Pääministerin tehtävät

Pääministeri johtaa valtioneuvoston toimintaa ja valvoo hallitusohjelman toimeenpanoa. Hän huolehtii valtioneuvostolle kuuluvien ja Euroopan unionissa päätettävien asioiden valmistelun ja käsittelyn yhteensovittamisesta.

Pääministerin ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa pääministerin sijaiseksi määrätty ministeri. Tämänkin ollessa estyneenä pääministerin tehtäviä hoitaa virkavuosiltaan vanhin ministeri.

Valtioneuvoston toiminnan johtaja

Pääministeri johtaa asioiden käsittelyä valtioneuvoston yleisistunnossa ja hänellä on oikeus määrätä yleisistunnon esittelypäivät ja -järjestys istunnossa. Pääministeri voi myös määrätä ajankohdan, johon mennessä valtioneuvoston yleisistunnossa käsiteltävä asia on istunnossa esiteltävä. Pääministerin tai asianomaisen ministerin esityksestä yleisistunto voi tehdä päätöksen ministeriön toimivaltaan kuuluvan asian siirrosta yleisistunnossa ratkaistavaksi.

Pääministeri on kaikkien lakisääteisten ministerivaliokuntien puheenjohtaja. Hän toimii myös talousneuvoston, tutkimus- ja innovaationeuvoston sekä arvonimilautakunnan puheenjohtajana.

Valtioneuvoston kanslian päällikkö

Pääministeri johtaa valtioneuvoston kansliaa, jonka tehtävänä on turvata kaikissa olosuhteissa pääministerin ja hallituksen toimintaedellytykset. Valtioneuvoston kanslia vastaa pääministerin johdolla hallitusohjelman toimeenpanon valvonnasta ja avustaa pääministeriä valtioneuvoston johtamisessa.

Valtioneuvoston kanslia vastaa myös Suomen EU-politiikan yhteensovittamisesta ja EU:n kehittämiseen liittyvistä asioista, valtion omistajapolitiikasta sekä valtioneuvoston viestinnästä ja valtionhallinnon viestinnän yhteensovittamisesta.

Hallituksen politiikan johtaja

Pääministeri on hallituksen politiikan johtaja. Hän sovittaa yhteen eri hallitusryhmien näkemykset hallituksen linjasta. Pääministerin vastuulla on myös eduskunnan ja hallituksen työn yhteensovittaminen.

Vuonna 2000 voimaan tullut perustuslaki vahvisti pääministerin asemaa. Perustuslain mukaan tasavallan presidentti voi määrätä ennenaikaiset eduskuntavaalit vain pääministerin aloitteesta ja eduskuntaryhmiä kuultuaan.

Tasavallan presidentin sijainen

Pääministeri toimii tasavallan presidentin sijaisena tämän ollessa estyneenä hoitamasta tehtäviään. Sijaisuus konkretisoituu esimerkiksi silloin, jos presidentin matkan aikana tarvitaan valtioneuvostossa tehtäviä presidentin päätöksiä eikä presidentti katso voivansa palata maahan.

Sivun sisältö suomenkielisillä viittomilla viitottuna