EU-domstolsärenden och EU-överträdelseärenden

Europeiska unionens domstol (EU-domstolen) ser till att tolkningen och tillämpningen av unionens grundfördrag sker på ett lagenligt sätt. EU-domstolen säkerställer att unionsrätten tolkas och tillämpas på samma sätt i hela EU.

Med EU-överträdelseärenden avses ett förfarande som kommissionen inleder mot en medlemsstat som brutit mot sina medlemskapsförpliktelser. Syftet med förfarandet är att nå samförstånd mellan medlemsstaten och kommissionen utan att ärendet förs till domstolen för avgörande.

Statsrådets kansli företräder Finland i EU-domstolsärenden och EU-överträdelseärenden. De ställningstaganden som framförs i EU-domstolen och svaren till kommissionen i EU-överträdelseärenden bereds under ledning av statsrådets kansli i samarbete med företrädare för de behöriga ministerierna. Ärendena kan gälla flera ministeriers ansvarsområden. Finlands ståndpunkter i EU-domstolen och i EU-överträdelseärenden behandlas också inom ramen för samordningssystemet för EU-ärenden.

I EU-domstolen företräds Finland av ett statsombud eller av ombudets ersättare. Finlands statsombud i EU-domstolen är chefen för enheten för EU-domstolsärenden vid statsrådets kansli.

EU-domstolsärenden

EU-domstolen består av domstolen och tribunalen, som båda finns i Luxemburg.

En medlemsstat kan uppträda i flera olika roller vid EU-domstolen:

  • Den kan väcka talan mot ett EU-organ eller en annan medlemsstat.
  • Den kan tvingas uppträda som svarande vid domstolen i ett ärende som gäller fördragsbrott med Europeiska kommissionen som kärande.
  •  Den har rätt att lämna synpunkter i förhandsavgöranden där den nationella domstolen har bett om EU-domstolens avgörande i tolkningen av unionsrätten eller dess behörighet i ett huvudmål som är anhängigt vid den nationella domstolen.
  • Den har rätt att uppträda som intervenient i alla mål som är anhängiga vid EU-domstolen.

EU-överträdelseärenden

Ett överträdelseförfarande inleds med att kommissionen skickar en formell underrättelse till medlemsstaten. Om medlemsstatens svar på den formella underrättelsen inte tillfredsställer kommissionen lämnar den ett motiverat yttrande till medlemsstaten, varefter den kan väcka talan mot medlemsstaten i EU-domstolen.

Kontaktinformation

Henriikka Leppo, lagstiftningsråd 
statsrådets kansli, avdelningen för EU-ärenden, EU-tuomioistuinasioiden yksikkö Telefon:0295161083   E-postadress: