Government and ministries Media
Menu

Regeringen tar igen hållbarhetsunderskottet på 10 miljarder euro

Statsrådets kommunikationsavdelning 24.4.2017 18.27
Pressmeddelande 178/2017

Den 24 april under den första dagen av halvtidsöverläggningarna granskade regeringen det övergripande ekonomiska läget i Finland samt hållbarhetsunderskottet på totalt 10 miljarder euro. Det rambeslut som regeringen håller på att utarbeta kommer att vara förenligt med den regel för utgiftsramen som skrivits in i regeringsprogrammet. Hållbarhetsunderskottet på 10 miljarder euro ska täckas med besparingar på fyra miljarder euro, med reformer till ett belopp av fyra miljarder euro och med åtgärder som främjar tillväxten och höjer sysselsättningen. Under den första dagen lade regeringen också fram riktlinjer för flexiblare apoteksreglering och beslutade om en reform av yrkesutbildningen. Dessutom sändes ett förslag om ett försök som gäller det andra inhemska språket ut på remiss.

Sparmålet på fyra miljarder kommer att nås. Också reformerna börjar infria löftena om kostnadsbesparingar, eftersom minskningen av kommunernas, landskapens och hela den offentliga sektorns utgifter har framskridit enligt planerna, och beslut om detta fattades i dag. I fråga om sysselsättningsmålen och tillväxtmålen krävs det ytterligare åtgärder. Beslut om dem fattas i morgon.

Minskning av kommunernas, landskapens och hela den offentliga sektorns kostnader

Regeringen preciserade hur det sparmål på en miljard euro som sattes upp i regeringsprogrammet ska genomföras. För ett år sedan fastställde finanspolitiska ministerutskottet att sparprogrammet ska utvidgas till att utöver kommunerna omfatta hela den offentliga sektorn. Målet är att minska kostnaderna före 2029.

Enligt de riktlinjer man nu har fastställt fortsätter det åtgärdsprogram som syftar till att minska kommunernas uppgifter och skyldigheter, medan den offentliga sektorns produktivitet främjas i synnerhet genom fullskaligt utnyttjande av digitaliseringen och genom effektivare lokalanvändning. Vidare skapas ett incitamentsystem för kommunerna för att servicekostnaderna ska fås att minska.

Åtgärdshelheterna:

  • Minskning av kommunernas uppgifter och skyldigheter
  • Ett incitamentsystem för kommunerna
  • Program som avser lokalanvändningen i den offentliga sektorn
  • Digitalisering av kommunerna och staten
  • Produktivitetsbesparingar

Den sammanlagda sparpotentialen av dessa åtgärder är uppskattningsvis 1 miljard euro. Regeringen följer beredningen av åtgärderna vid sina strategisessioner.

Yrkesutbildning ses över

På måndagen gav regeringen ett förslag om en reform av yrkesutbildningen. All lagstiftning om yrkesutbildningen, liksom dess finansiering samt examenssystemet ses över. Lärandet på arbetsplatser ska öka och ett nytt utbildningsavtal införs. Utbildningens byråkrati ska minska och utbildningsanordnarna ska få större handlingsutrymme. Målet är att den nya yrkesutbildningen bättre ska svara mot förändringarna i arbetslivet och framtidens kunskapsbehov.

Reformen ger hela årsklassen som avslutar grundskolan en utbildningsgaranti och tryggar regional tillgång till högklassig yrkesutbildning. En ny finansieringsmodell ska därtill leda till färre avbrutna utbildningar och ge utbildningen större inflytande. Den nya lagen ska enligt planen träda i kraft den 1 januari 2018.
Undervisnings- och kulturministeriets pressmeddelande 24.4.

Språkförsök på remiss

Regeringen har sänt ett förslag på remiss som möjliggör försök att göra det andra inhemska språket frivilligt. Syftet med försöket är att utöka möjligheterna för anordnare av grundläggande utbildning att utvidga språkurvalet så att eleverna inte har skyldighet att studera finska eller svenska. Försöket är tidsbundet och högst 2 200 elever kan delta i det. Försöksperioden ska enligt förslaget inledas i augusti 2018.
Undervisnings- och kulturministeriets pressmeddelande 24.4.

Fler apotek och flexiblare tillståndsförfarande

Regeringens riktlinjer syftar till att öka antalet apotek i Finland och avveckla regleringen av apotekstillstånd inom ramarna för det nuvarande systemet. Också i fortsättningen ska jämlik tillgång till läkemedel och läkemedelssäkerhet utgöra kärnan i apoteksverksamheten. Den regionala läkemedelsförsörjningen ska tryggas genom ett täckande nätverk av apotek och läkemedelsförråd.

Tillgången till apotekstjänster förbättras genom att antalet apotekstillstånd utökas. Apoteksregleringen görs mer flexibel, men verksamheten kommer fortfarande att vara tillståndspliktig. I apotekstillståndet ska det fortfarande bestämmas om apotekets placering. Detta tryggar tillgången till läkemedel i hela landet. Tillståndsprocessen ska bli mer flexibel och transparent. Apoteken ska uppmuntras att tillhandahålla vissa hälsotjänster.

Ökningen av apotekens antal övervakas. Om den regionala tillgången inte förbättras ska ett system med behovsprövning redas ut. Därtill ska möjligheten att inrätta apotek i samband med sjukhus och jourmottagningar utredas.

Fimeas kriterier för beviljande av tillstånd ska förenklas. Fimea kunde med avvikelse från nuläget ges möjlighet att ta egna initiativ till apotekstillstånd i fråga om områden där myndigheten anser att apotekens servicenivå inte är tillräckligt hög.

Också i fortsättningen ska apotekets majoritetsägare vara en ansvarig apotekare som själv arbetar vid apoteket. Utöver detta föreslås det att man utreder möjligheten att på vissa specialvillkor bedriva apoteksverksamhet i form av ett öppet bolag, vilket skulle göra det möjligt att bredda ägarbasen till att omfatta anställda vid apoteket.

Därtill utreds möjligheten att småningom utvidga försäljningen av vissa egenvårdsläkemedel till dagligvaruhandeln, dock med betoning på läkemedelssäkerheten (till exempel läkemedelssalvor, men inte värkmedicin).
Förslag av regeringspartiernas apoteksarbetsgrupp

Ytterligare information:

Finanspolitik: Markus Lahtinen, statsministerns finanspolitiska specialmedarbetare, tfn 0295 160 404, Ville Valkonen, specialmedarbetare (finansministeriet), tfn 044 567 2201, och Juha Halttunen, specialmedarbetare, (arbets- och näringsministeriet), tfn 0295 060 066

Planen för de offentliga finanserna: Sami Miettinen, specialmedarbetare (finansministeriet), tfn 0295 530 057

Reformen av yrkesutbildningen: Matias Marttinen, specialmedarbetare (undervisnings- och kulturministeriet), tfn 0295 330 132

Apoteken: Niina Perälä, specialmedarbetare (social- och hälsovårdsministeriet), tfn 0295 163 107

Juha Sipilä Petteri Orpo Timo Soini reformit regeringen
Back to top