Meripolitiikka

Suomen tavoitteena on kehittää meripolitiikasta selkeä vahvuusalue. Valtioneuvosto on päättänyt meripolitiikan linjauksista vuonna 2019 ja niiden perusteella laaditusta toimenpideohjelmasta maaliskuussa 2022. 

Valtioneuvoston kanslia koordinoi ja kehittää meripolitiikan kokonaisuutta Suomessa. Muut ministeriöt vastaavat meripolitiikasta eri osa-alueista toimivaltansa mukaisesti.

Meripolitiikan painopisteet

Meripolitiikan kärjiksi on valittu merten suojelu, meriklusteri ja merellinen tuotanto. Linjauksissa ja toimenpideohjelmassa määritellään Suomen valtamerille ulottuvan meripolitiikan painopisteet ja toimet asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Merten suojelu

Meriympäristöön kohdistuu sekä Itämerelle että globaalisti jatkuvasti yhä enemmän paineita: ilmastonmuutoksesta johtuva lämpeneminen ja happamoituminen, roskaantuminen, luonnon monimuotoisuuden väheneminen, öljy- ja kemikaalionnettomuudet, rehevöityminen sekä ylikalastus. Suomi lisää vaikuttamista kansainväliseen merten hallinnointiin, suojeluun ja kestävään käyttöön liittyvään päätöksentekoon.

Itämeren tilan parantamista ja suojelua on Itämeren suojelun ja tilan parantamista on pääsääntöisesti käsitelty Suomen vesien – ja merenhoidon toimenpideohjelmissa, Itämeren suojelukomission toimintaohjelmassa (HELCOM BSAP) ja EU:n Itämeristrategiassa ja sen toimintasuunnitelmassa (EUSBSR). Meripolitiikan toimenpideohjelma täydentää näitä toimia erityisesti globaalilla tasolla.

Meriklusteri

Valtameret ja meret tarjoavat suuria mahdollisuuksia kestävälle siniselle taloudelle. Meriklusteri on Suomessa merkittävä taloudellinen toimija. Se koostuu meriteollisuudesta, merenkulkuelinkeinoista ja satamatoiminnoista. Sen liikevaihto oli vuonna 2019 yli 14 miljardia euroa ja se työllisti yhteensä noin 50 000 henkilöä (2019). 

Meret ovat globaalisti tärkein kuljetusväylä: yli 80 % maailman kuljetusten volyymista toteutetaan meritse ja merikuljetusten määrän ennustetaan kasvavan. Suomelle merikuljetukset ovat elintärkeitä, sillä Suomen tavaraviennistä noin 90 % ja tavaratuonnista noin 80 % kulkee meritse. Kilpailukyvyn ylläpitäminen ja avautuvien markkinoiden hyödyntäminen ovat avaintekijöitä meriklusterin kasvulle. Meriliikenne ja koko logistiikka ovat suurten muutosten edessä. Tavoitteena on, että merilogistiikka on Suomessa kasvava toimiala, joka toimii edelläkävijänä digitalisoinnissa, autonomisessa liikenteessä ja päästöjen vähentämisessä.

Merellinen tuotanto

Valtameret ja meret tarjoavat mahdollisuuksia kestävälle ja vähähiiliselle ruoan- ja energiantuotannolle. Suomalaisella osaamisella voidaan kehittää vesiviljelyä globaalisti hyödyntäen korkeaa teknologiaa, vaihtoehtoisia viljelytekniikoita ja -lajeja. Suomalaista merellistä energia-osaamista voidaan kehittää, skaalata ja viedä tavoitteena kestävä ja mahdollisimman hiilineutraali energiantuotanto.

Meripolitiikan rahoitus

Osa Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston (EMKVR) ohjelmakauden 2021−2027 rahoituksesta kohdennetaan EU:n yhdennetyn meripolitiikan toteuttamiseen. Suomen toimintaohjelman tavoitteena on edistää meriosaamista, merialueiden valvontaa ja rannikkovartiostoyhteistyötä. Toimintaohjelmassa meripolitiikan toimenpiteisiin on varattu yhteensä 4,987 miljoonaa €, josta Manner –Suomen osuus on 4,5 M €.

Näitä toimenpiteitä rahoitetaan Suomessa valtioneuvoston kanslian vahvistaman käyttösuunnitelman perusteella. Näistä varoista kohdistetaan vuosille 2023-2025 yhteensä 2,7 M €. Rahoitus on kohdennettu käyttösuunnitelmassa yksittäisiin hankkeisiin ja avoimeen määräaikaiseen hakuun, josta ilmoitetaan erikseen.  Suunnitelma on laadittu valtioneuvoston kanslian asettamassa meriasioita käsittelevien ministeriöiden edustajien muodostamassa ohjausryhmässä ja se koskee Manner-Suomea. Ahvenenmaan maakunta laatii oman erillisen ohjelmansa.

Elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskus voi myöntää tukea EMKVR erityisasetuksen 31-34 artikloissa tarkoitetuille toimenpiteille käyttösuunnitelman perusteella. 

Lisätietoja

Jussi Soramäki, ympäristöneuvos 
valtioneuvoston kanslia, Strategiaosasto, Yhteiskuntapolitiikan suunnitteluyksikkö Puhelin:0295160330   Sähköpostiosoite: