Hyppää sisältöön

Näin valtioneuvosto toimii

Valtioneuvosto on Suomessa ylintä toimeenpanovaltaa käyttävä instituutio ja keskeinen osa Suomen poliittista järjestelmää. Valtioneuvosto vastaa Suomen päivittäisestä hallinnosta ja päätöksenteosta. Sen toiminnalla on merkittävä vaikutus kansalaisten arkeen ja koko yhteiskuntaan.

Yleensä valtioneuvostolla tarkoitetaan Suomen hallitusta, jota johtaa pääministeri. Hallitukseen kuuluu pääministeri ja muita ministereitä, jotka johtavat omia ministeriöitään ja niiden hallinnonaloja. Valtioneuvostolla voidaan tarkoittaa myös valtioneuvoston yleisistunnon ja ministeriöiden muodostamaa päätöksentekoelintä.

Valtioneuvostossa on 12 ministeriötä ja yleensä ministereitä on noin 20. Pääministeri vastaa valtioneuvostolle kuuluvien asioiden valmistelun ja käsittelyn yhteensovittamisesta, ja on myös ministerivaliokuntien puheenjohtaja.

Suomen parlamentaarisessa demokratiassa hallituksen päätöksiä valvoo eduskunta, joka on Suomen ylin lainsäädäntöelin. Hallituksen toimintakyky edellyttää, että sillä on eduskunnan enemmistön tuki. Valtioneuvostoa koskevat keskeiset säädökset ovat perustuslaissa, laissa valtioneuvostosta ja valtioneuvoston ohjesäännössä.