Pääministerin tehtävät

Pääministeri johtaa valtioneuvoston toimintaa ja valvoo hallitusohjelman toimeenpanoa. Hän huolehtii valtioneuvostolle kuuluvien ja Euroopan unionissa päätettävien asioiden valmistelun ja käsittelyn yhteensovittamisesta.

Pääministerin ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa pääministerin sijaiseksi määrätty ministeri. Sijaisenkin ollessa estyneenä pääministerin tehtäviä hoitaa virkaiältään vanhin ministeri.

Valtioneuvoston toiminnan johtaja

Pääministeri johtaa asioiden käsittelyä valtioneuvoston yleisistunnossa ja hänellä on oikeus määrätä yleisistunnon esittelypäivät ja -järjestys istunnossa. Pääministeri voi myös määrätä ajankohdan, johon mennessä valtioneuvoston yleisistunnossa käsiteltävä asia on istunnossa esiteltävä. Pääministerin tai asianomaisen ministerin esityksestä yleisistunto voi tehdä päätöksen ministeriön toimivaltaan kuuluvan asian siirrosta yleisistunnossa ratkaistavaksi.

Pääministeri on kaikkien lakisääteisten ministerivaliokuntien puheenjohtaja. Hän toimii myös

  • talousneuvoston
  • tutkimus- ja innovaationeuvoston
  • kestävän kehityksen toimikunnan ja
  • arvonimilautakunnan puheenjohtajana.

Valtioneuvoston kanslian päällikkö

Pääministeri johtaa valtioneuvoston kansliaa, jonka tehtävänä on turvata pääministerin ja hallituksen toimintaedellytykset kaikissa olosuhteissa. Valtioneuvoston kanslia avustaa pääministeriä valtioneuvoston johtamisessa ja valvoo hallitusohjelman toimeenpanoa pääministerin johdolla.

Valtioneuvoston kanslia vastaa valtioneuvoston toiminnan organisoinnista, Suomen EU-politiikan valmistelusta ja käsittelystä sekä valtion omistajapolitiikasta ja valtioneuvoston kanslian alaisten valtio-omisteisten yhtiöiden omistajaohjauksesta.

Ministeriön toimialaan kuuluvat myös valtioneuvoston viestintä, turvallisuuspalvelut ja tilannekuva sekä ministeriöiden yhteiset hallinto- ja palvelutehtävät.

Hallituksen politiikan johtaja

Pääministeri on hallituksen politiikan johtaja. Hän sovittaa yhteen eri hallitusryhmien näkemykset hallituksen linjasta. Pääministerin vastuulla on myös eduskunnan ja hallituksen työn yhteensovittaminen.

Vuonna 2000 voimaan tullut perustuslaki vahvisti pääministerin asemaa. Perustuslain mukaan tasavallan presidentti voi määrätä ennenaikaiset eduskuntavaalit vain pääministerin aloitteesta ja eduskuntaryhmiä kuultuaan.

Tasavallan presidentin sijainen

Pääministeri toimii tasavallan presidentin sijaisena, jos presidentti ei voi hoitaa tehtäviään.