Beslutsfattande

På webbsidorna publiceras på förhand föredragningslistor för statsrådets allmänna sammanträden och för föredragningar för republikens president samt kalenderuppgifter om kommande sessioner. Efter sessionerna publiceras ministeriernas pressmeddelanden om de viktigaste besluten. Statsrådets finskspråkiga nyhetsbrev med information om beslut utkommer varje torsdag. Det går att prenumerera på nyhetsbrevet och få det som utskick per e-post.

Beslut på finska

Statsrådets allmänna sammanträde 21.3.2019
Nya sätt att trygga och utveckla tillgången till kommersiella tjänster på glesbygden prövas genom försök

21.3.2019 14.08
JSM
Nya sätt att trygga och utveckla tillgången till kommersiella tjänster på glesbygden prövas genom försök

Statsrådet utfärdade på torsdag en förordning om stöd för dagligvarubutikstjänster i form av mångservicecenter i glest bebyggda landsbygdsområden 2019–2021. Målet med stödet är att förbättra verksamhetsförutsättningarna för bybutiker på glesbygden och på så sätt trygga tillgången till tjänster för invånarna i områdena. 
Beslut vid statsrådets allmänna sammanträde (delvis på svenska)Statsrådets allmänna sammanträde 14.3.2109
Ändringar i lagen om integritetsskydd i arbetslivet

14.3.2019 15.22
ANM
Ändringar i lagen om integritetsskydd i arbetslivet

I lagen om integritetsskydd i arbetslivet görs ändringar på grund av EU:s dataskyddsförordning och ändringar som gjorts i den nationella dataskyddslagstiftningen. Ändringarna är i huvudsak av teknisk natur eller preciserande. I lagen preciseras också att arbetsgivaren får samla in uppgifter om en arbetstagare utan arbetstagarens samtycke endast i de fall som det föreskrivs särskilt om i lag. Ändringarna i lagen om integritetsskydd i arbetslivet träder i kraft den 1 april 2019.
Beslut vid statsrådets allmänna sammanträde (delvis på svenska)