Ministerien työnjako ja sijaisuudet

Samassa ministeriössä toimivien ministerien työnjaosta päätetään valtioneuvoston järjestäytymisistunnossa. Samaan ministeriöön nimitetyt ministerit katsotaan rinnasteisiksi. 

Kukin ministeri käsittelee toimialaansa kuuluvat kansainväliset asiat ja EU-asiat sekä virkanimitys- ja henkilöstöasiat. Ministerit myös johtavat taloussuunnittelua sekä talousarvioiden ja muiden asioiden valmistelua toimialallaan.

Pääministeri huolehtii perustuslain nojalla valtioneuvostolle kuuluvien asioiden valmistelun ja käsittelyn yhteensovittamisesta.

Valtioneuvosto määrää pääministerin sijaiseksi sekä muun ministerin sijaiseksi toisen valtioneuvoston jäsenen sen varalta, ettei pääministeri tai muu ministeri voi tilapäisen esteen takia hoitaa tehtäviään. Jos pääministerin sijaiseksi määrätty valtioneuvoston jäsenkin on estynyt, pääministerin tehtäviä hoitaa virkavuosiltaan vanhin ministeri. Muille ministereille määrätään yleensä neljästä viiteen sijaista.

Samassa ministeriössä toimivien ministerien työnjako ja sijaisuudet Orpon hallituksessa

Valtioneuvoston kanslia

Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Strand käsittelee ne valtioneuvoston EU-sihteeristölle kuuluvat asiat, jotka eivät kuulu pääministerille, sekä valtion omistajaohjausasiat.

Pääministeri Orpo käsittelee valtioneuvoston EU-sihteeristölle kuuluvista asioista Eurooppa-neuvostoon kuuluvat asiat, Euroopan unionin perussopimusten muuttamista koskevat asiat sekä Euroopan unioniin ja kansalliseen EU-asioiden hallintoon liittyvät nimitysasiat sekä EU-tuomioistuinasioiden yksikköä koskevat asiat. Hän käsittelee niin ikään kansalaisviestintää EU-asioissa koskevat valtionavustusasiat. Hänelle kuuluvat myös muut valtioneuvoston kanslialle kuuluvat asiat eurooppa- ja omistajaohjausministerille kuuluvia asioita lukuun ottamatta.

Ulkoministeriö

Opetusministeri Adlercreutz käsittelee pohjoismaisen yhteistyön asiat.

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Tavio käsittelee kehitysyhteistyötä ja ulkomaankauppaa koskevat asiat.

Ulkoministeri Valtonen käsittelee muut ulkoministeriön toimialaan kuuluvat asiat.

Oikeusministeriö

Kunta- ja alueministeri Ikonen käsittelee Ahvenanmaata koskevat asiat.

Oikeusministeri Meri käsittelee muut oikeusministeriön toimialaan kuuluvat asiat.

Valtiovarainministeriö

Elinkeinoministeri Rydman käsittelee valtiovarainministeriön rahoitusmarkkinaosastolle kuuluvat asiat.

Kunta- ja alueministeri Ikonen käsittelee kunta- ja aluehallinnon asiat, työnantaja-, henkilöstö- ja hallintopolitiikan asiat, julkisen hallinnon ICT-toiminnot sekä valtiovarain controller -toiminnolle kuuluvat asiat sekä tilastointia koskevat asiat.

Valtiovarainministeri Purra käsittelee muut valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvat asiat.

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Tiede- ja kulttuuriministeri Multala käsittelee korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osastolle sekä kulttuuri- ja taidepolitiikan osastolle kuuluvat asiat lukuun ottamatta kirkollisasioita.

Liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri Bergqvist käsittelee nuoriso- ja liikuntapolitiikan osastolle kuuluvat asiat ja opintotukiasiat.

Opetusministeri Adlercreutz käsittelee muut opetus- ja kulttuuriministeriön toimialaan kuuluvat asiat mukaan lukien kirkollisasiat.

Työ- ja elinkeinoministeriö

Kunta- ja alueministeri Ikonen käsittelee kaupunkikehittämistä koskevat asiat alueet ja
kasvupalvelut –osastolta.

Ympäristö- ja ilmastoministeri Mykkänen käsittelee energiaosastoa koskevat asiat.

Elinkeinoministeri Rydman käsittelee innovaatiot ja yritysrahoitus –osaston asiat, huoltovarmuuskysymykset sekä muut alueet ja kasvupalvelut –osaston asiat.

Sisäministeri Rantanen käsittelee maahanmuutto ja kotoutuminen –yksikön kotouttamista koskevat asiat.

Työministeri Satonen käsittelee asiat, jotka koskevat työllisyys ja toimivat markkinat –osastoa sekä työvoimapalveluita koskevat asiat alueet ja kasvupalvelut –osastolta. Lisäksi työministeri käsittelee työperäistä maahanmuuttoa koskevat asiat sekä ministeriön yleishallinnolliset asiat.

Sosiaali- ja terveysministeriö

Työministeri Satonen käsittelee työttömyysturvaan ja aikuiskoulutukseen liittyvät asiat.

Sosiaaliturvaministeri Grahn-Laasonen käsittelee sosiaaliturva- ja vakuutusosastolle, työ- ja tasa-arvo –osastolle, sekä turvallisuus ja terveys –osastolle kuuluvat asiat. 

Sosiaali- ja terveysministeri Juuso käsittelee muut sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvat asiat.