioneuvoston kanslian kirjaamoon.

Jos haluat tarkistaa, mitä tietoja valtioneuvoston kanslia on sinusta tallentanut ja kuka tietoja käsittelee, voit lähettää tietopyynnön henkilötietojesi tarkistamiseksi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Hallituksen asiakirjojen käyttö tutkimustarkoituksessa

Ministereiden, ministerin toimikaudeksi nimitettyjen valtiosihteerien sekä ministereiden erityisavustajien tehtävien hoidossa syntyneet tai vastaanotetut asiakirjat, jotka eivät ole ministeriön toimialaan kuuluvia viranomaisen asiakirjoja, muodostavat hallituksen arkiston. Hallituksen asiakirjat ovat pääasiassa tutkimusluvan alaisia ja niitä koskeva tutkimuslupahakemus tehdään valtioneuvoston kanslialle ja toimitetaan kirjaamoon.

Valtioneuvoston kanslian tietoaineistot

Valtioneuvoston kanslian tietoaineistot liittyvät ministeriön tehtäviin ja vastuualueisiin.

Tietovarantojen sisältämät tiedot

Asiarekisterit

VAHVA on valtioneuvoston ja ministeriöiden yhteinen asianhallintajärjestelmä, jossa ylläpidetään tietoja ministeriöissä käsiteltävistä asioista. Järjestelmä sisältää myös viranomaisen vastaanottamia ja laatimia asiakirjoja metatietoineen.

Lisäksi VAHVA-asianhallintajärjestelmässä käsitellään valtionhallinnon EU-asiat. 
VAHVA-järjestelmän julkisuuskuvaus

EUTORI-tietojärjestelmässä käsiteltiin syyskuuhun 2022 saakka valtionhallinnon EU-valmistelun asiat. Järjestelmää käytetään toistaiseksi aiemman EU-aineiston tiedonhaussa. 
EUTORI-järjestelmän julkisuuskuvaus

Valtioneuvoston hankeikkuna on ministeriöiden yhteinen hanketiedonhallinnan palvelu. Palvelu sisältää tiedot ja asiakirjat ministeriöiden säädös- ja kehityshankkeista, toimielimistä, valtioneuvoston strategioista ja selonteoista. 
Hankeikkunan julkisuuskuvaus

Palvelut

Asiarekistereiden lisäksi ministeriössä käytetään muita tietojärjestelmiä palveluiden tiedonhallintaan. 

Tallennetut henkilötiedot

Yhteystiedot

kirjaamo VNK
valtioneuvoston kanslia, Valtioneuvoston hallintoyksikkö / VNHY, Tietotoimiala, Tiedonhallintayksikkö Puhelin:0295160334   Sähköpostiosoite: [email protected]