Statens ägarstyrning och ägarpolitik

Statens ägarpolitik är aktiv, öppen och pragmatisk. Staten utvecklar sina bolagsinnehav med de medel som den som ansvarsfull ägare har och eftersträvar en långsiktig ökning av ägarvärdet. Utgångspunkten för ägarpolitiken är regeringsprogrammet. Regeringsprogrammet genomförs med stöd av det ägarpolitiska principbeslutet, som uppdateras varje regeringsperiod.

Avdelningen för ägarstyrning vid statsrådets kansli ansvarar för beredningen och verkställigheten av riktlinjerna för ägarpolitiken. Till avdelningens uppgifter hör beredningen och verkställigheten av statens ägarpolitik inom hela statsrådet samt ägarstyrningen av de bolag som statsrådets kansli ansvarar för.

Statens viktigaste redskap som ägare är att självständigt bereda en ägarstrategi och att utveckla god förvaltningssed.

Lagstiftning

Statens ägarpolitik och ägarstyrning baserar sig på lagen om statens bolagsinnehav och ägarstyrning (1368/2007) och lagen om ändring av lagen om statens bolagsinnehav och ägarstyrning (1315/2016). Lagstiftningen tillämpas på beslutsfattande som gäller statens bolagsinnehav och på statens ägarstyrning i bolag med statlig majoritet och i statens intressebolag.

Genom lagen fastställs riksdagens och statsrådets behörighet vid förvärv av eller avstående från bestämmande inflytande. Dessutom fastställs behörighetsfördelningen mellan statsrådets allmänna sammanträde och det ministerium som svarar för ägarstyrningen. I lagen preciseras också bestämmelserna om aktieförsäljning och företagsarrangemang.

Riksdagen beslutar i vilka bolag staten kan avstå från sitt innehav (röstetalet i bolaget 100 %, 50,1 % eller 33,4 %). Riksdagen beslutar också om förvärv av bestämmande inflytande för staten om det är fråga om ett betydande företag.

Statsrådet beslutar om statens innehav, det vill säga om aktieköp och aktieförsäljning. Det ministerium som svarar för ägarstyrningen beslutar å sin sida om de flesta frågor som gäller ägarstyrningen och utövandet av ägarmakten.

Övrig lagstiftning

Vissa statsägda bolag regleras förutom genom lagen om statens bolagsinnehav och ägarstyrning också genom speciallagstiftningen inom sitt eget område. Sådan lagstiftning är bland annat lagarna om statens specialfinansieringsbolag och alkohollagstiftningen.

Alla aktiebolags verksamhet baserar sig på aktiebolagslagen. Offentligt noterade bolag är dessutom skyldiga att iaktta värdepappersmarknadslagen och Finansinspektionens och Helsingfors Fondbörs anvisningar.

God förvaltningssed

Med god förvaltningssed, eller corporate governance, avses en bra och välfungerande helhet av beslutanderätt och tillsyn. I statens ägarstyrning iakttas anvisningarna OECD Principles of Corporate Governance, som baserar sig på OECD-ländernas samarbete.