Handlingars offentlighet och begäran om information

Myndighetshandlingar är offentliga, om inte offentligheten särskilt begränsas genom lag. Var och en har rätt att ta del av offentliga handlingar.

Med myndighetshandling avses en handling som innehas av en myndighet och som har upprättats av myndigheten eller av någon som är anställd hos en myndighet eller som har inkommit till en myndighet för behandling av ett visst ärende eller i övrigt inkommit i samband med ett ärende som hör till myndighetens verksamhetsområde eller uppgifter.

Myndigheterna ska utarbeta en beskrivning av handlingars offentlighet. Syftet är att hjälpa dig som behöver information att rikta din begäran om information. Din begäran kan gälla en myndighets handlingar eller tjänster.

Uppgifter och handlingar på webben

Vi publicerar på vår webbplats aktuell information om statsrådets verksamhet. På webbplatsen finns material som hänför sig till genomförandet av regeringsprogrammet, ministeriernas projekt, statsrådets beslut och behandlingen av EU-ärenden i statsrådet. I publikationsarkivet finns publikationer från alla ministerier. Offentlig projektinformation är tillgänglig via det öppna gränssnittet.

Om de offentliga uppgifter du behöver inte går att hitta i dessa källor, kan du be om dem hos statsrådets kansli. Ditt ärende behandlas som en begäran om information. Det registreras i ärendehanteringssystemet och förmedlas vidare till den aktör som behandlar begäran.

Att begära information

Du kan skicka en begäran om information till statsrådets kansli. Vi behandlar begäran så snabbt som möjligt med beaktande av de tidsfrister som anges i offentlighetslagen. För utlämnande av en handling och för framtagande av uppgifter kan en avgift tas ut med stöd av 34 § i offentlighetslagen. Vi underrättar dig om så är fallet.

Om din begäran om information gäller en annan myndighets material, kan vi överföra ärendet till myndigheten i fråga.

Information om och kontaktuppgifter till den myndighet som beslutar om utlämnande av uppgifter

Statsrådets kansli beslutar om utlämnande av sitt informationsmaterial. Om vi inte kan lämna ut en handling, ger vi på begäran ett skriftligt beslut som du kan överklaga hos förvaltningsdomstolen. Begäran om statsrådets kanslis informationsmaterial ska riktas till statsrådets kanslis registratorskontor.

Om du vill kontrollera vilka uppgifter statsrådets kansli har registrerat om dig och vem som behandlar uppgifterna, kan du skicka en begäran om information för att kontrollera dina personuppgifter i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning.

Användning av regeringens material i undersökningssyfte

De handlingar som upprättats eller tagits emot i skötseln av de uppgifter som ministrarna, statssekreterarna som utsetts för ministerns mandatperiod och ministrarnas specialmedarbetare sköter och som inte är myndighetshandlingar som hör till ministeriets ansvarsområde utgör regeringens arkiv. Regeringens handlingar omfattas i huvudsak av undersökningstillstånd. Ansökan om tillstånd till undersökning av handlingarna ska riktas och lämnas till statsrådets kansli.

Ansökan om undersökningstillstånd och anvisningar för hur den ska fyllas i

Statsrådets kanslis informationsmaterial

Statsrådets kanslis informationsmaterial hänför sig till ministeriets uppgifter och ansvarsområden.

Uppgifterna i informationslagren

Ärenderegister

Nedan finns pdf-filer med beskrivningar av de uppgifter som finns i ministeriets ärenderegister.

VAHVA är statsrådets och ministeriernas gemensamma ärendehanteringssystem, som innehåller uppgifter om de ärenden som behandlas vid ministerierna. Systemet innehåller också handlingar som myndigheten tagit emot och upprättat, inklusive metadata.

I VAHVA behandlas också statsförvaltningens EU-ärenden.  
Beskrivning av handlingars offentlighet i VAHVA-systemet 

Ärenden som hänför sig till statsförvaltningens EU-beredning behandlades fram till september 2022 i EUTORI-systemet. EUTORI används tills vidare för sökning av information om tidigare EU-material. 
Beskrivning av handlingars offentlighet i EUTORI-systemet

Statsrådets projektportal är ministeriernas gemensamma jänst för hantering och publicering av projektinformation. Tjänsten innehåller uppgifter och handlingar om ministeriernas lagstiftnings- och utvecklingsprojekt, olika organ och statsrådets strategier och redogörelser.
Beskrivning av handlingars offentlighet i statsrådets projektportal 

Tjänster

Vid ministeriet används också flera andra system för informationshantering i fråga om olika tjänster.

Tallennetut henkilötiedot

Kontaktinformation

kirjaamo VNK
statsrådets kansli, statsrådets förvaltningsenhet, informationssektorn, enheten för informationshantering Telefon:0295160334   E-postadress: [email protected]