Skip to content
Government and ministries
Media

Valtioneuvoston yleisistunto 17.8.2017

Government Communications Department
17.8.2017 13.10
Tiedote 359/2017

Luettelossa ovat valtioneuvoston julkiset päätökset.

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 17.8.2017 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Ukrainan välisen assosiaatiosopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Assosiaatiosopimus, laki (535/2015) ja asetus tulevat voimaan 1.9.2017. (UM lähetystöneuvos Päivi Peltokoski 0295 351 523)

Valtioneuvoston asetus rajavartiolaitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 26 §:n muuttamisesta. Rajavartiolaitoksen esiupseerin kelpoisuusvaatimuksia muutetaan niin, että upseerin jatkotutkintoa opiskelevat upseerit voidaan nimittää Rajavartiolaitoksen esiupseerin virkaan yleisesikuntaupseerikurssin opintojen ensimmäisen opintovuoden opintojen hyväksytyn suorittamisen jälkeen, ilman esiupseerikurssin suorittamista. Esiupseerikurssi on nykyään täydennyskoulutuskurssi eikä osa yleisesikuntaupseerin opintoja. Asetus tulee voimaan 1.9.2017. (SM lainsäädäntöneuvos Jaana Heikkinen 0295 421 603)

Valtioneuvoston asetus Elohopeaa koskevan Minamatan yleissopimuksen voimaansaattamisesta. Sopimus ja asetus tulevat voimaan 30.8.2017. (YM hallitussihteeri Charlotta von Troil 0295 250 364)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 17.8.2017 seuraavat päätökset:

Päätös myöntää Elisa Oyj:lle ja Telia Finland Oyj:lle verkkotoimiluvat verkkopalvelun tarjontaan digitaalisessa matkaviestinverkossa 900 ja 1800 megahertsin taajuusalueilla Manner-Suomessa. Myönnettävien toimilupien tavoitteena on muun muassa edistää palvelujen tarjontaa ja käyttöä viestintäverkoissa ja turvata radiotaajuuksien tehokas käyttö. Toimiluvat myönnetään ajalle 7.11.2017-31.12.2019. (LVM viestintäneuvos Kaisa Laitinen 0295 342 608)

Päätös myöntää Ilkka Kaukorannalle ero työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan työelämän ja työmarkkinoiden olosuhteita tuntevan jäsenen tehtävästä ja määrätä hänen tilalleen sosiaalipoliittinen asiantuntija Tuuli Salonen 1.9.2017 lukien lautakunnan 31.12.2021 päättyväksi toimikaudeksi. (STM hallitussihteeri Inka Hassinen 0295 163 187)

Päätös vapauttaa osastopäällikkö Outi Antila sairausvakuutusasiain neuvottelukunnan sosiaali- ja terveysministeriötä edustavan jäsenen tehtävästä ja johtaja Liisa Siika-aho hänen henkilökohtaisen varajäsenensä tehtävästä ja määrätä sairausvakuutusasiain neuvottelukunnan sosiaali- ja terveysministeriötä edustavan jäsenen tehtävään johtaja Liisa Siika-aho ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen hallitusneuvos Pekka Humalto sekä vapauttaa lakimies Miia Kannisto sairausvakuutusasiain neuvottelukunnan jäsenenä toimivan asiantuntijalääkäri Jan Schugkin henkilökohtaisen varajäsenen tehtävästä ja määrätä hänen tilalleen asiantuntija Eveliina Vigelius neuvottelukunnan 30.4.2019 päättyväksi toimikaudeksi. (STM hallitussihteeri Anu Kangasjärvi 0295 163 224)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 17.8.2017 seuraavat nimitysasiat:

Oikeustieteen kandidaatti Petri Knape sisäministeriön poliisijohtajan määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.9.2017-31.12.2020. (SM johtava asiantuntija Tuija Saari 0295 488 566)

Valtioneuvosto myönsi Osmo Kalevi Rönnylle virkavapautta maa- ja metsätalousministeriön neuvottelevan virkamiehen virasta 1.9.2017-31.8.2020. (MMM neuvotteleva virkamies Toni Tuomainen 0295 162 052)

Valtioneuvosto myönsi Kimmo Petteri Närhiselle virkavapautta maa- ja metsätalousministeriön neuvottelevan virkamiehen virasta 1.9.2017-31.8.2020. (MMM neuvotteleva virkamies Toni Tuomainen 0295 162 052)

Oikeustieteen kandidaatti, varatuomari Antti Juha Neimala Kilpailu- ja kuluttajaviraston kuluttaja-asioiden vastuualueen ylijohtajan virkaan 1.1.2018 - 31.12.2022. (TEM henkilöstö- ja hallintojohtaja Heidi Nummela 0295 047 988)
Tiedote

Oikeustieteen lisensiaatti, kauppatieteiden tohtori, varatuomari Timo-Jaakko Uotila työ- ja elinkeinoministeriön hallitussihteerin määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.9.2017 - 31.12.2018. (TEM henkilöstö- ja hallintojohtaja Heidi Nummela 0295 047 988)

Back to top