Hyppää sisältöön

Tietoa valtioneuvostosta

Yleensä valtioneuvostolla tarkoitetaan Suomen hallitusta, jota johtaa pääministeri. Valtioneuvostossa on 12 ministeriötä ja yleensä ministereitä on noin 20. 

Valtioneuvosto on Suomessa ylintä toimeenpanovaltaa käyttävä instituutio ja keskeinen osa Suomen poliittista järjestelmää. Valtioneuvosto vastaa Suomen päivittäisestä hallinnosta ja päätöksenteosta. Sen toiminnalla on merkittävä vaikutus kansalaisten arkeen ja koko yhteiskuntaan.

Suomen parlamentaarisessa demokratiassa hallituksen päätöksiä valvoo eduskunta, joka on Suomen ylin lainsäädäntöelin. Toimiva hallitus tarvitsee eduskunnan enemmistön tuen.

Valtioneuvoston linna

Valtioneuvoston toiminta

Pääministeri johtaa valtioneuvoston toimintaa ja valvoo hallitusohjelman toimeenpanoa.  Ministerit johtavat ministeriöitä ja niiden hallinnonaloja. Hallituksen yhteiset päätökset tehdään valtioneuvoston yleisistunnoissa.

Pääministerin tehtävät Ministeriöt Istunnot Historia ja rakennukset
Valtioneuvoston linna

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston kanslian päätehtävä on tukea pääministeriä valtioneuvoston johtamisessa sekä hallituksen ja eduskunnan työn yhteensovittamisessa. VNK vastaa valtioneuvoston toiminnan organisoinnista ja hallituksen toimintaedellytysten järjestämisestä kaikissa olosuhteissa.  

Palvelut valtioneuvostolle Johto ja organisaatio Talouden ja toiminnan suunnittelu ja seuranta Huomionosoitukset

Poikkihallinnollinen yhteistyö valtioneuvostossa

Valtioneuvoston kanslia hallinnoi useita poikkihallinnollisia hankkeita ja toimielimiä, joissa tehdään yhteistyötä eri sektoreiden ja ministeriöiden välillä. Monialainen yhteistyö on olennainen osa kanslian työtä, jonka tavoitteena on edistää hallituksen politiikkaa ja strategisia tavoitteita yli ministeriörajojen.