Ministeriöt

Valtioneuvostossa on 12 ministeriötä. Ministeriö vastaa toimialallaan valtioneuvostolle kuuluvien asioiden valmistelusta ja hallinnon toiminnasta.

Ministeriöiden toimialoista säädetään valtioneuvoston ohjesäännössä ja ministeriöstä annetuissa asetuksissa. Toimiala käy yleensä ilmi ministeriön nimestä.

Ministeriöt ovat:

Ministeri toimii siinä ministeriössä, jonka päälliköksi tai jonka toimialaan kuuluvia tehtäviä hoitamaan hänet on määrätty. Lisäksi ministerille kuuluu työ valtioneuvostossa, mikä tarkoittaa työskentelyä valtioneuvoston valiokunnissa ja yleisistunnossa sekä tasavallan presidentille valtioneuvostossa tapahtuvassa esittelyssä.

Ministeriön korkein virkamies on kansliapäällikkö, joka johtaa ja valvoo ministeriön toimintaa. Ulkoministeriössä ja valtiovarainministeriössä kansliapäällikön virkanimike on valtiosihteeri. Ministeriä avustamaan voidaan ministerin toimikaudeksi nimittää valtiosihteeri. 

Ministereillä on myös poliittisia erityisavustajia ja ministeriryhmäkohtaisia erityisavustajia. Erityisavustajat nimitetään ministerin toimikaudeksi.