Valtioneuvoston periaatepäätös MMM/2022/26

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.2.2022 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston periaatepäätös Manner-Suomen vesiviljelystrategiasta 2030

Ministeri

Jari Leppä

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Orian Bondestam, p. +358 295 162 494

Asia

Yhteisestä kalastuspolitiikasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 1380/2013 34 artiklan mukaan jäsenvaltioiden tulee laatia strategiat kestävälle vesiviljelylle. Lisäksi Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston 2021-2027 toteuttamisessa voidaan vesiviljelylle myöntää tukea vain sellaisille toimille, jotka ovat vesiviljelystrategioiden mukaisia. Tämän perusteella on laadittu Manner-Suomen vesiviljelystrategia 2030, joka tulee nykyisen vesiviljelystrategian 2022 tilalle. Uuden vesiviljelystrategian visiona on, että vesiviljelyala tuottaa kuluttajakysyntään vastaten korkealaatuisia ja vastuullisia elintarvikkeita ja on tärkeä osa Suomen huoltovarmuutta. Lisäksi visio toteaa, että vesiviljelytuotanto on vuoteen 2030 mennessä noussut 25 000 tonniin ja kasvatetun kalan kotimaisuusaste yli 50 prosenttiin. Toimialan kestävyyden varmistamiseksi visiossa todetaan, että toiminnan kasvu ei vaaranna vesien- ja merenhoidon tavoitteiden saavuttamista. Vesiviljelystrategian toteuttamiseksi on tehty kolme strategista valintaa, jotka ohjaavat hallinnon toimintaa ja rahoituksen suuntaamista. Ne ovat 1. Kilpailukykyinen ja kasvuun kannustava toimintaympäristö, 2. Kestävyys ja vastuullisuus ja 3. Kalojen hyvinvointi ja terveys. Lisäksi on tunnistettu kunkin strategisen valinnan mukaisesti käynnistettävät välittömät toimenpiteet. Manner-Suomen vesiviljelystrategian toimenpiteet toteutetaan valtiontalouden kehysten ja valtion talousarvioiden puitteissa. Erityisesti kalatalouden keskeisimmän rahoitusvälineen eli Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston rahoitusta kohdennetaan vesiviljelystrategian vision ja strategisten valintojen mukaan strategian toimeenpanossa.

Esitys

Valtioneuvosto tekee periaatepäätöksen Manner-Suomen vesiviljelystrategiasta 2030

Vaikutukset

Manner-Suomen vesiviljelystrategian yhteiskunnallisena vaikutuksena toimialan tuotanto olisi vuonna 2030 kasvanut 25 milj. kiloon, joka arvoltaan olisi 146 milj. euroa. Toimialan työllistämisvaikutus noin kolminkertaistuisi 575 henkilötyövuoteen kuten myös sen työllistävä kerrannaisvaikutus 2 473 henkilötyövuoteen. Kasvatetun kalan kotimaisuusaste nousisi 28 prosentista 54 prosenttiin. Vesiviljelyn kasvu tapahtuisi kestävästi siten, että vesien ja merenhoidon tavoitteet eivät vaarantuisi.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.