Ohjelmat MMM/2022/27

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.2.2022 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelmaehdotuksen 2021–2027 hyväksyminen ja ohjelman EU-rahoitusosuuksien jako Manner-Suomen ja Ahvenanmaan maakunnan kesken

Ministeri

Jari Leppä

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Timo Halonen, p. 029 5162411

Asia

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahastoa (EMKVR) koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 2021/1139 mukaan jäsenvaltion on laadittava yksi toimintaohjelma, jonka mukaisesti rahaston toimia toteutetaan ohjelmakaudella 2021–2027. Jäsenvaltioiden on toimitettava ohjelmat komissiolle viimeistään kolmen kuukauden kuluttua kumppanuussopimuksen toimittamisesta. Ohjelmassa esitetään EU-asetusten mukaisesti toimintaympäristön analyysiin perustuva strategia, SWOT-analyysi, toiminnan sisältöä kuvaavat toimintalinjat ja erityistavoitteet, rahoitus, ohjelmaviranomaiset, mahdollistavat edellytykset sekä ohjelman kumppanuutta ja viestintää koskevat tiedot. Ohjelma koskee Manner-Suomea ja Ahvenanmaata. Suomelle osoitettu Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston EU-rahoitus on yhteensä 71 755 962 euroa. Maa- ja metsätalousministeriö ja Ahvenanmaan maakunnan hallitus ovat neuvotelleet EU-rahoitusosuuksien jakamisesta sekä maakunnan kansallisen vastinrahoituksen määrästä. Ahvenanmaan EU-rahoitukseksi ehdotetaan 4 128 000 euroa, vastaisi prosentuaalisesti edellisen ohjelmakauden EU-rahoituksen tasoa. Ohjelman rahoituksen korkean ja tarkoituksenmukaisen käytön varmistamiseksi on tarpeen sopia tarkemmin Ahvenanmaan rahoituksen kohdentaminen ohjelman toimintalinjoille ja erityistavoitteille sekä mahdollistaa tarvittaessa vähäiset muutokset EU-rahoituksen jakamiseen.

Esitys

Valtioneuvosto hyväksyy Suomen EMKVR-ohjelman 2021−2027 ja päättää sen toimittamisesta Euroopan komissiolle sekä valtuuttaa maa- ja metsätalousministeriön viimeistelemään ohjelman Euroopan komission kanssa käytävien neuvottelujen pohjalta. Valtioneuvosto päättää rahastosta Suomelle osoitettujen EU-rahoitusosuuksien jaosta Manner-Suomen ja Ahvenanmaan kesken sekä valtuuttaa maa- ja metsätalousministeriön sopimaan tarkemmin Ahvenanmaan rahoituksen kohdentumisesta.

Vaikutukset

TALOUDELLISET: Ohjelman EU-rahoituksen yhteismäärä on 71 755 962 euroa. Se sisältää myös kansallista vastinrahoitusta (valtio ja Ahvenanmaan maakunnan hallitus) 68 563 000 euroa. Yhteensä ohjelmien julkinen rahoitus on siten 140 318 962 euroa vuosille 2021−2027.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.