Skip to content
Media
Valtioneuvosto frontpage

Regeringen fattade beslut om den tredje tilläggsbudgetpropositionen för 2020

finansministerietstatsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 8.5.2020 11.51 | Publicerad på svenska 8.5.2020 kl. 14.56
Pressmeddelande 327/2020

Den tredje tilläggsbudgetpropositionen för 2020 fokuserar särskilt på underlättande av företagens finansiella situation och de kostnader som hanteringen och bekämpningen av coronaviruset medför. Regeringen kommer i senare tilläggsbudgetpropositioner för 2020 att bedöma behovet av andra tilläggsanslag med anledning av coronaviruset samt behovet av åtgärder som i mer omfattande grad stöder ekonomin. Stimulansåtgärder kommer att föreslås i nästa tilläggsbudgetproposition, som lämnas i början av juni.

Stödjandet av företagens finansiella situation fortsätter

För aktieförvärv inom statens ägarstyrning föreslås ett tillägg på 700 miljoner euro. Anslaget får även användas till arrangemang som stärker kapitalet i bolag med statlig majoritet och i statens intressebolag. Tillägget föranleds av finansieringen av aktieteckningar genom vilka staten tecknar aktier i en emission som Finnair Abp ordnar. Vid behov kan staten också delta i andra kapitaliseringsarrangemang. Den planerade emissionen och andra eventuella kapitaliseringslösningar är nödvändiga för att stärka bolagets eget kapital och finansiella ställning.

Coronakrisen innebär en avsevärd ökning i de utgifter för utkomstskyddet för arbetslösa som Sysselsättningsfonden ansvarar för. Fonden behöver lånefinansiering för att täcka underskottet och säkerställa likviditeten. För att säkerställa tillgången till finansiering föreslås det en statsborgen till ett belopp på högst 800 miljoner euro vad gäller kapitalet. Dessutom ska borgen täcka räntor som beräknas på lånekapitalet och eventuella andra villkor. Det maximala ansvar som följer av statsborgen uppgår till högst 880 miljoner euro.

Det föreslås att statsrådet kan bevilja en statsborgen på högst 432 miljoner euro för lån som beviljas inom ramen för det europeiska instrumentet för tillfälligt stöd för att minska risken för arbetslöshet i en krissituation (SURE). Dessutom föreslås ett bemyndigande för statsrådet att bevilja en statsborgen på högst 372 miljoner euro med avseende på förluster som eventuellt föranleds Europeiska investeringsbanken av EU:s covid-19-garantifond. Denna alleuropeiska garantifond ska inrättas i anslutning till Europeiska investeringsbanken.

För att stödja företagare i förplägnadsbranschen föreslås det ett anslag på 123 miljoner euro för gottgörelse för begränsningarna i restaurangverksamheten och för stödjande av återanställning.

Utgiftsökningar med anledning av hanteringen av coronaviruset

Det föreslås att Finlands Akademis fullmakt ökas med 10 miljoner euro 2020. Ökningen föreslås för att stödja den nationella forskningen för att ta fram vaccin och läkemedel för covid-19 och med tanke på forskning kring effekten, säkerheten och verkningsfullheten av nya coronavirusvacciner och coronavirusläkemedel.

För utgifter och statsunderstöd som föranleds av förberedande, anskaffning, ibruktagande och underhåll av en applikation för spårning av covid-19-smittor föreslås 6 miljoner euro i syfte att stärka den princip om att testa, spåra, isolera och behandla som fastställs i regeringens hybridstrategi.

Konsekvenser för balansen i statsfinanserna och skuldsättningen

Anslagsökningen i den tredje tilläggsbudgetpropositionen för 2020 är 832 miljoner euro. Statens behov av nettoupplåning ökar lika mycket. Statens nettoupplåning beräknas uppgå till cirka 13,5 miljarder euro 2020.

Ytterligare information: Markus Lahtinen, finansministerns finanspolitiska specialmedarbetare, tfn 0295 530 417

Back to top