Information om webbtjänsten 

1 Tjänstens innehåll

Statsrådet.fi är regeringens och statsministerns huvudsakliga kommunikationskanal. Webbplatsen innehåller aktuell och grundläggande information om statsrådets verksamhet, bland annat ministeriernas pressmeddelanden, statsrådets offentliga beslutsmaterial, webbsändningar från informationsmöten samt information om regeringen och genomförandet av regeringsprogrammet. Webbplatsens språkversioner är finska, svenska och engelska och av dem är den finska versionen den mest omfattande.

Media.valtioneuvosto.fi är en webbtjänst som är avsedd för redaktionerna och som kräver registrering. Innehållet i statsrådets medietjänst framställs av ministerierna, republikens presidents kansli och justitiekanslersämbetet. Webbtjänsten innehåller bland annat inbjudningar till informationsmöten och andra evenemang samt kontaktuppgifter. Webbplatsen är tillgänglig på finska, men aktualitetsmaterial finns också på svenska och engelska.

Vnk.fi är statsrådets kanslis webbplats. Webbplatsen innehåller information om ministeriets verksamhet och projekt och om aktuella ärenden. Centrala innehåll anknyter till EU-ärenden, statens ägarstyrning, förvaltningsövergripande samarbete och tjänster för statsrådet. Webbplatsens språkversioner är finska, svenska och engelska och av dem är den finska versionen den mest omfattande.

Statsrådets kansli ansvarar för de olika webbplatserna, som förvaltas av statsrådets kommunikationsavdelning vid statsrådets kansli.

Ytterligare information ger statsrådets kommunikationsavdelning på adressen info.vnk(a)gov.fi.

Sökfunktion

Sökfunktionen finns högst upp på sidan. En snabbsökning söker med alla givna sökord och på webbplatsens språk. Mellan sökorden infogas automatiskt den booleska operatorn 'OCH'. Du behöver inte skriva hela ordet i sökningen.

Webbläsare och terminalutrustning

Webbplatsen är responsiv och innehållet anpassas enligt terminalutrustningen. Sidorna ser bäst ut när du använder nyare webbläsare. Webbplatsen kan också användas med äldre webbläsare, men då är inte alla egenskaper nödvändigtvis tillgängliga fullt ut.

Nedladdningar av filer och läsprogram

För att läsa pdf-filer behöver du programmet Adobe Reader, som du kan ladda ner gratis här.

För att läsa epub-filer behöver du ett läsprogram som stöds av terminalutrustningen.

På webbsidan inbäddas direkta webbsändningar och videoinspelningar som tillhandahålls som direkta uppspelningar från en särskild server i den form som terminalutrustningen stöder.

Webbtjänsten tillhandahåller material som RSS-flöden.

2 Användningsvillkor

Läs dessa användningsvillkor noga. Genom att använda webbplatsen godkänner du användningsvillkoren som sådana.

Upphovsrätt och nyttjanderätt

Rättigheterna till det text- och bildmaterial som publiceras på webbplatsen innehas av statsrådets kansli eller någon annan informationsproducent som anges i samband med materialet. Upphovsrätten till exempelvis pressmeddelanden innehas av det ministerium som uppges i uppgifterna om utgivaren.

Om kommersiell användning av materialet måste avtalas särskilt med statsrådets kansli.

Du får använda webbplatsens textmaterial och länka till sidorna i sammanhang där god sed iakttas, förutsatt att källan uppges.

Nyttjanderätten till bilderna innehas av statsrådets kansli. Bilderna är avsedda för nyheter och annan informationsförmedling. Det är också möjligt att särskilt komma överens om användning i till exempel läroböcker.

I samband med publiceringen av bilderna ska namnet på fotografen och innehavaren av nyttjanderätten anges. Bilderna får inte behandlas eller ändras utan lov. De får inte heller utnyttjas på ett olämpligt sätt eller på ett sätt som strider mot god sed, eller användas i marknadsföring eller reklam eller i andra kommersiella syften. Användaren får inte överföra publiceringsrätten till tredje part.

Dataskydd och hantering av personuppgifter

Statsrådets kansli har förbundit sig att skydda användarnas personliga integritet och personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning.
Dataskydd i statstådets kansli

Kakor (cookies)

En kaka (eller cookie) är en textfil som webbläsaren sparar på din dator, surfplatta eller telefon. Denna webbplats använder både kakor som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera och kakor för besöksstatistik och kvalitetskontroll.
Kakor på webbplatsen

Juridiskt förbehåll

Statsrådets kansli ansvarar för webbplatsen. Varje ministerium ansvarar för innehållet i de pressmeddelanden och tal som de förmedlar genom webbplatsen.

Statsrådets kansli strävar efter att innehållet på webbplatsen är så tillförlitligt och aktuellt som möjligt. Statsrådets kansli ansvarar inte för kostnader eller skador som orsakas användaren till följd av eventuella fel i innehållet på webbplatsen. Ministeriet ansvarar inte heller för sådana olägenheter som beror på tekniska störningar eller för sådant material som har producerats externt och som webbplatsen har länkar till.

När du via en länk går över till en annan webbplats tillämpas den webbplatsens egna användningsvillkor. Statsrådets kansli ansvarar inte för uppdateringen av utomstående parters webbplatser, publikationerna på dessa webbplatser eller tillförlitligheten i informationen på webbplatserna. En länk från statsrådets kanslis webbplats till en utomstående webbplats innebär inte att statsrådets kansli på något sätt ansvarar för webbplatsens verksamhet eller för produkter eller tjänster som erbjuds eller nämns på den webbplatsen.

Statsrådets kansli har rätt, men inte skyldighet, att följa och se över sådana delar av webbplatsen där användarna överför eller förmedlar meddelanden samt innehållet i denna kommunikation. Statsrådets kansli ansvarar inte för kommunikationens innehåll oberoende av om lagar som gäller upphovsrätt, ärekränkning, integritet eller andra lagar tillämpas på det. Statsrådets kansli kan efter eget omdöme avlägsna sådant material som användare fört in på webbplatsen och som det anser vara osakligt.

Statsrådets kansli betalar inte ersättning eller arvode för användningen av en webbplats eller den information som erbjuds genom webbplatsen. Innehavaren till en webbplats beviljar statsrådets kansli rätten att utan något arvode obegränsat och globalt använda och bearbeta allt sådant material.

Statsrådets kansli kan inte garantera konfidentialiteten för meddelanden som skickas i öppna nät. Användarna bör undvika att skicka konfidentiella uppgifter per e-post.

Webbplatsens material kan inte betraktas som ett erbjudande, en uppmaning eller en utfästelse som är bindande för statsrådets kansli.

Statsrådets kansli förbehåller sig rätten att uppdatera, se över och ändra användningsvillkoren och webbplatsens innehåll och utseende. Användaren uppmanas att med jämna mellanrum kontrollera de gällande användningsvillkoren på denna sida. Statsrådets kansli har när som helst rätt att utan anmälan avbryta webbplatsens verksamhet till exempel på grund av service-, reparations- eller uppdateringsåtgärder.

Användaren förbinder sig att till fullt belopp ersätta all eventuell skada som han eller hon orsakat genom verksamhet som strider mot användningsvillkoren.

Om något av dessa användningsvillkor anses strida mot en tvingande bestämmelse i lag eller på något annat sätt är ogenomförbart inverkar detta dock inte i övrigt på giltigheten i dessa användningsvillkor.

På användningsvillkoren och tolkningen av dem tillämpas finsk lagstiftning, med undantag för bestämmelserna om lagval.

Sociala insticksprogram

På webbplatsen finns insticksprogram för sociala medier, till exempel inbäddade Youtube-videor. Tredje parters insticksprogram körs från deras egna servrar. På programmen tillämpas den tredje partens användarvillkor och andra villkor.

Insticksprogrammen förmedlar inte information om användaren till tjänsteleverantörerna om de inte används.