Skip to content
Media
Valtioneuvosto frontpage

Prime Minister’s announcement on the plan for the controlled dismantling of restrictions and recommendations put in place due to the COVID-19 epidemic

Government Communications Department
Publication date 28.4.2021 14.07 | Published in English on 28.4.2021 at 16.18
Prime Minister's Announcement

Presentation speech, Parliament, 28 April 2021. Changes possible during the speech. To be published upon delivery.

Arvoisa puhemies,

Hallitus julkaisi 9. huhtikuuta suunnitelmaluonnoksen rajoitusten purkamiseksi kesää kohti. Suunnitelmaluonnosta käsiteltiin myös yhdessä kaikkien eduskuntapuolueiden kanssa 8. huhtikuuta ennen sen julkaisua. Julkaisun yhteydessä käynnistettiin viikon mittainen avoin kommentti- ja lausuntokierros Ota kantaa -palvelussa. Kommentteja ja lausuntoja saatiin yhteensä 2141, joista yhteisöjen antamia lausuntoja oli 115. Näiden lisäksi erillislausuntoja saatiin 29. Järjestimme myös kaksi kuulemistilaisuutta, yhden työmarkkinajärjestöille ja toisen kuntatoimijoille. Kansalaisten mielipiteitä purkamissuunnitelmasta selvitettiin Otakantaa.fi-kommentointimahdollisuuden lisäksi kyselytutkimuksella, jotta ihmisten ääni saataisiin laajasti kuuluviin.

Avoin kommentointimahdollisuus toi valmisteluun tärkeitä näkökulmia. Saimme arvokasta tietoa siitä, miten ihmiset ovat kokeneet rajoitukset ja suositukset ja mitä odotuksia niiden purkamiseen kohdistuu. Kyselytutkimuksen mukaan enemmistö kansalaisista suhtautui koronaepidemiaan ja sen vuoksi tehtyihin rajoituksiin kärsivällisesti.

Kommenttikierroksen perusteella tärkeät teemat erottuivat selvästi. Vastauksissa korostui esimerkiksi huoli lapsiin ja nuoriin kohdistuvista rajoituksista, ja näitä toivottiin purettavan ensimmäisenä. Tapahtumien avaamiseen toivottiin selkeitä ohjeita ja ratkaisuja. Useissa palautteissa korostettiin alueellista päätösvaltaa, alueiden erojen huomioimista rajoitusten purkamisessa ja rajoitustoimien kohdentamista alueellisesti.

Hallituksen suunnitelmaan tehtiin saadun palautteen perusteella useita täsmennyksiä. Hallitus hyväksyi suunnitelman 20. huhtikuuta neuvottelussaan.


Arvoisa puhemies,

Suunnitelman tarkoituksena on toimia suuntaa-antavana työkaluna hallitukselle ja alueellisille viranomaisille rajoitusten hallittuun ja vaiheittaiseen purkamiseen, sekä luoda näkymä tulevista kuukausista kansalaisille, yrityksille ja yhteisöille.

Rajoituksia ei voi purkaa huolettomasti tai ennenaikaisesti. Rajoitusten hallittu purkaminen edellyttää, että me kaikki kannamme vastuuta voimassa olevien rajoitusten ja suositusten noudattamisesta. Mikäli onnistumme pitämään epidemiatilanteen nyt hallinnassa, voidaan rajoituksia purkaa kevään edetessä ja kesään tultaessa. Epidemian hallinta yhdessä rokotusten edistymisen kanssa voi tarkoittaa kesää, joka on lähellä normaalia.

Rajoituksia puretaan epidemiologisen tilanteen sallimissa rajoissa. Suunnitelmat yhteiskunnan avaamiseksi perustuvat käytettävissä olevaan tutkimustietoon, mallinnuksiin, ennusteisiin ja seurantaan sekä näiden perusteella tehtävään kokonaisharkintaan. Suunnitelma sisältää rajoitustoimien purkamisen periaatteet, epidemiologiset edellytykset, tavoiteaikataulun ja vaiheet, joissa rajoitukset puretaan.

Rajoituksia puretaan suuntaa antavan tavoiteaikataulun mukaisesti. Suuntaviivat rajoitusten purkamiselle ovat kuukausikohtaiset. Tämä johtuu siitä, että epidemian kulku on vaikeasti ennustettava ja epidemiatilanne maan eri alueilla on hyvinkin erilainen. Hallitus arvioi kahden viikon välein rajoitusten purkamisen edellytyksiä ja päivittää tavoiteaikataulua. Näin tietoa rajoitusten purkamisen epidemiologisista vaikutuksista pystytään hyödyntämään. Mikäli tilanne paranee nopeammin kuin suunnitelmassa on ennakoitu, voidaan rajoituksia purkaa aiemmin. On myös mahdollista, että joillain alueilla rajoituksia joudutaan myös jatkamaan, palauttamaan tai kiristämään uudelleen, jos epidemiatilanne heikkenee.

Keskeinen periaate suunnitelman taustalla on, että rajoituksia tulisi purkaa pääsääntöisesti käänteisessä järjestyksessä niiden asettamiseen nähden. Huomioon tulee kuitenkin ottaa myös kertyneet tiedot eri rajoitustoimien vaikuttavuudesta. Lisäksi rajoitusten purkamisessa huomioidaan lapset ja nuoret ensin -periaate, ja siten rajoitusten purkaminen aloitetaan lasten ja nuorten toiminnasta. Hallitus pitää myös tärkeänä, että rokotesuojasta saatavan tiedon perusteella päivitetään ikäihmisiä koskevia rajoituksia ja suosituksia.


Arvoisa puhemies,

Valtioneuvosto antoi yleisistunnossaan tiistaina 27. huhtikuuta asetukset valmiuslain toimivaltuuksien käytön kumoamisesta ja totesi, että maassa eivät enää vallitse valmiuslain 3 §:ssä tarkoitetut poikkeusolot. Hallitus katsoo, että koronavirusepidemia on hallittavissa viranomaisten säännönmukaisin toimivaltuuksin.

Uusien koronavirustapausten määrä on kääntynyt viimeisen viiden viikon aikana selvästi laskuun, mikä on merkki siitä, että Suomessa epidemia on tällä hetkellä rauhoittumassa. Rokotuskattavuuden kasvaessa pienenee myös riski vakaville tautitapauksille.


Arvoisa puhemies,

Ravintolat avattiin asiakkaille kaikkialla Suomessa 19.4. Voimassa on kuitenkin edelleen tiukkoja rajoituksia, jotka koskevat aukioloa, anniskeluaikoja, asiakkaiden oleskelua ja liikkumista ravintolan tiloissa sekä asiakaspaikkamääriä.

Perusopetuksessa ja toisella asteella on voitu siirtyä jo huhtikuun aikana asteittain lähiopetukseen kuitenkin terveysturvallisuudesta tarkasti huolehtien, ja lasten ja nuorten ryhmäharrastustoimintaa ulkona on voitu jatkaa.

Epidemiatilanteen edelleen parantuessa voidaan toukokuussa avata tiloja kuten kirjastoja ja museoita terveysturvallisin järjestelyin. Myös aikuisten ulkona tapahtuvaa ryhmäharrastustoimintaa voitaisiin avata toukokuun lopussa tai kesäkuun alussa. Toukokuun loppuun mennessä voidaan myös avata rajayhteisöjen välinen liikenne Suomen ja Ruotsin sekä Suomen ja Norjan välisillä maarajoilla, mikäli maiden epidemiatilanne sen mahdollistaa.

Kesäkuussa mahdolliseksi voisi tulla kokoontumisrajoitusten sekä ravintoloita koskevien asiakaspaikka- ja aukiolorajoitusten lieventäminen. Ulkona tapahtuvia lasten ja nuorten kilpailu- ja harrastetapahtumia sekä kesäleirejä voitaisiin pitää. Kesäkuun aikana voitaisiin alkaa järjestää myös lasten ja nuorten sisätiloissa tapahtuvaa harrastustoimintaa.

Yleisötilaisuuksia voitaisiin järjestää osallistujarajoituksin. Sisärajarajoituksia lievennettäisiin siten, että avattaisiin työmatkaliikenne sekä perheiden ja sukulaisten matkustaminen. Rajojen terveysturvallisuudesta on kuitenkin huolehdittava vielä pitkään, ja rokotetodistus tulee osaksi matkustamista. Suomi tukee ja edistää EU:n yhteisen rokotetodistuksen kehittämistä.


Arvoisa puhemies,

Arviomme on, että heinä-elokuussa työikäinen väestö on saanut ensimmäisen rokoteannoksen sekä ikääntyneet ja riskiryhmiin kuuluvat jo toisen rokoteannoksen. Heinä-elokuussa voisimme lieventää tai jopa poistaa kokoontumisrajoituksia sekä yleisötilaisuuksien osallistujarajoituksia. Elokuussa avattaisiin mahdollisesti myös kolmansien maiden työmatkaliikennettä, mutta tähän liittyy vielä paljon epävarmuuksia. Tavoitellun aikataulun toteutumiseen matkustusrajoituksissa vaikuttaa epidemiatilanteen ja rokotekattavuuden lisäksi myös EU:n yhteinen linja kolmansista maista suuntautuvassa matkustamisessa.

Vaikka epidemiatilanne Suomessa on viimeviikkoina mennyt parempaan suuntaan, on meidän silti varauduttava myös siihen, että tilanne voi muuttua. Lisäksi naapurimaiden tilannetta tulee seurata tarkoin. Jokainen meistä voi vaikuttaa vastuullisesti toimimalla siihen, että kesä olisi meille kaikille parempi. Valtioneuvosto seuraa tilannetta säännöllisesti myös koko kesän, ja tilanteen muutoksiin on valmius reagoida tarvittaessa nopeasti. On mahdollista, että esimerkiksi elokuun lopussa tartuntojen määrä saattaa hiljalleen nousta, kun kontaktit etenkin oppilaitoksissa ja työpaikoilla lisääntyvät. Syksyn epidemiatilanteeseen varautumista ja sitä koskevia suunnitelmia tarkastellaan elokuun alussa.

 
Back to top