Tutkimus- ja innovaationeuvosto

Tutkimus- ja innovaationeuvosto on pääministerin johdolla toimiva neuvoa-antava toimielin, joka toimii hyvinvointia, sivistystä, sekä taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää kasvua ja kilpailukykyä tukevan tutkimus- ja innovaatiopolitiikan kehittämistä varten.

Tutkimus- ja innovaationeuvoston tehtävänä on

  • tukea valtioneuvostoa pitkäjänteisen ja kokonaisvaltaisen tutkimus- ja innovaatiopolitiikan kehittämisessä
  • tehdä aloitteita kansallisiksi strategiavalinnoiksi
  • seurata alan toimintaympäristön muutoksia
  • edistää tutkimus- ja innovaatiopolitiikan maakuvaa
  • yhteensovittaa ja seurata T&K-rahoituslain toimeenpanoa sekä monivuotisen T&K-rahoituksen suunnitelman valmistelua ja toimeenpanoa
  • laatia tutkimus- ja innovaatiopolitiikkaa koskevia aloitteita
  • tehdä ehdotuksia T&K-rahoituksen kohdentamisesta. 

Neuvoston toimikausi on eduskunnan vaalikauden pituinen. Neuvostoon kuuluvien ministerien toimikausi on sidottu valtioneuvoston jäsenyyteen.

Tutkimus- ja innovaationeuvostoa koskeva asetus uudistettiin syksyllä 2023. Neuvoston uudistamisesta linjattiin parlamentaarisen TKI-työryhmän 2022 raportissa maaliskuussa 2023 sekä pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelmassa. 

Tutkimus- ja innovaationeuvoston kokoonpano

Tutkimus- ja innovaationeuvostosta annetun asetuksen mukaan neuvostoon kuuluvat pääministeri puheenjohtajana sekä valtiovarainministeri, tiede- ja kulttuuriministeri ja elinkeinoministeri sekä yhdestä kolmeen valtioneuvoston nimittämää muuta ministeriä.

Ministerijäsenten lisäksi neuvostoon kuuluu kuudesta seitsemään muuta jäsentä, jotka valtioneuvosto nimittää valtioneuvoston kanslian esittelystä eduskunnan vaalikaudeksi. Neuvoston jäsenten tulee edustaa laaja-alaisesti tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan asiantuntemusta. Valtioneuvosto nimittää tutkimus- ja innovaationeuvostolle myös pysyvät asiantuntijat. 

Toiminta ja kokoukset

Tutkimus- ja innovaationeuvosto voi kokoontua täyden kokoonpanon ohella myös ilman ministerijäseniään valmistelemaan neuvoston aloitteita ja päätöksiä. Pysyvien asiantuntijoiden lisäksi neuvosto voi kutsua toimintansa tueksi muita asiantuntijoita sekä asiantuntijaverkostoja tai -työryhmiä. 

Yhteystiedot

Johanna Moisio, pääsihteeri 
valtioneuvoston kanslia, Strategiaosasto, Yhteiskuntapolitiikan suunnitteluyksikkö Puhelin:0295160625   Sähköpostiosoite:


Antti Pelkonen, johtava-asiantuntija 
valtioneuvoston kanslia, Strategiaosasto, Yhteiskuntapolitiikan suunnitteluyksikkö Puhelin:0295160533   Sähköpostiosoite:


Harri Länsipuro, johtava asiantuntija 
työ- ja elinkeinoministeriö, Innovaatiot ja yritysrahoitus, Osaaminen, innovaatiot ja uudistuminen Puhelin:0295047305   Sähköpostiosoite:


Jussi Alho, johtava asiantuntija 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto ( KTPO ), Tiedepolitiikan vastuualue ( TIEVA ) Puhelin:0295330388   Sähköpostiosoite: