Skip to content
Government and ministries
Media
Menu

Statsminister Katainen: Expertgruppens bedömning en god utgångspunkt för vårens

Government Communications Department 13.2.2014 11.06
Pressmeddelande 56/2014

Den finanspolitiska expertgrupp, som statsminister Katainen tillsatte i december offentliggjorde i dag den bedömning av de finanspolitiska besluten som den lämnat till ekonomiska rådet i dag. Statsminister Katainen anser att experternas bedömning är en god utgångspunkt för vårens ekonomiska beslut.

– Expertgruppens bedömning ger en god grund för ett brett nationellt samförstånd om hur vi ska minska skuldsättningen. Det centrala budskapet i bedömningen är att statsskulden inte kommer att minska utan nya nedskärningar och skattehöjningar på grovt räknat 3 miljarder euro, säger Katainen.

– Som expertgruppen konstaterar i sin bedömning måste man överväga innehållet i anpassningsåtgärderna noga, för att åtgärdernas negativa konsekvenser för sysselsättningen och tillväxten ska vara så små som möjligt, konstaterar Katainen.

Regeringen har i sitt program förbundit sig att minska skuldsättningen före 2015. Expertgruppen bedömer dock att om alla anpassningsåtgärder på cirka 3 miljarder euro genomförs 2015 försvagas den ekonomiska tillväxten och sysselsättningen betydligt. Därför förordar gruppen att åtgärderna periodiseras över åren 2015–2017, under förutsättning att regeringen preciserar anpassningsåtgärderna noga och genomför det strukturpolitiska programmet målmedvetet och med framförhållning. Gruppen föreslår också att regeringen lämnar de lagstiftningsförslag som krävs om samtliga anpassningsåtgärder så att beslut om dem kan fattas inom den pågående riksdagsperioden.

– Regeringen fattar beslut om anpassningsåtgärderna enligt den tidsplan som meddelats tidigare. En diskussion om expertgruppens bedömning kommer att föras vid ekonomiska rådets möte den 25 februari. Regeringen fattar beslut om anpassningsåtgärderna och om en eventuell periodisering av åtgärderna utifrån finansministeriets färska ekonomiska prognos vid ramförhandlingarna i slutet av mars, säger Katainen.

– Effekterna av de beslut som regeringen fattar sträcker sig i vilket fall som helst till nästa valperiod. Om alla anpassningsåtgärder genomförs 2015 kommer nästa regering att inleda sitt arbete under förhållanden som präglas av mycket svag ekonomisk tillväxt. Om anpassningsåtgärderna däremot tas i bruk stegvis, träder en del av besluten i kraft under nästa regeringsperiod, påpekar Katainen.

– Jag kommer att sammankalla båda oppositionspartiernas ledare för en gemensam diskussion med regeringspartiernas ordförande i slutet av februari. Diskussionens syfte är att kartlägga oppositionspartiernas syn på en periodisering av anpassningsåtgärderna. Det vore mycket värdefullt att hitta en gemensam syn mellan regeringen och oppositionen om hur skuldsättningen kan fås att avstanna och om en rimlig tidsplan för anpassningsåtgärderna, säger Katainen.

Ytterligare information: Joonas Turunen, statsministerns specialmedarbetare (ekonomisk politik), tfn 040 542 5935

Jyrki Katainen government structural policy programme
Back to top