Valtion omistuksen jakautuminen

Omistuksen perusteet

Valtion yhtiöomistukset jaotellaan omistuksen perusteen mukaisesti, joita ovat finanssi-intressi, strateginen intressi ja erityistehtävä.

Finanssi-intressi tarkoittaa, että valtiolla on omistajana ainoastaan tai lähes yksinomaan vahva sijoittajaintressi.

Strategisessa intressissä yhtiöön liittyy sijoittajaintressin lisäksi intressejä, joiden vuoksi valtion on syytä pysyä toistaiseksi vahvana omistajana.

Erityistehtävä tarkoittaa, että yhtiöllä on valtion määrittelemä elinkeino-, yhteiskunta- tai muu poliittinen tehtävä taikka jokin muu erityisrooli.

Enemmistö- ja vähemmistöomisteiset yhtiöt

Valtioenemmistöisellä yhtiöllä tarkoitetaan yhtiötä, jossa valtio-omistajalla on enemmistö äänivallasta. 

Vähemmistöomisteisia yhtiöitä ovat ne yhtiöt, joissa valtion omistusosuus yhtiön osakekannasta ja omistuksen tuottama äänivalta ovat vähemmän kuin 50 prosenttia.

Solidium

Solidium on Suomen valtion kokonaan omistama osakeyhtiö, jonka tehtävänä on vahvistaa ja vakauttaa kotimaista omistusta kansallisesti tärkeissä yrityksissä ja kasvattaa pitkäjänteisesti omistustensa taloudellista arvoa. Solidiumin osakesalkussa on pörssilistattuja yhtiötä, joissa kaikissa Solidium on vähemmistöomistajana.

Valtion yhtiöomistuksen jakautuminen toimialoittain 2023

Tilanne vuoden 2022 lopussa. Pörssiyhtiöiden osalta markkina-arvo, listaamattomien yhtiöiden osalta omistajaohjauksen tekemä arvonmääritys.

Valtion omistuksen tunnuslukuja 2023

  • Omistuksia 73 yhtiössä
  • Salkun arvo 37 mrd. € 
  • Liikevaihto 131,5 mrd. €
  • Investoinnit 7,6 mrd. €
  • Liikevoitto 10,4 mrd. €
  • Verojalanjälki 7,8 mrd. €
  • Henkilöstö 298 000

Omistusmuutokset ja tulot

Muutokset valtion yhtiöomistuksessa voivat olla yhtiöiden omistuspohjan laajentamista tai valtion omistusosuuksien lisäämistä. Valtion saamat tulot yhtiöomistuksesta koostuvat pääosin osinko- ja myyntituloista.

Valtion saama omaisuustulo kassaperusteisesti (miljoonaa euroa 2019-2023)