Beslutsfattande

På webbsidorna publiceras på förhand föredragningslistor för statsrådets allmänna sammanträden och för föredragningar för republikens president samt kalenderuppgifter om kommande sessioner. Efter sessionerna publiceras även pressmeddelanden med referat av alla offentliga beslut och ministeriernas pressmeddelanden om de viktigaste besluten.

Beslut på finska

Statsrådets allmänna sammanträde 20.6.2018
I lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt föreslås reformer som förbättrar barnets ställning

20.6.2018 13.39
JM
I lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt föreslås reformer som förbättrar barnets ställning

Regeringen föreslår att lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt ska revideras. De föreslagna ändringarna syftar till att förbättra barnets rätt att delta i behandlingen av ärenden som gäller honom eller henne och uppdatera lagen så att den motsvarar de förändringar som skett i samhället, såsom den allt större mångfalden av familjer.
Beslut vid statsrådets allmänna sammanträde (på finska)