Verksamhetsmodell för hållbarhetsbedömning

Statsrådets kansli utvecklar en verksamhetsmodell för hållbarhetsbedömning för statsrådet och samhället. Bedömningen ska ge aktuell information om hållbarhetsläget samt om betydande risker och möjligheter under de följande 5–10 åren.

Målet är att stödja en systematisk prognostisering och hantering av hållbarhetsutmaningar samt skapa en klar uppfattning av utmaningarnas nuläge, framtid och beroendeförhållanden. Bedömningen stäcker sig över förvaltningsgränserna och flera valperioder. Bedömningen omfattar inte regeringens åtgärder eller hur väl de lyckats.

I stället för de traditionella tre hållbarhetsperspektiven bedöms utmaningarna och lägesbilden ur fem perspektiv:

  1. ekologisk hållbarhet
  2. mänsklig och kulturell hållbarhet
  3. social och hälsomässig hållbarhet
  4. ekonomisk hållbarhet
  5. hållbarhet i fråga om säkerhet, rättsstaten och demokrati

Utnyttjande av verksamhetsmodellen

Verksamhetsmodellen kan utnyttjas i statsrådet till exempel i lägesbildsarbetet, strategiprocesserna, olika utredningar och prioriteringar samt som stöd för utvärderingen av åtgärderna och i betänkanden som gäller hållbarhet. I arbetet deltar ett stort antal sakkunniga från olika ministerier, forskningsorganisationer och andra sektorer.

Avsikten är att årligen publicera en rapport om Finlands tillstånd – mot hållbar framgång. Den första rapporten publiceras vid årsskiftet 2024–2025. Arbetet inleds med ett diskussionsinitiativ som publicerades i maj 2024 och som beskriver konceptets idé, mål och metoder i allmänhet med några exempel. Ett sammandrag av publikationen finns på svenska.

Ytterligare information

Saara Tamminen, ledande sakkunnig 
statsrådets kansli, strategiavdelningen, ­­Enheten för planering av samhällspolitiken Telefon:0295160895   E-postadress:


Ilpo Airio, ledande sakkunnig 
statsrådets kansli, strategiavdelningen, enheten för regeringspolitik Telefon:0295160782   E-postadress: