Regeringsbildningen

Processen för att bilda en ny regering inleds efter att riksdagen har konstituerat sig och riksmötet har öppnats. En företrädare för den riksdagsgrupp som i valet fått in flest ledamöter i riksdagen sammankallar grupperna till förhandlingar där man kommer överens om vem som ska leda regeringssonderingarna.

Regeringssonderaren ställer frågor till riksdagsgrupperna för att kartlägga partiernas åsikter om de ärenden som sonderaren tycker är viktiga för att kunna bilda regering. Regeringssonderaren meddelar utifrån svaren och diskussionerna vilka riksdagsgrupper som inleder förhandlingar för att bilda en ny regering.

Regeringsförhandlingarna, som under senaste årtionden har ordnats i Ständerhuset, går ut på att olika grupper med företrädare för partierna diskuterar regeringens gemensamma mål. Grupperna hör också olika experter och företrädare för intressegrupper. Ett parti kan avbryta förhandlingarna för sin del och regeringssonderaren kan bjuda in nya grupper av partiföreträdare till förhandlingar. Också regeringssonderaren kan bytas ut, och då börjar regeringen bildas på nya grunder.

Regeringsprogrammet och utnämning av regeringen

Vid regeringsförhandlingarna avtalas om regeringsprogrammet, som är en politisk handlingsplan som godkänns av regeringspartierna. I programmet kommer partierna överens om regeringens mål och viktigaste uppgifter. Dessutom kommer partierna överens om antalet ministrar, om fördelningen av ministerposterna och om arbetsfördelningen mellan partierna.

Republikens president meddelar riksdagen vem som är statsministerkandidat, och riksdagen väljer statsministern. Om kandidaten vid öppen omröstning i riksdagen får mer än hälften av rösterna, väljs han eller hon till statsminister.

Ministrarna utnämns till sina uppgifter genom republikens presidents öppna brev. I det öppna brevet anges vem som utnämns till statsminister och ministrar. Där anges också till vilken ministerpost personerna förordnas eller vilket ministeriums ärenden de ska behandla. Ministrarna ska vara finska medborgare som är kända för redbarhet och skicklighet.

Presidenten utnämner statsministern och regeringens övriga ministrar vid föredragning för republikens president. Den avgående regeringens ministrar beviljas avsked vid samma föredragning.

Regeringens konstituerande sammanträde och sittordning

Den nya regeringen samlas till sitt konstituerande sammanträde omedelbart efter utnämningen. Sammanträdet inleds med att ministrarna avlägger tjänsteed eller avger tjänsteförsäkran samt avger domarförsäkran, om de inte gjort det förr. Vid sammanträdet beslutar regeringen också om arbetsfördelningen mellan ministrar vid samma ministerium, om de lagstadgade ministerutskottens sammansättningar och om statsministerns och de övriga ministrarnas ställföreträdare.

För statsrådets allmänna sammanträden och presidentföredragningarna görs upp en sittordning baserad på ministrarnas tjänsteålder. Tjänsteåldern bestäms så att först kommer statsministern och statsministerns ställföreträdare, som förordnats av statsrådet. Därefter följer de som tidigare varit ministrar enligt antalet ministerdagar. Tjänsteåldern för övriga ministrar påverkas bland annat av deras uppgifter som Europaparlamentariker och riksdagsledamot och av andra uppgifter i riksdagen och partiet.

Förtroende för regeringen och beviljande av avsked

Regeringsprogrammet överlämnas till riksdagen i form av ett meddelande. Efter att ha debatterat meddelandet röstar riksdagen om förtroende för regeringen.

Presidenten beviljar på begäran statsrådet eller en minister avsked. Om hela statsrådet eller en minister inte har riksdagens förtroende, beviljar presidenten avsked utan begäran. På initiativ av statsministern kan presidenten bevilja en minister avsked också av någon annan orsak.

Efter val begär den avgående regeringen avsked och fortsätter som expeditionsministär till dess att en ny regering utnämns.